Растителен и животински свят

Растителен и животински свят
Растителността в района е относително разнообразна. На места тази растителност е оскъдна, като е представена предимно от житно разнотревие, главно от сухоустойчиви видове като: оман, жълто подрумниче, лайка, бял равнец, обикновена паламида, синя метличина, обикновен гингер, синя жлъчка, репей, пирей, овчарска торбичка, коприва, полска овсита, ливадна тимотейка, ливадна класица, ливадна власатка, ливадна метлица, ежкова главица.
Тази сухоустойчива растителност благоприятства развитието на животновъдството в региона, т.е. тя би могла да се използва като пасища.
Съществуват участъци предимно с храстовидни видове като шипка, драка и др. Дървесната растителност е представена предимно от млади насаждения на черен и бял бор, а по поречието на реката – елша. Като единични дървета се срещат диви сливи, круши и др.
В района почти не се срещат защитени и редки тревни, храстови и дървесни видове.
Животинският свят е представен от насекоми и сухоземни видове, птици и дънни образувания в реката, която не е с голямо и силно течение.

Последно променен на Четвъртък, 12 Май 2011 23:04