www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решение на ОбС - Кочериново взето на извънредно заседание на ОбС на 19.11.2018 г с Протокол №16

  • ПДФ

Решение на ОбС - Кочериново взето на извънредно заседание на ОбС на 19.11.2018 г с Протокол №16

ob-kocherinovo

                                                   Препис – Извлечение 
                                                   от Протокол № 16
                                                   от заседание на ОбС – община Кочериново
                                                   от 19 ноември 2018 година

Относно: Провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД гр. Кюстендил.

На основание чл. 198е, ал. 3 и ал. 5 от Закона за водите, чл.21, ал.1, т.15 и т. 23 от ЗМСМА,         

Общински съвет град Кочериново взе следното

РЕШЕНИЕ № 111

  1. 1. Общински съвет-гр. Кочериново определя и упълномощава Костадин Васлев Грозданов – Старши специалист „Благоустрояване” в община Кочериново, в качеството му на представител на Община Кочериново, да участва в       заседанието на общото събрание на Асоциация по ВиК - Кюстендил, което ще се проведе на 04.12.2018 г. от 13,00 ч. в Заседателната зала на четвърти етаж в сградата на Областна администрация – Кюстендил / или на съответната резервна дата при насрочване на такава/.
  1. Г-н Костадин Василев Грозданов, в качеството му на представител на Общината, гласува по точките от дневния ред и заема позиция както следва: 

2.1. Приемане на Допълнително споразумение № 1 /ведно с включените към него приложения към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги /ДОГОВОРА/, между Асоциацията по ВиК – Кюстендил и оператора „Кюстендилска вода” ЕООД, което да уреди отношенията им по повод присъединяването на територията на община Дупница към обособената територия, обслужвана от оператора, както и – приемане решение за упълномощаване на Председателя на Асоциацията по ВиК – Кюстендил да го подпише от името на Асоциацията. – Гласува за: На основание чл. 20, ал. 3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

2.2. Приемане на препоръчителен размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода” ЕООД гр. Кюстендил за 2019 г., в размер на 17 000 /седемнадесет хиляди/ лв., на основание чл. 20, ал. 3 от правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация. – Гласува за: На основание чл. 20, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация.

2.3. Други – При включване на допълнителни въпроси в дневния ред, както и тяхното разискване и разглеждане - гласува по преценка, ръководейки се от изискванията на Закона за водите и други нормативни уредби, както и защита интересите на община Кочериново.

Протоколист:                                                           Председател на ОбС:

Наталия Чамишка                                                                           Калин Везенков

/със „ЗА” 9 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/

Последно променен на Понеделник, 26 Ноември 2018 21:24

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново