Дневен ред за редовно заседание, което ще се проведе на 07.10.2016г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Кочериново

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация
СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 07.10.2016г. от 10:00 часа в  Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1. Изменение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с общинска  администрация, община Кочериново, област Кюстендил.
Докладва: Василка Вонидова - Председател на временна комисия, съгласно Решение № 79, Протокол №10 от проведено на 31.08.2016 г. заседание на ОбС Кочериново.
1.2. Изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.
1.3. Изменение и допълване на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.
1.4. Утвърждаване съществуването на самостоятелни паралелки под минималния брой ученици в паралелка в СУ „Христо Ботев” гр. Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания при ОбС гр. Кочериново.
1.5. Изменение и допълване на Наредба за опазване на обществения ред в населените места в община Кочериново, област Кюстендил.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на Комисия по ТСП, ООРЧП, СОТ .
1.6. Приемането на Наредба за реда и условията за отглеждане на животни на територията на община Кочериново в съответствие с действащото към момента законодателство.
/В съответствие с чл.1,чл.8,чл.11,чл.14 и Глава трета и пета, чл.59 от Глава шеста и Глава седма от Закона за защита на животните, Раздел II чл.132 и чл.133, чл.134г и чл.139,(1) от Закона за ветеринарномедицинската дейност, чл.37 и Закона за собствеността и ползането на земеделски земи, Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделски земи/.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на Комисия по опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси.
1.7. Кандидатстване на Община Кочериново за отпускане на безвъзмездна финансова помощ по проект: „ Рехабилитация на общински път KNL 1084 и модернизация и реконструкция на улици в гр. Кочериново и село Бараково” по ПРСР 2014-2020 г.
Докладва: Георги Ценев/ Председател на Комисия по ТСП, ООРЧП, СОТ.
1.8. Промяна на общата численост и структурата на общинската администрация в община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми
1.9.Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ – гр. Кочериново по §27, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, по искане на наследниците на Димитър Георгиев Джорджинов.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.10. Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ – гр. Кочериново по §27, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, по искане на наследниците на Елена Стоилова Барилска за имот № 099002, образувана от имот с № 000462 по КВС в землището на с. Фролош, общ. Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.11. Процедура по предоставяне на безвъзмездно право на управление на недвижим имот – 2 броя помещения, представляващи публична общинска собственост, за осъществяване дейността на „Български пощи” - ЕАД с обща площ от 26.20 кв.м, находящи се на втори етаж на кметството на село Бураново, община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.12. Даване на мандат и позиция от Общински съвет – Кочериново във връзка с провеждане на извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Кюстендилска вода”  ЕООД гр. Кюстендил.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.13. Обединение на земеделски земи с НТП „Ливада” по КВС в землището на село Стоб, община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.14. .Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ – гр. Кочериново по §27, ал.2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ, по искане на наследниците на Елена Стоилова Барилска за имот  с площ от 8.164 дка по скица на имот с № 000463, по КВС в землището на с. Фролош, общ. Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.15. Одобряване на ПУП – ПЗ за промяна предназначението на имот № 051020, м. „Гладно поле” в землището на с. Стоб, община Кочериново от „Ливада” за „Обществено обслужване / Хотел и двуетажни къщи за гости/”.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.16. Процедура по предоставяне на безвъзмездно право на управление на недвижим имот – помещение, представляващо публична общинска собственост / използвано до момента за склад/ за осъществяване дейността на „Български пощи” – ЕАД с обща площ от 25.00 кв.м, находящо се на втори етаж на Кметството на с. Фролош, община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.17. Актуализиране състава на Общинската комисия за обществен ред и сигурност и на Общинската комисия по безопасност на движението по пътищата.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на Комисия по ТСП, ООРЧП, СОТ
1.18. Отмяна на Наредба за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите на територията на община Кочериново, приета с Решение №12 от Протокол №2 от 07.02.2014 г. на Общински съвет – гр. Кочериново и приемане на нова Наредба за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите на територията на община Кочериново
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на Комисия по опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси.
1.19. Допускане на процедура по изработване на ПУП – ПЗ за промяна предназначението на част от имот № 079006, местността „Лилячето” в землището на с. Бараково от „Нива” в „ Складове за селскостопанска техника, селскостопанска продукция и инвентар и битова сграда”.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
2. Молби на граждани.
Докладва: Председател на ПК по ТСП, ООРЧП, СОТ.
3. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
               
29.09.2016 г.                            Председател на ОбС 
гр.Кочериново                                Калин Везенков