www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 01.06.2018 г с Протокол №9

  • ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 01.06.2018 г с Протокол №9

ob-kocherinovo

Препис – Извлечение
от Протокол № 9
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 01 юни 2018 година

Относно: Продажба на недвижим имот с площ 1.00 кв.м. /един кв.м./, придаваем към УПИ Х-113, кв. 12, представляващ 1/544 ид.ч. от същия имот по плана на с. Пороминово, общ. Кочериново, собственост на Община Кочериново съгласно АОС № 2251 от 27.02.2018 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2, 4 и 5 от ЗМСМА, чл. 34, ал.1, т.1 от НПУРОИ и чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС, Решение № 18 от Протокол № 3 от 02.02.2018г. от заседание на Общински съвет гр.Кочериново,          
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 69

Допълва Стратегия за управлението на общинска собственост за периода 2016-2019г. и Годишна програма за управлението и разпореждането с имотите - общинска собственост през 2018г. /Приложение № 2, точка 2.1/ с недвижим имот с площ 1.00 кв.м. /един кв.м/, придаваем към УПИ X-113, кв.12, представляващ 1/544 ид. ч. от същия имот по плана на с.Пороминово, общ. Кочериново, който имот е актуван съгласно Акт № 2251 от 27.02.2018г. за частна общинска собственост, за продажба.
ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба на недвижим имот с площ 1.00 кв.м. /един кв.м/, придаваем към УПИ X-113, кв.12, представляващ 1/544 ид. ч. от същия имот по плана на с.Пороминово, общ. Кочериново, който имот е актуван съгласно Акт № 2251 от 27.02.2018г. за частна общинска собственост.
Общински съвет гр. Кочериново определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 11 лв /единадесет лева/.
ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на община Кочериново да издаде заповед и да сключи договор за прекратяване на съсобствеността на 1/544 ид. ч. от УПИ X-113, кв.12, чрез продажба на частта на Община Кочериново.

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 9
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 01 юни 2018 година

Относно: Продажба на недвижим имот с площ 57.00 кв.м. /петдесет и седем кв.м./, придаваем към УПИ Х-113, кв. 12, представляващ 57/544 ид.ч. от същия имот по плана на с. Пороминово, общ. Кочериново, собственост на Община Кочериново, съгласно АОС № 2206 от 21.11.2017 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2, 4 и 5 от ЗМСМА, чл. 34, ал.1, т.1 от НПУРОИ и чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС,    
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 70

Допълва Стратегия за управлението на общинска собственост за периода 2016-2019г. и Годишна програма за управлението и разпореждането с имотите - общинска собственост през 2018г. /Приложение № 2, точка 2.1/ с недвижим имот с площ 57.00 кв.м. /петдесет и седем кв.м/, придаваем към УПИ X-113, кв.12, представляващ 57/544 ид. ч. от същия имот по плана на с.Пороминово, общ. Кочериново, който имот е актуван съгласно Акт № 2206 от 21.11.2017г. за частна общинска собственост, за продажба.
ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба на недвижим имот с площ 57.00 кв.м. /петдесет и седем кв.м/, придаваем към УПИ X-113, кв.12, представляващ 57/544 ид. ч. от същия имот по плана на с.Пороминово, общ. Кочериново, който имот е актуван съгласно Акт № 2206 от 21.11.2017г. за частна общинска собственост.
Общински съвет гр. Кочериново определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 617 лв /шестстотин и седемнадесет лева/.
ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на община Кочериново да издаде заповед и да сключи договор за прекратяване на съсобствеността на 57/544 ид. ч. от УПИ X-113, кв.12, чрез продажба на частта на Община Кочериново.

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 9
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 01 юни 2018 година

Относно: Продажба на недвижим имот със законно построена сграда в него, а именно УПИ XVI-1310, кв. 58 по плана на гр. Кочериново с площ от 730 кв. м. /седемстотин и тридесет кв. м./, с отреждане „За индивидуално жилищно строителство”, който имот е актуван съгласно Акт № 176 от 18.09.2002 г.
        

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2,4 и 5 от ЗМСМА, чл. 36 от НПУРОИ и чл. 35, ал. 3 и 6 от ЗОС, 
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 71

Допълва Стратегия за управлението на общинска собственост за периода 2016-2019г. и Годишна програма за управлението и разпореждането с имотите - общинска собственост през 2017г. /Приложение № 2, точка 2.1/ с недвижим имот УПИ XVI-1310, кв. 58 по плана на  гр.Кочериново с площ от 730 кв.м /седемстотин и тридесет кв.м/, с отреждане „За индивидуално жилищно строителство”, който имот е актуван съгласно Акт № 176 от 18.09.2002г. за частна общинска собственост, за продажба.
ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба на недвижим имот със законно построена сграда в него, а именно УПИ XVI-1310, кв. 58 по плана на  гр.Кочериново с площ от 730 кв.м /седемстотин и тридесет кв.м/, с отреждане „За индивидуално жилищно строителство”, който имот е актуван съгласно Акт № 176 от 18.09.2002г. за частна общинска собственост.
Общински съвет гр. Кочериново приема пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 20110 лв. /двадесет хиляди сто и десет лева/ за пазарната стойност към датата на оценката на УПИ XVI-1310, кв. 58 по плана на  гр.Кочериново с площ от 730 кв.м и 12520 лв. /дванадесет хиляди петстотин и двадесет лева/ за стойността на заплатеното през 1982г. право на строеж за жилищни обекти от 730 кв.м върху оценявания имот към настоящия момент и приема цена за плащане в размер на 7590 лв. /седем хиляди петстотин и деветдесет лева/ получена след приспадане на отстъпеното право на строеж.
ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на община Кочериново да извърши процедура по продажба на описания в т.2 недвижим имот и сключване на договор.

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 10 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас: Б. Йосифов/


Препис – Извлечение
от Протокол № 9
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 01 юни 2018 година

Относно: Продажба на недвижим имот с площ 60.00 кв.м. /шестдесет кв. м./, придаваем към УПИ IХ-112, кв. 12, представляващ 60/520 ид. ч. от същия имот по плана на с. Пороминово, общ. Кочериново, собственост на Община Кочериново съгласно АОС № 2200 от 10.10.2017 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2, 4 и 5 от ЗМСМА, чл. 34, ал.1, т.1 от НПУРОИ и чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС,            
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 72

Допълва Стратегия за управлението на общинска собственост за периода 2016-2019г. и Годишна програма за управлението и разпореждането с имотите - общинска собственост през 2018г. /Приложение № 2, точка 2.1/ с недвижим имот с площ 60.00 кв.м. /шестдесет кв.м/, придаваем към УПИ IX-112, кв.12, представляващ 60/520 ид. ч. от същия имот по плана на с.Пороминово, общ. Кочериново, който имот е актуван съгласно Акт № 2200 от 10.10.2017г. за частна общинска собственост, за продажба.
ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба на недвижим имот с площ 60.00 кв.м. /шестдесет кв.м/, придаваем към УПИ IX-112, кв.12, представляващ 60/520 ид. ч. от същия имот по плана на с.Пороминово, общ. Кочериново, който имот е актуван съгласно Акт № 2200 от 10.10.2017г. за частна общинска собственост.
Общински съвет гр. Кочериново определя пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 649 лв /шестстотин четиридесет и девет лева/.
ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на община Кочериново да издаде заповед и да сключи договор за прекратяване на съсобствеността на 60/520 ид. ч. от УПИ IX-112, кв.12, чрез продажба на частта на Община Кочериново.

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 9
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 01 юни 2018 година

Относно: Продажба на недвижим имот със законно построена сграда в него, а именно УПИ VIII-222, кв. 13 по плана на с. Боровец, общ. Кочериново с площ от 602 кв. м. /шестстотин и два кв. м./, с отреждане „За индивидуално жилищно строителство”, който имот е актуван съгласно Акт № 109 от 18.12.2000 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2,4 и 5 от ЗМСМА, чл. 36 от НПУРОИ и чл. 35, ал. 3 и 6 от ЗОС, 
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 73

Допълва Стратегия за управлението на общинска собственост за периода 2016-2019г. и Годишна програма за управлението и разпореждането с имотите - общинска собственост през 2017г. /Приложение № 2, точка 2.1/ с недвижим имот УПИ VIII-222, кв. 13 по плана на с.Боровец, общ.Кочериново с площ от 602 кв.м /шестстотин и два кв.м/, с отреждане „За индивидуално жилищно строителство”, който имот е актуван съгласно Акт № 109 от 18.12.2000г. за частна общинска собственост, за продажба.
ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба на недвижим имот със законно построена сграда в него, а именно УПИ VIII-222, кв. 13 по плана на с.Боровец, общ.Кочериново с площ от 602 кв.м /шестстотин и два кв.м/, с отреждане „За индивидуално жилищно строителство”, който имот е актуван съгласно Акт № 109 от 18.12.2000г. за частна общинска собственост.
Общински съвет гр. Кочериново приема пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 4420 лв. /четири хиляди четиристотин и двадесет лева/ за пазарната стойност към датата на оценката на УПИ VIII-222, кв. 13 по плана на с.Боровец, общ.Кочериново с площ от 602 кв.м и 1860 лв. /хиляда осемстотин и шестдесет лева/ за стойността на заплатеното през 1981г. право на строеж за жилищни обекти от 240 кв.м върху оценявания имот към настоящия момент и приема цена за плащане в размер на 2560 лв. /две хиляди петстотин и шестдесет лева/ получена след приспадане на отстъпеното право на строеж.
ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на община Кочериново да извърши процедура по продажба на описания в т.2 недвижим имот и сключване на договор.

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 9
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 01 юни 2018 година

Относно: Продажба на недвижим имот със законно построена сграда в него, а именно УПИ ХI, кв. 65 по плана на с. Мурсалево, общ. Кочериново с площ от 787 кв. м. /седемстотин осемдесет и седем кв. м./, с отреждане „За индивидуално жилищно строителство”, който имот е актуван съгласно Акт № 2316 от 08.05.2018 г.

На основание чл.21, ал.1, т.8 и чл.27, ал.2,4 и 5 от ЗМСМА, чл. 36 от НПУРОИ и чл. 35, ал. 3 и 6 от ЗОС,
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 74

Допълва Стратегия за управлението на общинска собственост за периода 2016-2019г. и Годишна програма за управлението и разпореждането с имотите - общинска собственост през 2017г. /Приложение № 2, точка 2.1/ с недвижим имот УПИ XI, кв. 65 по плана на с.Мурсалево, общ.Кочериново с площ от 787 кв.м /седемстотин осемдесет и седем кв.м/, с отреждане „За индивидуално жилищно строителство”, който имот е актуван съгласно Акт № 2316 от 08.05.2018г. за частна общинска собственост, за продажба.
ОбС – гр. Кочериново дава съгласие за продажба на недвижим имот със законно построена сграда в него, а именно УПИ XI, кв. 65 по плана на с.Мурсалево, общ.Кочериново с площ от 787 кв.м /седемстотин осемдесет и седем кв.м/, с отреждане „За индивидуално жилищно строителство”, който имот е актуван съгласно Акт № 2316 от 08.05.2018г. за частна общинска собственост.
Общински съвет гр. Кочериново приема пазарна цена въз основа на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител в размер на 12190 лв. /дванадесет хиляди сто и деветдесет лева/ за пазарната стойност към датата на оценката на УПИ XI, кв. 65 по плана на с.Мурсалево, общ.Кочериново с площ от 787 кв.м и 6930 лв. /шест хиляди деветстотин и тридесет лева/ за стойността на заплатеното през 1979г. право на строеж за жилищни обекти от 787 кв.м върху оценявания имот към настоящия момент и приема цена за плащане в размер на 5260 лв. /пет хиляди двеста и шестдесет лева/ получена след приспадане на отстъпеното право на строеж.
ОбС – гр. Кочериново възлага на кмета на община Кочериново да извърши процедура по продажба на описания в т.2 недвижим имот и сключване на договор.

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ поименно със „ЗА” 11 гласа: К. Везенков, Г. Ценев, Н. Гълъбов, Р. Калайджийски, Д. Миланова, В. Вонидова, Р. Янакиев, Б. Йосифов, И. Илиев, Г.  Бучински, С. Христов, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 9
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 01 юни 2018 година

Относно: Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПУР за промяна на уличната регулация на улица-тупик от о.т. 172 до о.т.173 по плана на кв. 3, гр.Кочериново, общ.Кочериново

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 2, т. 1 от ЗУТ,           
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 75

ОбС гр. Кочериново дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за улична регулация (ПУР) за промяна на уличната регулация на улица-тупик от о.т. 172 до о.т.173 по плана на кв. 3, гр.Кочериново, общ.Кочериново по съществуващия на място профил и заснети на място имотни граници на имотите към тази улица.

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 9
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 01 юни 2018 година

Относно: Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на част от имот № 000503 по КВС на землището на гр.Кочериново, местност „Ридо”, от „Пасище, мера” в „За резервоари за питейно водоснабдяване”

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 108 , чл. 110, чл. 124а, ал. 5 и ал. 7, чл. 124б, чл. 125 от ЗУТ,          
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 76

ОбС гр. Кочериново дава разрешение за изработване на ПУП – ПЗ за промяна предназначението на част с площ 3,820 дка от имот № 000503 по КВС на землището на гр.Кочериново, местност „Ридо”, от „Пасище, мера” в „За резервоари за питейно водоснабдяване”- техническа инфраструктура на община Кочериново, с траен устройствен статут на съществуващите съоръжения  2 броя  резервоари за питейни води и водопроводни връзки, както и да  се предвиди разширение с допълнителни резервоари,   и одобрява предложеното задание по чл.125 от ЗУТ .

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 9
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 01 юни 2018 година

Относно: Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПР и ПУР за изменение на УПИ I кв. 10 и промяна на уличната регулация на улици о.т. 138 до о.т. 134 и о.т. 138 до о.т. 139 по плана на кв. 10, гр. Кочериново, общ. Кочериново.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 134, ал. 1, т. 1, чл. 134, ал. 2, т. 1, чл. 134, ал. 2, т. 2 и чл. 134, ал. 2, т. 6 от ЗУТ,          
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 77

ОбС гр. Кочериново дава разрешение за изработване на Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на плана за регулация (ПР) на УПИ I, кв.10 и улична регулация (ПУР) на улици с о.т. 138-134, о.т. 138-139, о.т. 135-146а в кв. 39, както следва:
Изменя се УПИ I, кв.10, отреден за ОБК на БКП и ОбНС, ритуален дом и хотел за следното:
Обособява се нов УПИ I-1272,1424, кв.10 с предназначение „за административна сграда, площад, парк , жилищна сграда и КОО” с площ от 5346 кв.м;
Обособява се нов УПИ III-599 с предназначение „за обществено обслужване”   и площ 431 кв.м и транспортен достъп от паркинг към ул. „Иван Вазов” с о.т.138-134;
Обособява се нов УПИ IV за ТП – за съществуващия трафопост.
Изменя се улична регулация на ул. „Иван Вазов” с о.т. 138-134 по съществуващия на място профил на улицата, като се обособява паркинг от имоти № 1424 и № 599.
Изменя се улична регулация на ул. „Никола Вапцаров” с о.т. 138-139 по съществуващия на място профил към кв.10 и приобщаване на имот пл. № 1423 – автобусна спирка

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 9
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 01 юни 2018 година

Относно: Доклад за осъществените читалищни дейности в Народно читалище „Просвета – 1920 г.” с. Мурсалево през 2017 година.

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,          
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 78

Отлага за ново разглеждане на следващата сесия Доклада на Народно читалище „Просвета 1920 г.” с. Мурсалево за календарната 2017 година, относно осъществените читалищни дейности в изпълнение на годишната програма за развитие на читалищната дейност в община Кочериново.

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/


Препис – Извлечение
от Протокол № 9
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 01 юни 2018 година

Относно: Приемане на План за финансово оздравяване на община Кочериново и определяне срока на процедурата по финансово оздравяване.

На основание чл.21, ал.1 т.23 от ЗМСМА и чл. 130д, ал.4 и 5 от Закона за публичните финанси,          
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 79

Определя тригодишен срок на процедурата за финансово оздравяване на община Кочериново  .  
Приема план за финансово оздравяване на община Кочериново за периода 2018-2020 год./съгласно Приложението – неразделна част от настоящото решение/.
3.Възлага на Кмета на Община Кочериново да направи искане до министъра на финансите за финансово подпомагане на общината под формата на временен безлихвен заем от централния бюджет за целите на изпълнението на плана за финансово оздравяване.

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/ със „ЗА” 9 гласа, „ПРОТИВ” 1 глас, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” 1 глас/
Препис – Извлечение
от Протокол № 9
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 01 юни 2018 година

Относно:Молби на граждани.

На основание чл.21, ал.1, т.23 и чл.27, ал.3 от ЗМСМА, във връзка с подадени молби от граждани за еднократна помощ,           
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 80

По подадени от граждани молби за отпускане на еднократна парична помощ, както следва:
   
1.Със „ЗА” 11 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма,
ОбС – Кочериново  отпуска 200 лева еднократна помощ на Валери Сергиев Кацарски.

Протоколист:                            Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново