www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 04.05.2018 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Кочериново

  • ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 04.05.2018 г. от 10:00 часа в  Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1. Общо събрание на МБАЛ „Д-р Никола Василиев” АД гр. Кюстендил.
 Докладва: Председател на ПК по  ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.  
1.2. Продажба на недвижим имот УПИ XVI, кв. 31 по плана на с. Стоб, общ. Кочериново с площ от 379 кв.м. /триста седемдесет и девет кв. м./, с отреждане „За обществено обслужване”, който имот е актуван съгласно Акт № 1941 от 10.06.2015 г.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.3. Продажба чрез публичен търг на земеделска земя, поземлен имот № 000030 в землището на гр. Кочериново, общ. Кочериново, местност „Точилото” с площ от 150.644 дка /сто и петдесет дка шестстотин шестдесет и четири кв.м./, начин на трайно ползване – Нива, категория на земята при неполивни условия – Четвърта, собственост на община Кочериново съгласно АОС № 2065 от 06.10.2016 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.4. Продажба на недвижим имот с площ 771.00 кв.м. /седемстотин седемдесет и един кв. м./, придаваем към УПИ III-644, кв. 31, представляващ 771/8901 ид. ч. от същия имот по плана на с. Стоб, общ. Кочериново, собственост на Община Кочериново съгласно АОС № 2301 от 27.03.2018 г.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.  
1.5. Изразяване на принципно съгласие, Кмета на Община Кочериново да възложи Обществена поръчка за услуга по „Избор на оператор за управление, поддържане и стопанисване на екопътека „Стобски пирамиди”, с цел подобряване на туристическата инфраструктура и оптимизиране на разходите.
Докладва: Слави Христов – общински съветник/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.  
1.6. Приемане на Общинска стратегия за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Кочериново /2018-2020 г./.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания.  
1.7. Приемане на Годишен план за дейностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Кочериново за 2018 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания.  

2. Молби на граждани.
Докладва: Председател на ПК по ТСП, ООРЧП, СОТ.
3. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

26.04.2018 г.                            Председател на ОбС 
гр.Кочериново                                Калин Везенков

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново