www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Наредба за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на Община Кочериново в търговските дружества

  • ПДФ

Раздел I
Общи положения

 Чл.1 (1) С тази Наредба се урежда редът за упражняване правата на собственик на Общината върху дялове или акции на търговски дружества - собственост на Общината.
(2) Нов от 24.11.2008г. Общината може да осъществява стопанска дейност чрез търговски дружества с общинско участие в капитала.
(3) Нов от 24.11.2008г. Общината може да участва в осъществяването на различните форми стопанска дейност със свободни парични средства, с изключение на целевите субсидии от държавния бюджет, както и с имоти и вещи или вещни права.
(4) Нов от 24.11.2008г. Общината може да участва само в такива форми на стопанска дейност, в които отговорността й не надвишава размера на дяловото й участие. Общината не може да участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.
(5) Нов от 24.11.2008г.  Общината може да внася свободни имоти и вещи или вещни права върху имоти, частна общинска собственост, като непарична вноска в капитала на търговски дружества след след решение на общинския съвет, прието с мнозинство от две трети от общия брой на общинските съветници.
(6) Нов от 24.11.2008г. Решението по ал. 5 се взема след писмено мотивирано предложение от кмета на общината,съдържащо обосновка относно необходимостта и очакваните икономически и социални резултати от  внасянето на свободни имоти и вещи или вещни права върху имоти, частна общинска собственост, като непарична вноска в капитала на търговски дружества.
(7) Нов от 24.11.2008г. Търговските дружества с общинско участие в капитала могат да отдават под наем имоти или части от тях, внесени от общината като непарична вноска в капитала им, или да учредяват ограничени вещни права върху такива имоти чрез публичен търг или публично оповестен конкурс само след решение на Общинския съвет.Срокът на договорите за наем и за правото на ползване за тези имоти се определя с решение на Общинския съвет и не може да бъде по-дълъг от 10 години.
(8) Нов от 24.11.2008г. Капиталът на едноличните търговски дружества с общинско участие може да се намалява със стойността на имоти и вещи или вещни права, които са внесени като непарична вноска в капитала им, въз основа на решение на общинския съвет.
(9) Нов от 24.11.2008г. Имотите и вещите, със стойността на които е намален капиталът на едноличните търговски дружества с общинско участие, придобиват статут на частна общинска собственост от влизането в сила на решението по ал. 8 и се управляват по реда,по който се управляват всички имоти частна общинска собственост съгласно ЗОС.
 Чл.2 (1) Образуването, преобразуването или прекратяването на предприятия - търговски дружества с общинско участие в капитала им се извършва с решение на Общинския съвет.
(2) Нова от 24.11.2008г. Участието на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала в други дружества се разрешава от Общинския съвет,като в конкретното решение се определят параметрите на участието.

 Чл.3. Общинският съвет упражнява правата си на собственик на капитала в общинските търговски дружества при условията, по реда и чрез органите, посочени в тази Наредба.

Раздел II
Образуване и преобразуване на търговски дружества

 Чл.4. (1) Еднолични дружества с ограничена отговорност или еднолични акционерни дружества, могат да се образуват с решение на Общинския съвет по реда, предвиден от Търговския закон.
 (2) Проектът за решение се придружава с:
 - изложение /докладна/ от вносителя на проекта, която следва да съдържа мотиви за решението;
 - проект за устав /учредителен договор или учредителен акт / на дружеството;
 - проект за размер на общинското участие и неговия вид - парична или непарична вноска;
 - проект за договор за управление с управителното тяло.
 Чл.5.  (1) Преобразуването на фирми с общинско имущество по отменения Указ N 56 в търговски дружества се извършва с решение на Общинския съвет по предложение на група общински съветници, представляващи 1/3 от общия им брой, Кмета на Общината или управителното тяло на дружеството.
 (2) Проектът за решение се придружава с:
 - изложение /докладна/ от вносителя на проекта, която следва да съдържа мотиви за решението;
 - проект за устав /учредителен договор или учредителен акт/ на дружеството;
   - предложение за управител /съвет на директорите/ и размера на възнаграждението;
 - проект на договор за управление с управителното тяло;
 - след приемане на решението се прави експертна оценка, съгласно Наредбата за оценка на имуществото на държавни и общински предприятия при образуването и преобразуването им, приета с ПМС N 179 от 13.09.1991 г.
Чл.6. При преобразуването на фирми с общинско имущество по отменения Указ N 56 в капитала на дружеството се записват всички дълготрайни активи на дружеството посочени в  баланса.
 Чл.7. Прекратяването на общински търговски дружества се извършва с решение на Общинския съвет по предложение на 1/3 от общия брой общински съветници, Кмета на Общината или управителното тяло на дружеството.

Раздел III
Органи на общински еднолични търговски дружества

 Чл.8. (1) Органи на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност са:
 1. едноличният собственик на капитала;
 2. управителят /управителите/.
 (2) Органи на общинските еднолични акционерни дружества са:
 1. едноличният собственик на капитала;
 2. съветът на директорите /при едностепенна система/ или надзорният и управителният съвет /при двустепенна система/.
 Чл.9. Органите на търговските дружества, в които Общината е съдружник или акционер, се формират при условията и по реда на Търговския закон.
 Чл.10. Общинският съвет упражнява правата на едноличния собственик на капитала в общинските еднолични търговски дружества.
 Чл.11.Общинският съвет има правомощията по чл. 137 от ТЗ и съответно чл. 221 от ТЗ.

 Раздел IV
Правомощия на органите на общинските еднолични търговски дружества

 Чл.12. (1) Едноличният собственик на капитала в общинските еднолични дружества с ограничена отговорност:
 1. изменя и допълва учредителният акт на дружеството;
 2. преобразува и прекратява дружеството;
 3. приема годишния отчет и баланса;
 4. взема решения за намаляване или увеличаване на капитала;
 5. избира управителя, определя правомощията и срока, за който те са делегирани, възнаграждението му и го освобождава от отговорност. Управителят може да бъде избран и след конкурс, по ред и условия определени от Общинския съвет;
 6. избира контрольор/и на дружеството;
 7. взема решения за откриване или закриване на клонове и за участие в други дружества;
 8. взема решения за участие на дружеството в граждански дружества;
 9. взема решения за придобиване или отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
 10. взема решения за придобиване или разпореждане с дялове или акции - собственост на дружеството, в други дружества, както и за придобиване или разпореждане с дълготрайни финансови активи на дружеството в чужбина;
 11. взема решения за предявяване искове на дружеството срещу управителя или контрольора и назначава представител за водене на процеси срещу тях;
 12. взема решения за допълнителни парични вноски;
 13. дава съгласие за обезпечения в полза на трети лица; 
 14. дава съгласие за сключване на договори за кредитиране на трети лица и договори за задължително застраховане на имущества;
 15. дава съгласие за учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството;
 16. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
 17. определя дела на собствениците на недвижими имоти и дяловете /размера на компенсаторните записи/, които те получават в случаите по  §10 от Закона за приватизацията и следприватизационния контрол /ЗПСПК/.
 Чл.13. Едноличният собственик на капитала в общинските еднолични акционерни дружества:
 1. изменя и допълва устава на дружеството;
 2. увеличава или намалява капитала на дружеството;
 3. преобразува и прекратява дружеството;
 4. избира и освобождава членове на съвета на директорите, съответно на надзорния съвет и определя възнагражданието им; определя правомощията и срока, за който се делегират;
 5. назначава и освобождава дипломирани експерт-счетоводители;
 6. одобрява годишния счетоводен отчет след заверка от назначения експерт-счетоводител;
 7. взема решение за издаване на облигации;
 8. назначава ликвидаторите при прекратяване на дружеството, освен в случай на несъстоятелност;
 9. освобождава от отговорност членовете на надзорния съвет, на управителния съвет и на съвета на директорите;
 10. взема решения за закриване или прехвърляне на предприятия или на значителни части от тях;
 11. определя дела на собствениците на недвижими имоти и акциите, които те получават в случаите по §10 от  /ЗПСПК/;
 12. дава съгласие за сключване на договори за задължително застраховане на имущества;
 Чл.14. Едноличният собственик на капитала в общинските еднолични акционерни дружества може да предвиди изрично в уставите на тези дружества друг ред или изисквания при вземане на решения относно:
 1. участие или разпореждане с участие в други търговски  или граждански дружества в страната или в чужбина;
 2. придобиване или разпореждане с недвижими имоти или с вещни права върху тях;
 3. даване на обезпечения в полза на трети лица;
 4. сключване на договори за кредитиране на трети лица;
 5. учредяване на ипотека и залог върху дълготрайни активи на дружеството;   
 Чл.15. Правомощията на едноличния собственик на капитала се изброяват в учредителните актове, съответно в уставите на общинските еднолични търговски дружества.
 Чл.16. Предложение за решение по този раздел може да прави всеки от общинските съветници.

 Раздел V
Особени правила при сключване на някои видове договори

 Чл.17. (1) Сключването на договори за продажба, замяна и наем на дълготрайни активи на общински еднолични търговски дружества, както и договори за доставки и определяне на подизпълнители на обекти в строителството, се извършва след провеждане на публичен търг или на публично оповестен конкурс, при условията и по реда на Наредбата за търговете и конкурсите.
(1а) Алинея 1 не се прилага при сключване на договори с други общински дружества.
(2) Нова от 24.11.2008г. Сключването на договори за продажба и замяна на дълготрайни активи на общински еднолични търговски дружества се извършва по реда на ал.1 след решение на общинския съвет.
(3) Нова от 24.11.2008г. Сключването на договори за наем на дълготрайни активи на общински еднолични търговски дружества се извършва по реда на ал.1 след решение на общинския съвет.
(4) Нова от 24.11.2008г. По предложение на управителят на общинско еднолично търговско дружество Общинският съвет определя имотите,собственост на общински еднолични търговски дружества,които подлежат на задължително застраховане.
(5) Нова от 24.11.2008г. Управителят на общинско еднолично търговско дружество определя вещите,собственост на дружеството,които подлежат на задължително застраховане и внася предложението за вземане на решение от Общинския съвет.

 Чл.18. (1) Сключването на договори с работници и служители на търговските дружества за предоставяне под наем на жилища, ателиета и кабинети за индивидуална творческа дейност, гаражи и паркоместа за лични моторни превозни средства,когато представляват дълготрайни активи на общинските еднолични търговски дружества, се извършва въз основа на заповед за настаняване, издадена от управителите, изпълнителните директори или председателите на управителните съвети на съответните дружества, въз основа на критериите, установени в колективния трудов договор.
 (2) Когато в дружеството няма сключен колективен трудов договор, настаняването в обектите по ал. 1 и прекратяването на наемните отношения за тях, се извършва по реда на ал. 1 при условията и по реда, установени в Закона за общинска собственост .
 (3) Продажбата и замяната на жилища, ателиета, кабинети и гаражи на работници и служители в търговските дружества се извършва с разрешение на едноличния собственик на капитала при условията и по реда на Закона за задълженията и договорите, като цените на обектите се определят съгласно Закона за общинска собственост.
 (4) Разрешението на едноличния собственик на капитала по ал. 3 има срок на действие 6 месеца от издаването му.

 Раздел VI
Задължения на представителите на Общината в търговските дружества, в които Общината е акционер или съдружник

 Чл.19. В търговски дружества, в които Общината е съдружник или акционер, тя се представлява от лице, избрано от Общинския съвет.
 Чл.20. В дружествата с ограничена отговорност, в които Общината е съдружник, лицата, упълномощени да я представляват в общото събрание на съдружниците вземат предварително писмено съгласие, под формата на решение на Общинския съвет, при изразяване на становище по следните въпроси:
 1. изменяне или допълване на дружествения договор;
 2. приемане или изключване на съдружник, даване на съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член или на друг съдружник;
 3. намаляване или увеличаване капитала на дружеството;
 4. придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях;
 5. вземане на решение за допълнителни парични вноски;
 6. вземане на решение за участие в други дружества;
 7. преобразуване и прекратяване на дружеството;
 8. даване на съгласие за обезпечения в полза на трети лица;
 9. даване на съгласие за сключване на договори за кредитиране на трети лица и договори за задължително застраховане на имущества;
 10. даване на съгласие за учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството.
 Чл.21. (1) В акционерните дружества, в които Общината е акционер, лицата, упълномощени да я представляват в общото събрание на акционерите, вземат предварително писмено съгласие под формата на решение на Общинския съвет по следните въпроси:
 1. изменяне или допълване на устава на дружеството;
 2. намаляване или увеличаване капитала на дружеството;
 3. преобразуване и прекратяване на дружеството;
 4. даване на съгласие за обезпечения в полза на трети лица;
 5. даване на съгласие за сключване на договори за кредитиране на трети лица и договори за задължително застраховане на имущества;
 6. даване на съгласие за учредяване на ипотека и залог на дълготрайни активи на дружеството.
 (2) При избор на членове на съвети на директорите или на надзорни съвети в дружествата по ал.1, упълномощеното от Общинския съвет лице, представляващо Общината в общото събрание, предлага такъв брой членове, който съответства на не по-малко от пропорционалното участие на Общината в капитала на търговското дружество.

 Раздел  VII
Състав на органите на общинските еднолични търговски дружества

 Чл.22. (1) Управители и контрольори на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност могат да бъдат физически лица.
 (2) Членове на изпълнителни или контролни органи на общинските еднолични акционерни дружества могат да бъдат физически лица.
 (3) Броят на членовете на съвета на директорите или на надзорния съвет на общинските еднолични акционерни дружества не може да надвишава петима души.
 Чл.23. (1) Не могат да бъдат управители на общински еднолични дружества с ограничена отговорност физически лица, които:
 1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;
 2. участват в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност със сходна на предприятието дейност;
 3. заемат длъжност в ръководни органи на други дружества;
 4. са лишени с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално-отчетническа длъжност, до изтичане на срока на наказанието.
 5. са управители, контрольори, членове на изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество, както и представители на Общината по чл. 19 от тази Наредба.
 6. са народни представители,  министри, заместник-министри, ръководители на ведомство, областни управители, заместник-областни управители, общински съветници, кметове, заместник-кметове, кметски наместници, секретари на общини, изпълнителен директор и членове на Надзорния съвет на Общинската агенция за приватизация.
 (2) Забраните по ал.1, т. 1, 2 и 3 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.
  Чл.24.(1)Дружествения договор /учредителен акт или устав /на общинските еднолични дружества с ограничена отговорност може да предвижда избирането на контрольор(контрольори), който да следи за спазването на дружествения договор /учредителен акт или устав /, за опазване на имуществото на дружеството и да дава отчет пред общото събрание.
(2) Не могат да бъдат контрольори в общинско еднолично дружество с ограничена отговорност:
 1. управителите, техните заместници и наетите лица в дружеството;
 2. съпрузите, роднини по права или по съребрена линия до трета степен на лицата по т. 1;
 3. лишените с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално-отчетническа длъжност;
 4. управителите и членовете на изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество;
 5. народни представители,  министри, заместник-министри, ръководители на ведомство, областни управители, заместник-областни управители, кметове, заместник-кметове, кметски наместници, секретари на общини, изпълнителният директор и членове на Надзорния съвет на Общинската агенция за приватизация.
 (3)    В едноличното дружество контрольорът се назначава от собственика
 Чл.25. (1) Не могат да бъдат членове на съветите на директорите, на надзорните и на управителните съвети на общинските еднолични акционерни дружества физически и юридически лица, които:
 1. от свое или от чуждо име извършват търговски сделки;
 2. участват в събирателни или командитни дружества и в дружества с ограничена отговорност;
 3. са лишените с присъда или с административно наказание от правото да заемат материално-отчетническа длъжност;
 4. са били членове на изпълнителни или контролни органи или неограничено отговорни съдружници в дружество, когато то е прекратено поради несъстоятелност, ако са останали неудовлетворени кредитори;
 5. са съпрузи или роднини до трета степен по права или по съребрена линия, включително по сватовство, на друг член на орган на управление на дружеството;
 6. са управители или членове на изпълнителни или контролни органи на друго общинско еднолично търговско дружество;
 7. областни управители, заместник-областни управители, кметове, заместник-кметове, кметски наместници, секретари на общини, изпълнителен директор и членове на Надзорния съвет на Общинската агенция за приватизация.
 (2) Забраните по ал.1, т. 1 и 2 се прилагат, когато се извършва дейност, сходна с дейността на дружеството.
 (3) Не могат да бъдат изпълнителни членове на съветите на директорите лица, които работят по трудов договор в дружеството.
 (4) Не могат да бъдат членове на Надзорния съвет на общинското еднолично акционерно дружество наетите в него лица. 

 Раздел VIII
Регистър на търговските дружества с общинско участие

 Чл.26 ал.1  Към Дирекция  “ Административно правно-информационно обслужване /АПИО/,финансово-стопански дейности и управление на собствеността” в общината се създава публичен регистър със следните раздели:
 1. на дружествата с ограничена отговорност, в които Общината е едноличен собственик на капитала;
 2. на акционерните дружества, в които Общината е едноличен собственик на капитала;
 3. на дружества с ограничена отговорност, в които Общината притежава част от дяловия капитал;
 4. на акционерни дружества, в които Общината притежава част от акционерния капитал;
(2) Нов от 24.11.2008г. Образците на регистрите, редът за воденето и съхраняването им се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието.
 Чл.27. Регистърът съдържа:
 - номер и партида на вписването в Общинския регистър;
 - номер и партида на вписването в Търговския регистър при Агенцията по вписванията;
 - вид на дружеството, наименование, седалище и адрес на управление;
 - срок и предмет на дейност;
 - капитал /уставен фонд/, разпределение на капитала;
 - органи на управление и състава им, включително и промените в него;
 - препис от съдебните решения за образуването и препис от съдебните решения за извършените промени;
 Чл.28. (1) Вписването в регистъра се извършва от определено длъжностно лице, посочено със заповед на Кмета на Общината.
 (2) Длъжностното лице на всеки шест месеца изготвя писмена информация за настъпилите промени и състоянието на регистъра.
 (3) Органите на управление на общинските дружества изпращат до длъжностното лице препис от актовете, които подлежат на вписване и отчет в срок до 15 дни.
 (4) Копие от регистъра се съхранява и при председателя на Общинския съвет.

 ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ

 §1. Тази Наредба се приема на основание чл.21,ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.51,ал.5   и чл.54а от ЗОС 
 §2. Изм.  от 24.11.2008г.  Решения на Общинския съвет по тази Наредба се вземат с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците,освен ако в наредбата или закон не е предвидено друго мнозинство.
 §3. Решения за приватизиране на общински дружества, на акции и дялове, собственост на Общината в търговските дружества,  се вземат от Общинския съвет по реда на Закона за приватизацията и следприватизационния контрол /ЗПСПК/.
 §4. Всички останали въпроси, свързани с образуването, преобразуването, прекратяването и управлението на търговските дружества, в които Общината е едноличен собственик на капитала или притежава част от дяловия или акционерен капитал,се уреждат съгласно разпоредбите на Търговския закон.
 §5. Тази Наредба е приета с Решение № 107 от Протокол № 12  от 28.07.2008 г. и влиза в сила в 30 -дневен срок след приемането й от Общински съвет  Кочериново.

Наредбата за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на община Кочериново в търговските дружества е приета с
Решение № 107 от Протокол № 12  от 28.07.2008 г
В Наредбата са отразени следните направени изменения:

1.Решение № 128 от Протокол 14 от 22.08.2008 г.
2.Решение № 148 от Протокол 17 от 24.11.2008г.
3......................................................................................

Последно променен на Сряда, 03 Август 2011 19:23

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново