Данъчен календар

ДАНЪЧЕН КАЛЕНДАР ЗА ПЛАЩАНИЯТА ПО ЗМДТ ЗА 2013 Г.

Вид на задължението

С 5% отстъпка

I вноска

II вноска

III вноска

IV вноска

1.

Данък недвижим имот и Такса битови отпадъци

От 01.03 до 30.04

От 01.03 до 30.06

До 30.10

2.

Данък върху превозните средства

От 01.03 до 30.04

От 01.03 до 30.06

До 30.10

3.

Патентен данък

До 31.01

До 31.01

До 30.04

До 31.07

До 31.10