Дневен ред на Общински съвет – Кочериново за извънредно заседание, което ще се проведе на 15.11.2016г. от 17:30 часа в Заседателната зала на община Кочериново

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.27а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет община Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на извънредно заседание, което ще се проведе на 15.11.2016г. от 17:30 часа в  Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1. Изпълнение на Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ                    № BG05M9OP001-2.002-0297-С01 от 28.09.2016 г. за проект„Подкрепа за достоен живот на лица в неравностойно положение”,  финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 - 2020 г. процедура чрез директно предоставяне на конкретен бенефициент BG05M9OP001-2.002 „Независим живот“, приоритетна ос 2: „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, инвестиционен приоритет 3: „Повишаване на достъпа до услуги, които са на достъпна цена, устойчиви и висококачествени, включително здравни и социални услуги от общ интерес”, специфична цел 1 към ИПЗ: „Подобряване на достъпа на хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване до услуги за социално включване и здравеопазване”
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.

2. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

10.11.2016 г.                            Председател на ОбС 
гр.Кочериново                                Калин Везенков