www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 07.09.2018 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Кочериново

  • ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 07.09.2018 г. от 10:00 часа в  Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1. Обявяване за частна общинска собственост на недвижим имот УПИ I, кв. 52 по плана на с. Мурсалево, общ. Кочериново с площ от 7670 кв. м., с отреждане „За детски дневен дом”, ведно с двуетажна масивна сграда със застроена площ от 230 кв. м., който имот е актуван с Акт за публична общинска собственост № 7 от 03.10.1997 г., вписан в СВ-Дупница с акт № 46, том I, вх. рег. № 53 от 12.01.2006 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.2. Изменение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.3. Отмяна на Наредба за условията и реда за изхвърлянето, събирането, включително разделното, транспортирането, оползотворяването и обезвреждането на битови, включително биоразградими, строителни и масово разпространени отпадъци на територията на община Кочериново, приета с Решение № 113 от Протокол № 20 от 03.12.2010 г. и приемане на нова Наредба за управление на отпадъците на територията на Община Кочериново.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси.
1.4. Отдаване под наем на обособено помещение – недвижим имот – 1 брой, представляващо публична общинска собственост за универсални вътрешни и международни пощенски услуги, както и за парично-преводна и разплащателна дейност, с площ от 25.00 кв.м., намиращо се на първи етаж на сградата на Културния дом в с. Пороминово, община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.5. Приемане отчета за изпълнението на бюджета към полугодието на 2018 година на община Кочериново, област Кюстендил.
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.    
1.6. Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПУР за промяна на уличната регулация на улица „Ятак” с о.т. 87-88-74 по плана на гр. Кочериново, общ.Кочериново
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.7. Отчет за изпълнение на решенията на общинския съвет през първото полугодие на 2018 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.    
1.8. Безвъзмездно прехвърляне в собственост на имоти – публична общинска собственост – водоеми на държавата.
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.9. Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПР за изменение на УПИ I, кв. 88 по плана на гр.Кочериново, общ.Кочериново
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.10. Потвърждаване на статута на СУ „Христо Ботев” град Кочериново като средищно училище за учебната 2018/2019 година.
Докладва: Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и младежки дейности.
2. Молби на граждани.
Докладва: Председател на ПК по ТСП, ООРЧП, СОТ.
3. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

31.08.2018 г.                            Председател на ОбС 
гр.Кочериново                                Калин Везенков

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново