Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 09.01.2017 г.

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация
СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 09.01.2017 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1. Отдаване под наем на обособено помещение /зъболекарски кабинет и 1/2 идеална част от чакалня/ с обща площ 25.70 кв.м., намиращо се в двуетажна масивна сграда, II етаж на „Здравен дом”, построена в УПИ I – 544, кв. 11 по плана на гр. Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.2. Отдаване под наем на обособено помещение-недвижим имот – 1 брой, представляващо публична общинска собственост за универсални вътрешни и международни пощенски услуги, както и за парично-преводна и разплащателна дейност, с площ от 12.42 кв.м., намиращо се на втори етаж на Кметството на с. Бураново, община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.3. Приемане на Програма за развитие на читалищната дейност в община Кочериново за 2017 г.
Докладва: Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания.
1.4. Отмяна на Решение № 87 от Протокол № 8 от 03.07.2015 г. за допускане на процедура по изработване на ПУП-Парцеларен план за трасе – част от главен колектор I от канализационната мрежа на с. Стоб.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.5. Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ – гр. Кочериново по §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.6. Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ – гр. Кочериново по §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.7. Даване на съгласие за провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЗОП с предмет: „Извършване на обществен превоз за пътници по автобусни линии Дупница – Фролош – Дупница и Дупница – Крумово – Дупница по транспортна схема на междуобщинска автобусна линия, съгласно маршрутни разписания”, от квотата на община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.
1.8. Приемане на годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост през 2017 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.9. Определяне размера на трудовите възнаграждения на кметовете на кметства в Община Кочериново.
Докладва: Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.
1.10. Освобождаване от такса смет на СУ „Христо Ботев” гр. Кочериново.
Докладва: Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.
2. Молби на граждани.
Докладва: Председател на ПК по ТСП, ООРЧП, СОТ.
3. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

29.12.2016 г. Председател на ОбС
гр.Кочериново Калин Везенков