Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на извънредно заседание, което ще се проведе на 28.12.2016г. от 17:30 часа в Заседателната зала на община Кочериново

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.27а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет община Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на извънредно заседание, което ще се проведе на 28.12.2016г. от 17:30 часа в Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:

1.1. Връщане за ново обсъждане на Решение № 142 от 02.12.2016 г.относно отдаване под наем по реда на чл.37и, ал.13 от ЗСПЗЗ на земеделски земи представляващи пасища, мери, същите останали свободни след разпределение съгласно Протокол №2 с рег. индекс ЧР-07-2 от 26.04.2016 г. и не потърсени от съседна община в землището на с. Фролош, землището на с. Бураново, землището на с. Крумово, землището на с. Мурсалево, и в землището на с. Цървище, общ. Кочериново, собственост на Община Кочериново. Докладва: Кмет на община Кочериново

1.2. Актуализация на инвестиционна програма на община Кочериново за 2016 година.

2. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

23.12.2016 г.

Председател на ОбС гр.Кочериново

Калин Везенков

Последно променен на Петък, 23 Декември 2016 19:29