www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 07.07.2017 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Кочериново

  • ПДФ

gerb-kocherinovo
На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация


СВИКВАМ
 


Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 07.07.2017 г. от 10:00 часа в  Заседателната зала на община Кочериново, при следния
 
ДНЕВЕН РЕД:

 
1.Докладни записки, относно:
1.1. Прекратяване на дейността на Временната комисия относно водоснабдяването на населените места в община Кочериново, създадена с Решение № 11, Протокол № 1 от Заседание на ОбС – община Кочериново, проведено на 09.01.2017 г.
1.2. Създаване на временна комисия, която в съответствие със сроковете, определени в Закона за нормативните актове, да изготви необходимите изменения в действащия Правилник за организацията и дейността на Общински съвет, община Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация, по повод промените в Закона за нормативните актове и изказани мнения от общински съветници на заседание на Общински съвет Кочериново, проведено на 02.06.2017 г. във връзка с производството по приемане или изменение на нормативни административни актове от Общински съвет Кочериново.
 Докладва: Председател на ОбС.
1.3. Изменение и допълнения в действащата Наредба за условията и реда за съставяне на тригодишна бюджетна прогноза за местните дейности и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на бюджета на община Кочериново.
Докладва: Председател на временна комисия.
1.4. Актуализиране състава на общинската комисия за обществен ред и сигурност.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСП, ООРЧП, СОТ.
1.5. Отдаване под наем на земеделски земи представляващи „Ниви” в землището на Бараково, общ. Кочериново, собственост на община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.6. Допусната техническа грешка в Решение № 138 от Протокол № 15 от 02.12.2016 г. на ОбС – Кочериново за предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ – гр. Кочериново по §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.7.Допусната техническа грешка в Решение № 31 от Протокол № 6 от 07.04.2017 г. на ОбС – Кочериново за предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ – гр. Кочериново по §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.8. Актуализиране състава на Общинска комисия по безопасност на движението по пътищата.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.9. Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот № 113024 по КВС на землището на с. Бараково, местност „Долните ливади”, от „Ливада”, в „Нискоетажно жилищно строителство”.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.10. Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, поземлен имот № 013037 в землището на гр. Кочериново, общ. Кочериново, местност „Точилото” с площ от 6.488 дка /шест дка четиристотин осемдесет и осем кв.м/, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 2079 от 23.01.2017 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.11. Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, поземлен имот № 013039 в землището на гр. Кочериново, общ. Кочериново, местност „Точилото” с площ от 23.258 дка /двадесет и три дка двеста петдесет и осем кв.м/, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 2066 от 06.10.2016 г.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.12. Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, поземлен имот № 013042 в землището на гр. Кочериново, общ. Кочериново, местност „Точилото” с площ от 11.773 дка /единадесет дка седемстотин седемдесет и три кв.м/, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 467 от 10.03.2005 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.13. Разделяне на поземлен имот № 000196, „Пясък” по КВС в землището на гр. Кочериново.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.14. Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот № 016049 по КВС на землището на с. Бараково, местност „Чапрашажко”, от „Нива” в „Складове за селскостопанска продукция и селскостопанска техника”.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.15. Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот № 112012 по КВС на землището на с. Бараково, местност „Долните ливади”, от „Ливада” в „Нискоетажно жилищно строителство”.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.16. Отдаване под наем на земеделски земи, представляващи „Ниви” в землището на Бураново, общ. Кочериново, собственост на Община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.17. Отдаване под наем на обособено помещение /зъболекарски кабинет и чакалня/ с обща площ 22.80 кв.м., намиращо се в Едноетажна масивна сграда, „Здравен дом”, построена в УПИ I – 373, кв. 2 по плана на с. Стоб, община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
2. Молби на граждани.   
Докладва: Председател на ПК по ТСП, ООРЧП, СОТ.
3. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

30.06.2017 г.                            Председател на ОбС 
гр.Кочериново                                Калин Везенков

Последно променен на Събота, 01 Юли 2017 17:34

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново