Повишаване квалификацията на служителите в Община Кочериново

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ
на обществена поръчка с предмет:

„Дейности за информация и публичност по проект: А12-22-160 от 21.05.2013 г. „Повишаване квалификацията на служителите в Община Кочериново, чрез провеждане на обучения за допълнителни компетентности”, бюджетна линия BG051PO002/12/2.2-07, финансиран от Оперативна програма „Административен капацитет“ 2007-2013 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд“

Моля изтеглете документите от ТУК!