www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

  • ПДФ

Предложение за промяна на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, община Кочериново,

обл. Кюстендил

ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ
ГРАД КОЧЕРИНОВО

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А
От Василка Вонидова – Председател на временна комисия
към Общински съвет – Кочериново

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, община Кочериново, обл. Кюстендил.

Мотиви:

Мотивите са формулирани съгласно изискванията на Закона за нормативните актове, а именно:

1.1. Причини, които налагат приемането - Сега действащият  Правилник е приет с решение № 18, Протокол № 6 от 30.12.2011 и по същество представлява преписани текстове от ЗМСМА. Това създава неудобства при работата на общинския съвет. От опита на други общини е видно, че правилникът може да даде много повече стабилност, точност и обоснованост на действията и решенията на Общинския съвет. Разгледаните действащи правилници на други общински съвети са много по-подробни и пълни, съобразени с конкретните условия в общината и Общинския съвет.

1.2. Цели, които се поставят - Целта на изменението и допълнението на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет, община Кочериново, обл. Кюстендил е продиктувана от желанието той да бъде по-пълен, по-точен, по изчерпателен и да отговаря на условията за откритост и съгласуваност на решенията, да постави общинските съветници в равностийно положение, да осигури професионални отношения между общинска администрация и общински съвет.

1.3. Финансовите и други средства, необходими за прилагането на новата уредба - Не се налага използването на допълнителни финансови средства за прилагането на новата уредба.

1.4. Очакваните резултати от прилагането, включително финансовите, ако има такива – Очакваните резултати са свързани с по-добра оперативност в работата на Общинския съвет, по-голяма прозрачност и финансова дисциплина. Дори общинските съветници са готови да предложат на Кмета на община Кочериново новоизбраният председател на общинския съвет да бъде назначен на половин щат ( 4-часов работен ден), което ще доведе до икономия на средства за работна заплата. Предвиденото заплащане за заместник-председател /евентуално/ , ако бъде гласувано от общинските съветници чрез решение, няма да надхвърля 20% от заплатата на председателя. С отпадането на заплащането за технически сътрудник на Общински съвет, финансовите разходи ще намалеят още повече.

1.5. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз- Предложението за Изменение и допълнение на ПОД на Общинският съвет е съобразено с изискванията на правото на Европейския съюз за равнопоставеност, прозрачност и обоснованост. В Европейския съюз се налагат принципите на обоснованост и намаляване разходването на средства в публичния сектор, съответно относно местните финси.

ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

На основание чл.21, ал. 2 и 3 от ЗМСМА, & 1 от ПЗР на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет гр. Кочериново, решение № 78 от Протокол № 9 от заседание на ОбС – община Кочериново от 07.06.2013 г. комисията предлага на Общински съвет – община Кочериново да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Променя чл.4, който да се чете така:

Общинския съвет заседава основно в залата на общината, а при определени случаи може да заседава в други зали и салони, както в гр.Кочериново, така и в други населени места“.

2. Изменя се първото изречение на Чл.5, което да се чете :

„Общинският съвет заседава всеки първи петък на месеца от 10.00 ч., с изключения на празничните дни, когато той се събира в следващия работен ден.”

3. Изменя се първото изречение на чл.7, ал.1, което да се чете така:

„Общинският съвет избира от своя състав с тайно гласуване председател на общинския съвет на ротационен принцип, като ротацията на председателя на общинския съвет се извършва на всеки 6 (шест) месеца“.

4.Добавя се нов чл. 7а, със следното съдържание:

Чл. 7а /1/ Председателят на Общинския съвет може да бъде предсрочно освободен при:

1. подаване на оставка

2. трайна невъзможност или системно неизпълнение на задълженията си като председател за повече от три месеца.

3. по искане на повече от половината от общият брой общински съветници.

/2/ В случаите по т. 1 на ал.1 прекратяването на пълномощията се приема, без да се обсъжда и гласува. То поражда действие от обявяване на изявлението за прекратяване пред Общинския съвет.

/3/ В случаите по т. 2 и т. 3 на ал.1 искането се поставя на тайно гласуване на първото заседание след деня на постъпването му и се смята за прието, ако за него са гласували повече от половината от общия брой общински съветници.

/4/ При предсрочно прекратяване на пълномощията нов избор се провежда в 14 дневен срок от приемането на решението. До провеждането на нов избор за председател на Общински съвет , той се председателства от заместник – председател, ако има избран такъв, или от избран от съвета общински съветник.

5. Добавя се нов чл. 8, със следното съдържание:

Чл.8 /1/ Общинският съвет избира от състава на общинските съветници заместник председател по предложение на група съветници.

/2/ Заместник – председателят на Общинският съвет се избира и освобождава с явно гласуване с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници.

6. Досега съществуващият чл.8 става чл.8а. Новият чл. 8а, ал.1 се допълва със второ изречение, което гласи: „Заседанието се провежда в работен ден, след 17.30 ч.“.

7. Чл.12 се изменя така:

Чл.12. Общинският съвет определя размера на възнаграждението на  Председателя на Общински съвет – Кочериново според времетраенето на неговата заетост, като за пълен работен ден не надвишава 85% от основната месечна заплата на Кмета на Община Кочериново. При намалено работно време се изчислява пропорционално на заетостта.

8. Добавя се нов чл. 13а със следния текст:

Чл.13а /1/ Заместник – председателят на Общинския съвет:

1.  Подпомага председателя при упражняването на неговите функции и правомощия.

2.  Изпълнява отделни функции и правомощия на председателя, когато той му възложи това.

3. Председателства заседанието на съвета при предсрочно прекратяване на правомощията на председателя, при негово отсъствие, както и при обсъждане на дейността му.

/2/ Заместник – председателят получава възнаграждение за работата си в Общинския съвет по решение на   общинските съветници.

9. Чл. 22 се допълва с нова алинея 3, която гласи:

3/ В длъжностната характеристика на определеното по предложение и със съгласието на Председателя на общинския съвет длъжностно лице от общинската администрация се записват следните задължения:

1. Осигурява залата и техническата й подготовка за провеждане на заседания;

2. Осъществява регистрация на съветниците за участие в заседанията и издава съответни документи след приключването на заседанието;

3. Следи за спазването на реда по време на заседание и на определения от Председателя ред за заемане на места в залата;

4. Води протокола на заседанията на съвета и комисиите;

5. Извършва преброяванията за проверка на кворума;

6. Отчита времето за изказвания на общинските съветници;

7. При тайно гласуване организира технически гласуването;

8. Да информира гражданите на община Кочериново за всички актове, приети от Общинския съвет, по начин определен от Председателя на общинския съвет, съобразен с изискванията на ЗМСМА и настоящия Правилник .

9. Изпълнява други функции във връзка със заседанията и дейността на Общинския съвет , възложени от Председателя.

10. Чл.25, ал.2 се допълва с думитедва пъти годишно“.

 

11. Чл. 54, ал.2 се допълва с думите с решение на Общинския съвет“.

12. Към чл. 54 се добавя нова алинея 3 със следния текст:

/3/ Експертите и консултантите по ал.1 в зависимост от обема на извършената работа получават възнаграждение, определено с решение на Общинския съвет, което се изплаща въз основа на договор, подписан от Кмета на общината. Средствата се осигуряват от общинския бюджет, в рамките на бюджета на общинския съвет.

Василка Вонидова

Председател на временна комисия

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново