www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

СЪОБЩЕНИЕ - 01.11.2016

  • ПДФ

В изпълнение на Дейност №8 „Информация и публичност” от проект по  Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.002-0297-С01 от 28.09.2016г. „Подкрепа за достоен живот на лица в неравностойно положение”,  финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г.,  процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, инвестиционен приоритет 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”, специфична цел 1 към ИПЗ: „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване” от 16.11.2016 г. до 18.11.2016 г. Община Кочериново, в партньорство със СНЦ „ИНОВАЦИЯ” стартират провеждането на информационни дни по населени места в община Кочериново с цел запознаването на жителите на общината с проект „Подкрепа за достоен живот на лица в неравностойно положение”,  финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г.
Пълният текст на съобщението може да изтеглите от ТУК!
График за провеждане на информационните дни може да изтеглите от ТУК!

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново