www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Дневен ред за редовно заседание, което ще се проведе на 04.11.2016г. от 10:00 часа в Пленарната зала на Читалището в гр. Кочериново

  • ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 04.11.2016г. от 10:00 часа в  Пленарната зала на Читалището в гр. Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1. Създаване на временна комисия, която в най-кратки срокове да изготви Правила за провеждане на процедурата за избиране на съдебни заседатели за района на Районен съд – Дупница във връзка с Писмо изх. № 2015/27.9.2016 г. на Г-н Председателя на Окръжен съд – Кюстендил. Създадената временна комисия да извърши всички необходими процедури според разпоредбите на Закона за съдебната власт /ЗСВ/, в това число и да извърши проверка на документите на съдебните заседатели, и изготви доклад според разпоредбата на чл. 68, ал. 3 от ЗСВ.
Докладва: Председател на ОбС Кочериново.
1.2. Определяне на възнаграждание на Заместник-председателя на Общински съвет Кочериново за работата му като такъв.
Докладва: Председател на ОбС Кочериново.
1.3. Отдаване под наем на обособено помещение /ателие за рисуване/, находящо се на партера на Административната сграда на община Кочериново с площ от 15.00 кв.м., намиращо се в парцел УПИ I-1272, кв. 10 по плана на гр. Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.4. Приемане на „Наредба за начина на стопанисване, управление и реда за отдаване под наем или аренда на имоти от общинския поземлен фонд на община Кочериново, когато земите са пасища, мери или ливади”, на второ четене.
Докладва: Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.5. Заповед № РД-30-268/25.10.2016 г. на Областен Управител на Област Кюстендил, с която се връща за ново обсъждане и отмяна в Общински съвет Кочериново, като незаконосъоразно Решение № 111, прието на проведено на 07.10.2016 г. заседание на Общински съвет Кочериново, поради противоречието му с императивната норма на чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 34, ал. 8 от НПУРОИ.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.6. Заповед № РД-30-267/25.10.2016 г. на Областен Управител на Област Кюстендил, с която се връща за ново обсъждане и отмяна в Общински съвет Кочериново, като незаконосъоразно Решение № 116, прието на проведено на 07.10.2016 г. заседание на Общински съвет Кочериново, поради противоречието му с императивната норма на чл. 12, ал. 3 от ЗОС и чл. 34, ал. 8 от НПУРОИ.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.7. Приемане Наредба за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини в община Кочериново.
Докладва: Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания.
1.8. Приемане на Наредба за условията и реда за вписване на общинските детски градини и центрове за подкрепа на личностно развитие в регистър в община Кочериново.
Докладва: Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания.
2. Молби на граждани.
Докладва: Председател на ПК по ТСП, ООРЧП, СОТ.
3. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

27.10.2016 г.                            Председател на ОбС 
гр.Кочериново                                Калин Везенков

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново