www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 01.06.2018 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Кочериново

  • ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 01.06.2018 г. от 10:00 часа в  Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1. Продажба на недвижим имот с площ 1.00 кв.м. /един кв.м./, придаваем към УПИ Х-113, кв. 12, представляващ 1/544 ид.ч. от същия имот по плана на с. Пороминово, общ. Кочериново, собственост на Община Кочериново съгласно АОС № 2251 от 27.02.2018 г.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.2. Продажба на недвижим имот с площ 57.00 кв.м. /петдесет и седем кв.м./, придаваем към УПИ Х-113, кв. 12, представляващ 57/544 ид.ч. от същия имот по плана на с. Пороминово, общ. Кочериново, собственост на Община Кочериново, съгласно АОС № 2206 от 21.11.2017 г.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.3. Продажба на недвижим имот със законно построена сграда в него, а именно УПИ XVI-1310, кв. 58 по плана на гр. Кочериново с площ от 730 кв. м. /седемстотин и тридесет кв. м./, с отреждане „За индивидуално жилищно строителство”, който имот е актуван съгласно Акт № 176 от 18.09.2002 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.4. Продажба на недвижим имот с площ 60.00 кв.м. /шестдесет кв. м./, придаваем към УПИ IХ-112, кв. 12, представляващ 60/520 ид. ч. от същия имот по плана на с. Пороминово, общ. Кочериново, собственост на Община Кочериново съгласно АОС № 2200 от 10.10.2017 г.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.  
1.5. Продажба на недвижим имот със законно построена сграда в него, а именно УПИ VIII-222, кв. 13 по плана на с. Боровец, общ. Кочериново с площ от 602 кв. м. /шестстотин и два кв. м./, с отреждане „За индивидуално жилищно строителство”, който имот е актуван съгласно Акт № 109 от 18.12.2000 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.  
1.6. Продажба на недвижим имот със законно построена сграда в него, а именно УПИ ХI, кв. 65 по плана на с. Мурсалево, общ. Кочериново с площ от 787 кв. м. /седемстотин осемдесет и седем кв. м./, с отреждане „За индивидуално жилищно строителство”, който имот е актуван съгласно Акт № 2316 от 08.05.2018 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.  
1.7. Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПУР за промяна на уличната регулация на улица-тупик от о.т. 172 до о.т.173 по плана на кв. 3, гр.Кочериново, общ.Кочериново
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.  
1.8. Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на част от имот № 000503 по КВС на землището на гр.Кочериново, местност „Ридо”, от „Пасище, мера” в „За резервоари за питейно водоснабдяване”
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.  
1.9. Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПР и ПУР за изменение на УПИ I кв. 10 и промяна на уличната регулация на улици о.т. 138 до о.т. 134 и о.т. 138 до о.т. 139 по плана на кв. 10, гр. Кочериново, общ. Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.  
1.10. Доклад за осъществените читалищни дейности в Народно читалище „Просвета – 1920 г.” с. Мурсалево през 2017 година.
Докладва:Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания
2. Молби на граждани.
Докладва: Председател на ПК по ТСП, ООРЧП, СОТ.
3. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
 
23.05.2018 г.                            Председател на ОбС 
гр.Кочериново                                Калин Везенков

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново