www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Наредба за опазване на обществения ред в населените места в Община Кочериново, Област Кюстендилска

  • ПДФ

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1 (1) Настоящата Наредба определя задълженията и правата на длъжностните лица и гражданите по опазване на обществения ред.
      (2) Наредбата се прилага във всички населени места на територията на общината.
Чл. 2 Опазването на обществения ред гарантира:
1.    Правото и възможността за свободен достъп и ползване от страна на гражданите на обектите и местата за отдих, почивка, социални, здравни и други обществени заведения за задоволяване на техните културни и интелектуални потребности.
2.    Поддържане и опазване хигиената и чистота на населените места.
3.    Свободна публична изява на мнения, идеи, възгледи и отношение по въпроси от всякакъв характер.
Чл. 3 (1) Общинските съветници и длъжностните лица от Общинската администрация полагат грижи за опазване на обществения ред.
      (2) Горепосочените лица в дейността си по опазване на обществения ред се подпомагат от гражданите на общината.
Чл. 4 (1) Всички обекти – общинска собственост са свободни за достъп и ползване от гражданите, съобразно тяхното предназначение.
      (2) Ограничения на достъпа и ползването на някои от горепосочените обекти могата да се определят от ОбС със заповед на Кмета на общината.
      (3) Длъжностните лица и гражданите, които налагат, или определят ограничения за достъп и ползване на обектите по чл. 4, ал. 2 без да са налице условията на предходната алинея се наказват с предвидените в наредбата наказания, ако не подлежат на по-тежко наказание.

ГЛАВА ВТОРА

ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

Раздел първи – Опазване на обществения ред при провеждане на митинги, манифестации, събрания и други масови прояви на открито
Чл. 5 Митинги, манифестации, събрания и други масови прояви се организират и провеждат от граждани, сдружения, политически и обществени организации, съгласно Закона за събранията, митингите, демонстрациите и стачките.
Чл. 6 (1) Политическите партии, обществени организации и граждани, могат да провеждат посочените в чл. 5 прояви, само ако са получили писмено разрешение от Кмета на общината.
      (2) Искането за организиране и провеждане на масови прояви се представя писмено от организациите най-малко 48 часа преди началото на проявата, подписано от Председателя на териториалната  структура на съответната организация.
      (3) Извън случаите на ал. 2, искането за разрешение се представя от Инициативен комитет, който се състои не по-малко от пет души. Към искането задължително се представя списък с трите имена и ЕГН на членовете на инициативния комитет.
Чл. 7 (1) Кметът на общината определя със заповед мястото за провеждане на проявите на открито в града, а Кметовете на кметствата за съответното селище, съобразно изискванията на настоящата наредба, съгласно Приложение № 1.
      (2) Организаторите на масови прояви на открито са длъжни да осигуряват спазването на обществения ред, както и да не допускат нарушене правата и свободите на гражданите, които не участват в организираната от тях проява.
Чл. 8 (1) В митинги, манифестации и събрания на открито не могат да участват граждани, които: „Носят огнестрелно оръжие, газово оръжие или други специално предназначени предмети, които могат да се използват против живота и здравето на хората, или за причиняване на материални щети”
1.    Са в очевидно пияно състояние;
2.    Са маскирани, с цел да се затрудни тяхното разпознаване.
      (2) Организаторите и участниците носят отговорност за нарушения на обществения ред и виновно причинените щети.
Чл. 9 Масовите прояви на открито се охраняват от полицията по преценка на органа, дал разрешение за провеждането им.
Чл. 10 Забранява се разлепването на агитационни, нагледни, рекламни и други материали, извън определените за това места със Заповед на Кмета на общината.
Чл. 11 При забрана на обществена проява по чл. 6, ал. 1 се изпраща препис от акта за забрана на РПУ за изпълнение.

Раздел втори – Опазване на обществения ред при провеждане на културни, спортни и развлекателни мероприятия
Чл. 12 (1) Културните, спортни и развлекателни мероприятия се провеждат в определените за тази цел места, съгласно Приложение № 2.
       (2) Провеждането на посочените мероприятия на места извън изброените в Приложение № 2 става с писмено разрешение на Кмета на омбщината и Кметовете на кметства.
Чл. 13 (1) Организаторите по своя преценка могат да искат мероприятието да се охранява от полицията, в случаите, когато това не е задължително.
       (2) Искането за полицейска охрана по предходната алинея се прави задължително в писмена форма най-малко 48 часа преди началото на мероприятието.
       (3) Когато културните, спортни и развлекателни мероприятия не се охраняват, отговорността за спазване на обществения ред се поема от организаторите.
Чл. 14 (1) В помещенията и местата за провеждане на културни, спортни и развлекателни мероприятия не се допуска внасянето, употребата и търгуването на спиртни напитки.
       (2) Не се допуска внасянето на огнестрелно оръжие, газово оръжие, избухливи вещества и други предмети, които могат да се използват против живота и здравето на хората, или за причиняване на материални щети.
       (3) Не се допускат лица в очевидно пияно състояние.
       (4) Определените предметив предходните алинеи, представляват административно нарушение и се изземват от длъжностните лица, които са го установили.
Чл. 15 Упълномощават се органите на полицията по своя преценка да забраняват продажбата на спиртни напитки при провеждането на мероприятията по чл. 10, ал. 1 в заведения, намиращи се в непосредствена близост до мястото на проявата, ако това създава предпоставка за нарушение на обществения ред.

Раздел трети – Опазване на обществения ред в питейни, увеселителни и игрални заведения
Чл. 16 (1) Общественият ред в посочените заведения се оригурява от управителитеи собствениците на същите.
       (2) При нарушение на обществения ред в посочените по предходната алинея заведения и невъзможност те да бъдат предотвратени от управителя, или собственика, задължително се търси съдействие от полицията.
       (3) В питейни, увеселителни и игрални заведения се забранява внасянето на огнестрелно оръжие, газово оръжие, избухливи вещества и други предмети, които могат да се използват против живота и здравето на хората, или за причиняване на материални щети.
       (4) Контрола по спазването на разпоредбите на чл.16,ал.3 се възлага на охраната на питейните, увеселителни и игрални заведения,а ако липсва такава – на управителите и собствениците на същите.
       (5) Когато организаторите на мероприятието,съответно охраната,управителите или собствениците на питейни, увеселителни и игрални заведения не са в състояние да осигурят обществения ред и безопасността съгласно по чл.8,ал.1,чл.14,ал.2 и чл.16,ал.3 от Наредбата за опазване на обществения ред в населените места в община Кочериново, област Кюстендилска,те задължително търсят съдействието на органите на полицията.

Чл. 17 При системни нарушения на обществения ред и извършени престъпления в тези заведения и районите окол тях, рабтното им време може да се ограничи със Заповед на Кмета на общината за срок от един до три месеца. Това може да стане и по предложение на полицията и обществеността при доказана вина.
Чл. 18 Задължават се собствениците на заведенията в срок до един месец от влизането на Наредбата в сила да поставят на подходящо и достъпно място извлечение от същата в частта й, отнасяща се за тях. Кмета на общината да съгласува работното време на заведенията, съвместно със собствениците.
Чл. 19 (1) Задължават се ръководителите на фирми и заведения, регламентирали работно време след 22.00 часа да осигурят недопускане нарушаване на обществения ред, вследствие работата на обектите – от персонала и посещаващите ги клиенти, както и да не допускат след 22.00 часа шум, извън обектите нада нормите на ХЕИ.
Чл. 20 (1) Задължават се ръководителите на игрални заведения да не допускат посещения в зали за хазартни игри и играта на хазарт от непълнолетни.
       (2) Забранява се посещаемостта  в питейни и увеселителни заведения на лица до 18 годишна възраст - след 22.30часа през зимният сезон и след 23.30часа през летния, освен с придружаването на родител или попечител.

Чл. 21 Забранява се сервирането на алкохол и продажбата на тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни в питейни и увеселителни заведения.
Чл. 22 Забранява се сервирането и продаването на алкохол на лица в явно нетрезво състояние или под влиянието на други опиати или стимуланти.

Раздел четвърти – Организация на търговската дейност и опазване на обществения ред при извършването й
Чл. 23 (1) Търговската дейност на територията на общината се извършва в общински, кооперативни и частни магазини и заведения, настанени в подходящи за целта помещения.
       (2) Извън обектите по ал. 1, търговска дейност може да се извършва и на места, определени с решение на ОбС или със заповед на Кмета на общината.
       (3) Търговия с животни, плодове и зеленчуци и други видове промишлени и занаятчийски стоки се извършва на определените от ОбС места в общината, съгласно Приложение № 3.
Чл. 24 Разполагането на търговски обекти във фургони, сергии и павилиони в населените места на общината става с разрешение на Общинската администрация и заповед на Кмета на общината.
Чл. 25 Разрешава се изграждането на временни търговски базари, ндивидуални павилиони, навеси за търговия и битово обслужване във връзка с национални и местни празници. Същите могат да се изграждат 5 (пет) дни до провеждане на празника и се демонтират до 2 (два) дни след празника с писмено разрешение на Общинската администрация.
Чл. 26 При зареждането на търговските обекти със стоки, както и извозване на празния амбалаж, същото да става директно от превозното средство в складовете и магазинните помещения и обратно.
Чл. 27 Задължават се фирмите, организациите и ведомствата, развиващи търговска дейност на територията на общината да поставят на видно място на входа на обектите си табелки за работно време.
Чл. 28 Забранява се продажбата на алкохол и тютюневи изделия на малолетни и непълнолетни в търговските обекти на територията на общината.

Раздел пети – Безопасност на движението, опазване на улиците, площадите и зелените площи на територията на общината
Чл. 29 (1) Разкопаването на улиците и тротоарите в населените места, по какъвто и да е повод се извършва с писмено разрешение на Общинската администрация.
       (2) Получилите разрешения по ал. 1 са длъжни да вземат необходимите мерки за безопасността на движението, като за целта уведомят писмено органите на пътната полиция, най-малко 24 часа преди започване на разкопаването.
       (3) При неотложни случаи за отстраняване на аварии и повреди в електроснабдяването, водоснабдяването и други комуникации на територията на общината се пристъпва незабавно към отстраняването им и едновременно с това се уведомяват органите на пътна полиция.
Чл. 30 Забранява се премахването или преместването на пътните знаци на територията на общината без знанието на упълномощените за това ведомства и органи.
Чл. 31 Забранява се паркирането на превозни средства и поставяне на тютюневи сушилни по уличните платна на територията на главните улици в града и селата, както и използването на тротоарите за складови помещения.
Чл. 32 Забранява се придвижването на верижни машини по асфалтираните улици в населените места на общината на самоход. Същите задължително да се транспортират на специални платформи.
Чл. 33 Превозните средства с животинска тяга не могат да се движат по главните улици на града. Забранява се на същите да се оставят на улиците, площадите и празните места в селищата без надзор и незавързани. За целта ръководството на общината да постави необходимите задължителни знаци.
Чл. 34 Горивни и строителни материали не могат да престояват на уличните платна повече от 10 дни. При необходимост за престояване, същите да бъдат подредени и да не пречат на безопасността на движението.
Чл. 35 Задължават се гражданите, управителите и собствениците на търговски обекти при снеговалеж да почистват тротоарите пред своите домове и обекти.
Чл. 36 Забранява се:
(1)    Изхвърлянето на смет, сгурия, пръст, отпадъци от строителни материали и други подобни на тротоарите, улиците и площадите, парковете и градините на територията на населените места в общината.
(2)    Миене на моторни превозни средства и закисването на бъчви и каци по улиците и тротоарите.
(3)    Изливането на битови отпадъчни води по дворовете, тротоарите и улиците.
(4)    Направата и изпичането на тухли в регулацията на населените места.
(5)    При консумацията на тиквени и слънчогледови семки да не се замърсява околната среда.
(6)    Извършване на строителни работи, които пречат на движението на превозните средства и пешеходците.
(7)    Ходенето, утъпкването и игра на тревните площи в парковете и градините, както и късането на цветя, чупенето на клони, унищожаване на храсти и дървета.
(8)    Повреждането на декоративни съоражения, чешми, фонтани, мостчета, беседки, осветителни тела, съоражения за детски игри, огради, табели и други подобни в парковете и градините.
(9)    Замърсяването и повреждането на водоизточниците и водосборните зони на населените места.
(10) Избиването на полезни птици в парковете и градините и развалянето на техните гнезда.
(11) Свободното движение на домашни животни, птици и кучета по улиците, парковете и градините.
(12) Изхвърлянето на трупове на умрели животни и птици по улици, площади, паркове, напоителни канали и корита на реки.
(13) Използването на питейна вода за промишлени нужди и напояване на дворове през време на режима.
(14) Забранява се пашата на животни в общински градини, паркове, зелени площи и застроена градска част.
(15) Забранява се разхождането на кучета на територията на учебни заведения, детски градини, площади и здравни заведения.

Чл. 37 При извършване на строителство в селищата на общината, инвеститорът и изпълнителят са длъжни:
(1)Да се вземат необходимите мерки за запазване на съществуващата растителност, дървета, фасади и настилките на уличните платна, тротоарите и площадките по време на строителството.
(2) До приемането на обекта, строителят и инвеститорът за своя сметка отстраняват допуснатите по време на строителството повреди на комунални съоражения, бордюри, стълбове, както и да почистят замърсените от тях тротоари, улични платна и площадки.

Раздел шести – Обществено спокойствие
Чл. 38 (1) Забранява се създаването на висок шум чрез викове, песни, свирене, звукови уредби и по друг начин в населените места на общината за времето от 22.00 часа до 06.00 часа и денонощно в социалните заведения и местата за отдих и почивка.
       (2) Не се допуска продажбата на порнографски издания по улиците, площадите и на други открити места, както и излагането им в служебни и обществени помещения и особено в заведенията за културни и младежки дейности.
       (3) Забранява се продажбата и използването на самоделно направени взривни устройства (бомбички, пиратки), които нарушават общественото спокойствие на гражданите и здравето на децата.
       (4) Определя вечерен час за зимния сезон – 21.00 часа и летния сезон – 23.00 часа за всички малолетни и непълнолетни лица на територията на община Кочериново.
       (5) Забранява се извършването на неприлични и непристойни действия, нарушаващи обичайните норми на морал и поведение по улиците, площадите и други обществени места, както и оскърбителното отношение и държане към граждани и органи на властта с което се нарушава обществения ред и спокойствие на гражданите.

Чл. 39 За неизпълнение на заповед на Кмета на община Кочериново, издадена на основание чл. 44 от ЗТСУ, виновните лица се наказват с глоба от 30 до 100 лева.

Раздел седми – Опазване на селскостопанското имущество на територията на община Кочериново

Чл.40 Опазването на селскостопанското имущество на територията на община Кочериново ще бъде организирано от Кмета на Общината, Кметовете на кметства и Кметските наместници по населени места. Те ще ръководят и контролират полските пазачи и лицата, назначени по програми.
Чл.41. Физически и юридически лица нямат право да обработват земеделска земя чужда собственост освен изричното съгласие на собственика на имота.
Чл.42. (1) Кметът на общината със заповед отстранява самонастанилите се без правно основание лица във вече възстановени имоти, съгл. чл.34, ал.1 от ЗСПЗ.
       (2) Заповедта се изпълнява по административен ред със съдействието на ПУ – гр.Кочериново.
Чл.43. Кмета на общината организира опазването на общинските и частни имоти от кражби.
Чл. 44. Кмета на общината организира опазване на общинските и частни имоти от унищожаване от безстопанствени животни:
(1)    Добитъкът, пуснат в селскостопанските земи на територията на община Кочериново, когато е собственост на физически или юридически лица или на неизвестно лице, да се задържа от органите на полската охрана или лица назначени от кмета.
(2)    Добитъкът се затваря в специално определени помещения, съгласно Приложение № 4.
(3)    Когато добитикът не бъде потърсен в 14-дневен срок от задържането или в 7-дневен срок от уведомяването, собственикът не заплати разноските по хранене и гледане на животните и дължимото обезщетение за причинените вреди, последните се продават на търг от Кмета на общината. От получената сума се удържа дължимото обезщетение за причинени вреди, разноските по гледане и хранене на животните.
(4)    Ако в срок от един месец от съобщението, когато собственикът на животното е известен от деня на продажбата, той не се яви, за да получи остатък от сумата, последната се внася в приход на Общината.
(5)    Всеки собственик на заловено безстопанствено животно се наказва с глоба от 50 до 100 лева.

Раздел седми – Нарушения на обществения ред от общ характер
Чл. 45 Нарушения на обществения ред по смисъла на тази Наредба са и деянията:
(1)    Преместване и обръщане на саксии и варели за смет.
(2)    Унищожаване и повреждане на уличното осветление.
(3)    Чупене на стъкла на витрини и прозорци на обществени заведения и жилищни сгради.
(4)    Консумация на спиртни напитки в социални и учебни заведения.
(5)    Унищожаване и повреждане на светлинни реклами.
(6)    Унищожаване на тревни площи и замърсяване на улици, тротоари, паркове и градини от домашни животни.

ГЛАВА ТРЕТА

АДМИНИСТРАТИВНО-НАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 46 (1) Наказва се с глоба от 50 до 100 лева:  
1.    Който участва в митинги, манифестации, събрания в очевидно пияно състояние – чл. 8, ал. 1, т. 2;
2.    Който посещава културно или спортно мероприятие в очевидно пияно състояние – чл. 14, ал. 3;
3.    Собственик или управител на питейно, увеселително или игрално заведение, който не изпълнява задълженията си по чл. 18, чл. 19, чл. 20, чл. 21 и чл. 22 от настоящата Наредба;
4.    Който разкопава улици и тротоари и не изпълнява задълженията си по Чл. 29, ал. 1 и ал. 2;
5.    Който остава върху уличните платна горивни и строителни материали повече от определеното в чл. 34 време;
6.    Който не изпълнява задълженията си по чл. 24, чл. 25, чл. 26, чл. 27, чл. 28, чл. 29, чл. 30, чл. 31, чл. 32, чл. 34 и чл. 36, ал. 1 – ал. 13;
7.    Наказва се този, който предизвика сбиване и други подобни действия, с които се нарушава спокойствието на гражданите;
8.    Който нарушава общественото спокойствие на гражданите по начин, място и време, определени в чл. 38, ал. 1 – ал. 4;
9.    Който нарушава обществения ред от общ характер, определен в чл.39, ал. 1 – ал. 6;
10.    Който разлепва и поставя реклами, афиши, агитационни материали, обяви и други подобни, извън определените за това места – чл. 10;
11.    Който нанася вреда от неправилно стопанисване на домашни животни в населеното място – чл. 33 и чл. 36, ал. 11;
12.    Наказва се този, който неправомерно влиза в частна собственост на граждани, като незаконно присвоява реколтата от зеленчуковите градини и ливади - чл.43
13.    Наказват се собствениците на безстопанствени животни, които са унищожили селскостопанска продукция – чл.44.
      (2) При повторно нарушение по точки 1 – 13 на предходната алинея, наказанието е глоба от 50 до 150 лева.
Чл. 47 (1) Наказва се с глоба от 50 до 100 лв:
1.    Който организира и провежда културни и спортни мероприятия, извън местата по чл. 12, ал. 1, но без писмено разрешение за това;
2.    Който налага ограничения за достъп и ползване на обекти – Общинска собственост, без да са налице условията на чл. 4, ал. 3;
3.    Който участва в събрания, митинги и манифестации, маскиран с цел да затрудни разпознаването му – чл. 18, ал. 1, т. 3;
4.    Организатор на културно или спортно мероприятие, който не е поискал охрана от полицията и е допуснал нарушение на обществения ред – чл. 13, ал. 3;
5.    Който внася, употребява или търгува със спиртни напитки в обектите и районите на провеждане на културни и спортни мероприятия – чл. 14, ал. 1;
6.    Собственик или управител на питейно, увеселително или игрално заведение, който не изпълни задълженията си по чл.16, ал. 1 и ал. 2;
7.    Който не изпълни задълженията се по чл. 37, ал. 1 и ал. 2.
8.    Който допусне нарушения по чл. 39, ал. 1 – ал. 6;
9.    Който извършва търговска дейност извън определените за това места и пазари – чл. 23, ал. 2 и ал. 3;
       (2) За повторно нарушение по всички точки на предходната алинея, наказанието е от 50 до 150 лева.
Чл. 48 (1) Наказва се с глоба от 50 до 150 лева:
1.    Който провежда събрания, митинги, манифестации и други прояви на Открито, без съответното разрешение по чл. 6, ал. 1, както и извън местата, определени в чл. 7, ал. 1 и ал. 2;
2.    Който участва в събрания, митинги и манифестации и носи оръжие и забранени предмети по чл. 8, ал. 1, т. 1, ако не подлежи на по-тежко наказание;
3.  Който в обектите и районите за провеждане на културни и спортни мероприятия внася оръжие, избухливи вещества и предмети по чл. 14, ал. 2, ако не подлежи на по-тежко наказание;
3.    Собственик или управител на питейно, увеселително или игрално заведение, който не спазва работното време, определено въз основа на чл. 18 от настоящата Наредба.
       (2) За повторно нарушение по т. 4 от предходната алинея наказанието е от 100 до 200 лева.
       (3) При повторно нарушение на чл. 17 със Заповед на Кмета на общината се преустановява дейността на заведението в срок от 6 до 12 месеца.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. “Питейни заведения” по смисъла на тази Наредба са заведенията, в които се продават и консуминат напитки с процентно съдържание на алкохол в тях.
§ 2. (1) Общинският съвет води отчет за извършените нарушения на тази Наредба.
     (2) Актовете за установени нарушения, наложени наказания и тяхното изпълнение се регистрират в специална книга.
     (3) Регистрирането се извършва с цел анализиране състоянието на обществения ред и правилното прилагане на правните норми в Наредбата, в които има предвидени по-тежки наказания за повтаряемост и системност на извършените нарушения.
§ 3. Административно-наказателно производство за извършени нарушения на обществения ред по тази Наредба се осъществява по Закона за административните нарушения и наказания.
§ 4. (1) За установени нарушения на обществения ред, Кметовете на кметства, Кметски наместници и органите на полицияна съставят актове.
     (2) Въз основа на съставените актове за установени от длъжностните лица нарушения по предходната алинея, Кмета на общината издава наказателни постановления, с които налага предвидените ва Наредбата наказания.
     (3) Кметът на общината може писмено да упълномощи и други длъжностни лица, извън посочените в ал. 1 да съставят актове за извършени нарушения по Наредбата.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 5. Настоящата Наредба е приета на заседание на Общински съвет град Кочериново на основание чл. 22, ал. 1 до ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
§ 6. Настоящата Наредба допълва и актуализира Наредбата за опазване на обществения ред в населените места в община Кочериново, приета през 1996 година от Общински съвет град Кочериново.
§ 7. Изпълнението на настоящата Наредба се възлага на Кмета на общината, Кметовете на кметства и Кметските наместници от общината.
§ 8. Наредбата за опазване на обществения ред в община Кочериново влиза в сила от 1 декември 2001 година с Решение № 70 на Общински съвет от 29 ноември 2001 година.
§ 9. Настоящата наредба допълва и актуализира Наредбата за опазване на обществения ред в населените места в община Кочериново и е приета на заседание на общински съвет на 28 декември 2005 година.
§ 10. Последващи актуализации са извършени на:
1.    26.02.2008 г.
2.    07.10.2008

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ГРАД КОЧЕРИНОВО

Приложения свързани с гореописаната наредба - docs

Последно променен на Вторник, 02 Август 2011 22:27

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново