www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

  • ПДФ

Н   А   Р   Е   Д   Б   А


ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО

НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

obshtinski_savet

ГЛАВА ПЪРВА

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

РАЗДЕЛ І

Определяне на размера на общинските такси и цени на услуги
   
Чл. 1. С тази Наредба се уреждат отношенията, свързани с определянето и администрирането на местните такси и цени на предоставяни на физически и юридически лица услуги, реда и срока на тяхното събиране на територията на община Кочериново.

Чл. 2 /1/ На територията на община Кочериново се събират следните местни такси:
1.    за битови отпадъци;
2.    за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади и улични платна;
3.    Изменена на 22.12.2008г. за ползване на детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне на социални услуги, лагери, общежития и други общински социални услуги;
4.    за добив на кариерни материали;
5.    за технически услуги;
6.    за административни услуги;
7.    за притежаване на куче
8.    други местни такси, определени със закон.
9.    отм. 30.12.2010 г.
/2/ На територията на общината се събират приходи от
предоставените услуги, с изключение на тези по ал. 1, по цени, определени с Наредбата.
/3/ Не се определят и събират цени на общински услуги, предоставени за всеобщо ползване.

Чл. 3 /1/ Размерът на местните такси и цени на услуги се определя в български лева. Местните такси са прости и пропорционални и се заплащат безкасово, в брой или с общински таксови марки.
/2/ Местните такси и цени на услуги се заплащат предварително или едновременно с предоставяне на услугите, с изключение на тези, за които с нормативен акт е предвидено друго.

Чл. 4 /1/ Размерът на местните такси и цени на услуги се определя при спазване на следните принципи:
1.    възстановяване на пълните разходи на общината по предоставяне на услугата;
2.    създаване на условия за разширяване на предлаганите услуги и повишаване на тяхното качество;
3.    постигане на по-голяма справедливост при определяне и заплащане на местните такси;
4.    ефективно разпределение на общински ресурси чрез определяне на такси и цени на услуги;
5.    насърчаване на частния сектор в предоставянето на регламентираните в Наредбата услуги.
/2/ За услуга, при която дейностите могат да се разграничат една от друга, се определя отделна такса за всяка от дейностите.

Чл. 5 /1/ Пълните разходи на общината по предоставяне на определена услуга включват всички разходи за: работни заплати и осигуровка на персонала; материални, режийни, консултантски; за управление и контрол; по събиране на таксите и други /напр. инвестиционни/ разходи, имащи отношение към формирането на размера на таксата.
/2/ Пълните разходи се определят при спазване изискванията на Закона за счетоводството и актовете по неговото прилагане.

Чл. 6 /1/ Размерът на таксата може и да не възстановява пълните разходи на общината по предоставянето на определена услуга, когато Общинският съвет реши, че това се налага за защита на обществения интерес.
/2/ В случаите по ал. 1 разликата между разходите по предоставяне на услугата и размера на таксата е за сметка на общинските приходи.
/3/ Не се допуска разликата между разходите и размера на таксите да е за сметка на споделени данъци, допълваща субсидия, заеми и други трансфери от Републиканския бюджет.

Чл. 7  /1/    Лицата, неползващи услугата през съответната година или определен период от нея, заплащат само такса за периода на ползване на услугата.
/2/  Освобождаването или неосвобождаването от такси за услуги,свързани с  такса битови отпадъци за физически или юридически лица става с решение на Общинския съвет.

Чл. 8 /1/ Общинският съвет може да освобождава отделни категории граждани изцяло или частично от заплащане на отделни такси.
/2/ В случаите по ал. 1, разходите са за сметка на общинските приходи с изключение на приходите от такси.
/3/ Конкретният размер на облекченията се определя ежегодно с приемането на бюджета на общината.

Чл. 9     В случаите, когато едни и същи услуги се предоставят от общината и от други лица, основа за определяне размерите на цените на услуги могат да бъдат пазарните стойности. В този случай размерът на цените не се ограничава до размера на пълните разходи и е възможно получаването на нетни приходи.

Чл. 10 /1/ Събирането на местните такси и цени на услуги се извършва от и за сметка на общината.
/2/ Местните такси се събират от Общинската администрация.
/3/ Приходите по ал. 2 постъпват в общинския бюджет.
/4/ В случаите, когато размерът на таксите не възстановява пълния размер на разходите по предоставянето на услугата, разликата между разходите и размера на таксата е за сметка на общинските приходи.
/5/Кметът издава разрешение за разсрочване или отсрочване на задължения за местни такси в размер до 30 000 лв. и при условие, че разсрочване или отсрочване се иска до една година от датата на издаване на разрешението.
/6/ Изм. 30.12.2010 г. Разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения за местни такси над 30 000 лв. или за срок, по-голям от една година, се издава от кмета след решение на общинския съвет.

Чл.10а (1) Изм. 30.12.2010 г.  Установяването, обезпечаването и събирането на местните такси се извършват от служители на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред.
(2) Изм. 30.12.2010 г. Невнесените в срок такси по този закон се събират заедно с лихвите по Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания. Принудителното събиране се извършва от публични изпълнители по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или от съдебни изпълнители по реда на Гражданския процесуален кодекс.
(3) Изм. 30.12.2010 г. В производствата по ал. 1 служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на органи по приходите, а в производствата по обезпечаване на данъчни задължения - на публични изпълнители. Когато в нормативен акт е предвидено изискване за представяне на удостоверение по чл. 87, ал. 6 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, за задължения за данъци и такси по този закон се представя удостоверение само за задълженията за данъци и такси към общината по постоянен адрес, съответно седалище, на задълженото лице.
(4) Нов от 30.12.2010 г. Служителите по ал. 3 се определят със заповед на кмета на общината.
(5) Нов от 30.12.2010г. Кметът на общината упражнява правомощията на решаващ орган по чл. 152, ал. 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, а ръководителят на звеното за местни приходи в съответната община - на териториален директор на Националната агенция за приходите.

Чл.10б Когато на общински орган е възложено да извършва действие или да издава документ, за което е предвидена държавна такса, събраната такса постъпва в приход на общинския бюджет.


Р А З Д Е Л   ІІ

Промени в размера на местните такси и цените на услугите

Чл. 11 Промените в размера на местните такси и цените на услугите се извършват по реда на тяхното приемане.

Чл. 12 /1/ Кметът на общината внася в Общинския съвет анализ на прилаганите такси и цени на услуги не по-малко от веднъж годишно и/или при промяна размера на таксите и цените.
/2/ Анализът по ал. 1 задължително съдържа:
1.    оценка доколко съществуващите такси и цени отразяват измененията в разходите или пазарната цена;
2.    оценка на потребностите от предоставяне на услугите;
3.    информация за привлечени средства от проекти, донорски програми, дарения и завещания;
4.    препоръки за подобряване на администрирането на таксите.
/3/ При необходимост Общинският съвет променя размера
на местните такси и цените на услугите.

Чл. 13 Общинската администрация поддържа данни за:
1.    услугите и дейностите, за които има определени такси и цени;
2.    ползвателите на предоставената услуга;
3.    изключенията от общата политика /преференции/;
4.    използваната информация при определяне на такси и цени и конкретната методика/методики, използвани за определяне размера им;
5.    събраните средства от всяка потребителска такса и/или цена на услуга.


ГЛАВА ВТОРА

МЕСТНИ ТАКСИ

РАЗДЕЛ  І

Такса битови отпадъци

Чл. 14  /1/  Таксата се заплаща за услугите по събирането, извозването и обезвреждането в депа или други съоражения на битовите отпадъци, както и за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване в населените места. Размерът на таксите се определя за всяка услуга поотделно – сметосъбиране и сметоизвозване; обезвреждане на битовите отпадъци в депа или други съоръжения; чистота на териториите за обществено ползване.
/2/ За имоти, намиращи се извън районите, в който общината е организирала събиране и извозване на битови отпадъци, се събира такса за ползване на депо за битови отпадъци и/или за поддържането на чистотата на териториите за обществено ползване.
/3/ Границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл.14 в съответния район, както и честотата на сметоизвозване се определят със заповед на кмета на общината и се обявяват публично до 30 октомври на предходната година.

Чл. 15  изм. 23.12.2009 г. Таксата се заплаща от лицата по чл.11 от ЗМДТ както следва:
1.от собственици на облагаеми с данък недвижими имоти;
2.от собственик на сграда,построена върху държавен или общински поземлен имот;
3.от ползвателят при учредено вещно право на ползване;
4.от концесионерът при предоставяне право на концесия.   

Чл. 16 /1/  Таксата се определя  в годишен размер,пропорционален на данъчната оценка,за всяко населено място с решение на Общинския съвет, въз основа на одобрена план-сметка, включваща необходимите разходи за:
1.    осигуряване на съдове за съхраняване на битови отпадъци – контейнери, кофи и други;
2.    събиране на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за обезвреждането им;
3.    Изм. 30.12.2010 г. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 71а и 71е от Закона за управление на отпадъците;
4.    почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.
/2/ Одобрената план-сметка за определяне разходите на общините по ал. 1 подлежи на проверка от Сметната палата.
/3/  Когато до края на предходната година общинският съвет не е определил размер на таксата за битови отпадъци за текущата година, таксата се събира на база действащия размер към 31 декември на предходната година
/4/ нов от 31.05.2010г.“ Постъпилите средства от такса за битови отпадъци,които превишават предвидените в план-сметката разходи,да се разходват за други местни дейности.”

Чл. 17 /1/ Таксата се заплаща на четири равни вноски в следните
срокове: до 31 март, до 30 юни, до 30 септември и до 30 ноември на годината, за която се дължи.
/2/ Когато ползването е започнало преди окончателното завършване на сградата, таксата се дължи от началото на месеца, следващ месец, през който ползването е започнало.
/3/ За сгради, подлежащи на събаряне, таксата се дължи включително за месеца, през който е преустановено ползването й.
/4/ Таксата не се събира, когато общината не предоставя услугата и не извършва разходи по чл. 16 /1/
/5/ Общината уведомява лицата по чл.15 за дължимите от тях такси за съответния период и за сроковете за плащане


Р А З Д Е Л  ІІ

Такса за ползване на пазари, тържища, панаири, тротоари, площади, улични платна
и терени с друго предназначение

Чл. 18 /1/ Таксата се заплаща за ползване на тротоари, площади, улични платна, места, върху които са организирани пазари /отркрити и покрити/, тържища панаири, както и терени с друго предназначение, които са общинска собственост.
/2/ Таксата се заплаща от физическите и юридическите лица, ползващи услугата в зависимост от зоната, в която се намират терените, посочени в ал. 1.
/3/ Зоните по ал. 2 се определят от Общинския съвет и са съответно:
1.Зона І – гр.Кочериново
2.Зона ІІ – с.Бараково,с.Мурсалево,с.Стоб,с.Пороминово
3.Зона ІІІ – с.Бураново,с.Крумово,с.Драгодан,с.Боровец,с.Цървище,с.Фролош
       
/4/ Таксите се определят на квадратен метър:
- на ден            зона І – 0.60 лв.         зона ІІ – 0.50 лв.          зона ІІІ – 0.40 лв.
- на месец          зона І – 12 лв.           зона ІІ – 10 лв.            зона ІІІ – 8 лв.
/5/ Таксите се плащат при издаване на разрешението за посочения в него период.
/6/ При ползване на мястото повече от месец таксите се плащат месечно, но не по-късно от 10 дни преди започване на месеца.
/7/ При прекратяване на ползването на площите по ал. 1, лицата не заплащат такса за периода от прекратяването до крайния срок на издаденото разрешително за ползване.
/8/ При промяна в размера на ползваната площ се спазва реда по предходната алинея.
/9/ нов от 28.06.2010 г. “ За косенето и ползването на тревата от затревени спортни съоръжения и площадки, паркове, градини и терени с друго предназначение общинска собственост се дължи такса в размер на 20лв./дка

Чл. 19 /1/ За ползване на пазари с цел търговия от производители, таксата се отпределя, както следва:
Производител на селскостопанска продукция – 50 % от размера на таксата по чл. 18, ал. 4
- на ден            зона І – 0.30 лв.         зона ІІ – 0.25 лв.          зона ІІІ – 0.20 лв.
- на месец          зона І – 6 лв.            зона ІІ – 5 лв.             зона ІІІ – 4 лв.

/2/ За І, ІІ и ІІІ група инвалиди, размерът на таксата се намалява с 60% от размера на таксата по чл. 18, ал. 4.

Чл. 20 Таксата се събира от служба “Чистота”.


Р А З Д Е Л  ІІІ

Такси за детски ясли, детски градини, специализирани институции за предоставяне
на социални услуги, лагери и други общински социални услуги

Чл. 21 /1/ За ползване на детски ясли и детски градини родителите или настойниците дължат месечна такса в размер на  30 лв.     
/2/ Размерът на таксата се заплаща с 50 на сто намаление за:
1.деца с родители – редовни студенти.
/3/ Когато две деца от едно семейство са приети в едно или в различни детски заведения в общината, таксата за второто дете се заплаща с 50 на сто намаление.
/4/ Когато децата са повече от две от едно семейство, таксата се заплаща в размер на 50 % за първото и в размер на 25 % за второто дете. За трето, четвърто и всяко следващо дете от едно семейство, таксата не се заплаща.
/5/ Изм. 30.03.2009 г./  Не се заплаща такса за децата, чийто родители са І или ІІ група инвалиди, децата на неизвестни родители, сираци, децата на загинали при производствени аварии и природни бедствия, децата на загинали в изпълнение на служебен дълг и деца с тежки хронични заболявания,посочени в Приложение №5 от Наредба №19 от 2000 г. за експертизата на инвалидността при децата до 16 годишна възраст.
/6/ При отсъствие на децата, таксата се заплаща за времето, през което те ще присъстват, при условие, че родителите предварително са уведомили писмено директора на детското заведение.
/7/ За ползване на намаленията по ал. 2, ал. 3, ал. 4 и освобождаването по ал. 5, родителите или настойниците подават декларация до директора на заведението, придружена с документи, доказващи преференцията.
/8/ Заплащането на намаления размер на таксата или освобождаването от такса започва от началото на следващия месец, следващ месец от подаване на декларацията.

Чл. 22 /1/  Лице, ползващо  услуги в домовете за стари хора, заплаща месечна такса съгласно „Тарифа за таксите за социалните услуги, финансирани от републиканския бюджет,както следва:
1.Такса,съответстваща на реалната издръжка на едно лице – 70 % от размера на пенсията.
2. Такса в размер на 30 на сто за ветераните от войните,които се ползват с  предимство при ползване на услугите на настаняване в домовете за възрастни граждани.
3. Такса в размер на действителните месечни разходи за издръжка на едно лице, когато то:
а.  имат вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа, чиято обща стойност надхвърля 500 лв.;
б. имат сключен договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и/или гледане;
в. са прехвърлили жилищен или вилен имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последните 5 години;
г. са прехвърлили чрез договор за дарение собствеността върху жилищен или вилен имот и/или идеални части от тях през последните 5 години.
/2/ Реалната издръжка на едно лице, включва месечните разходи за храна, транспортни разходи, постелен инвентар и облекло, перилни и хигиенни материали, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода, канализация и битови отпадъци. Месечните разходи се намаляват с даренията и  завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица, включително случаите на спонсорство, помощите от донорски програми и благотворителност.
/3/ Дължимата такса се удържа от личните доходи на лицето.

Чл. 23 /1/ Лицето, ползващо услугите в системата на домашен социален патронаж, заплаща месечна такса, съответстваща на реалната издръжка на едно лице - 60 % от пенсията, а за ветераните от войната – 30 %.
/2/ Реалната издръжка на едно лице, включва месечните разходи за храна, работно облекло, хигиенни материали, както и съответната част от общите разходи за електрическа и топлинна енергия, вода. Месечните разходи се намаляват с даренията и завещанията от местни и чуждестранни физически и юридически лица, включително случаите на спонсорство, помощите от донорски програми и благотворителност.
/3/ Дължимата такса се удържа от личните доходи на лицето.

Чл.24  Лицата,настанени в частни пансиони или социални патронажи, заплащат сума по договаряне.

Чл. 25  За настаняване в заведения или помещения за отрезвяване се събира такса -   25 лв. на денонощие.

Чл. 26 /1/ Таксите по този раздел се начисляват и събират от длъжностните лица в съответните заведения и се внасят в общинския бюджет до 10-число,
/2/ Таксите по чл.22  се събират от определените длъжностни лица в    съответните институции за социални услуги и се внасят по бюджетната сметка на Министерството на труда и социалната политика до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се дължат.


Р А З Д Е Л   ІV

Такси за добив на кариерни материали

Чл. 27 /1/ Таксите се заплащат за добив на кариерни материали, включително добивани от дъното на водоеми.
/2/ Таксите се заплащат от физическите и юридическите лица, които добиват кариерни материали.
/3/ Лицата, на които е предоставена концесия, включваща и добив от съответното находище, не дължат такси по този раздел.
Чл. 28 Таксите се определят поотделно за всеки кариерен материал въру брутния добив на куб. м. или на тон:
1.    по регистрите на производството, който всяка кариера води задължително;
2.    по количествата във временните или еднократните разрешения за добив на кариерните материали.
Чл. 29 /1/ Размерът на таксите се определя поотделно за всеки вид, както
следва:
1.    за речен и кариерен пясък, чакъл и баластра – 1 лв./куб.м  

 /2/ Таксите се заплащат:
1. ежемесечно – в случайте по чл.28,т.1
2. преди добива на кариерните материали в случаите по чл. 28, т.2

/3/ Таксите се внасят в приход на общинския бюджет по местодобиването на кариерния материал до 15-то число на месеца,следващ месеца,през който е добит.


Р А З Д Е Л   V

Такси за технически услуги

Чл. 30 Таксите се заплащат за техническите услуги, които се извършват от общината и обхващат дейностите във връзка с териториалното и селищното устройство, архитектурата, строителството, благоустройството, кадастъра в селищните и извънселищните територии.
Чл. 31 Таксите за технически услуги се заплащат от физическите и юридическите лица, ползватели на услугата, при предявяване на искането.
Чл. 32 Освобождават се от такси за технически услуги, държавните и общинските органи, организациите на бюджетна издръжка и БЧК.

Чл. 33   Размерът на таксите за технически услуги се определя, както следва:
1.    За издаване скица на недвижим имот -12лв.
2.    За издаване скица на недвижим имот с указан начин на застрояване по чл. 140 от ЗУТ –18лв.
3.    За презаверяване на скици с изтекъл срок на валидност / 6 месеца /– 5лв.
4.    За издаване на удостоверения за факти и обстоятелства по ТСУ – 12лв.
5.    За заверяване на преписи от документи  – 6лв.
6.    За заверяване на копия от планове и документи към тях – 18лв.
7.    отм. 23.12.2009 г.
8.    За издаване на разрешение за строеж за основен ремонт и преустройство на съществуващи сгради и помещения в тях- 0,50 лв/м2 разгъната застроена площ
9.    За издаване удостоверения за търпимост по §16 от ПР на ЗУТ  – 50лв.
10.    За издаване удостоверения за ползване на обекти:
-    ІV категория – 150лв.
-    V категория  -  100 лв. 
11.    За издаване на разрешение за строеж , свързано с прокопаване на тротоари и улични платна при прокарване на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура -2,00 лв на линеен метър и задължение за възстановяване на настилките от изпълнителя на строителството в съответствие с чл. 68 от ЗУТ.
12.     За съгласие за право на преминаване на подземни мрежи на техническата инфраструктура, за които се издава разрешение за строеж от Областен управител или МРРБ се събират такси по 0,60лв. лв./м

Чл. 34 /1/ Срокът за извършване на техническите услуги е съгласно ЗУТ,
ако не е определен в друг нормативен акт.
/2/ Срокът,който не е установен с нормативен акт, е един месец.
/3/ За извършване на бърза услуга до 3 дни таксата се удвоява, а за експресна – до 24 часа се заплаща в троен размер.
/4/При неспазване на срока по ал.1 и ал.2 ,размерът на таксата се намалява с 1 на сто на ден,считано от деня на забавянето,но не повече от 30 на сто от пълния и размер.


Р А З Д Е Л  VІ

Такси за административни услуги

Чл. 35  За извършени услуги по гражданското състояние се заплащат
следните такси:
1.    за издаване на удостоверение за наследници – 4 лв.
2.    за издаване на удостоверение за идентичност на имена – 4 лв.
3.    за издаване на удостоверение, че не е съставен акт за раждане или акт за смърт – 4 лв.
4.    за издаване на дубликати на удостоверение за раждане или за граждански брак, както и за повторно издаване на препис-извлечение от акт за смърт – 4 лв.
5.    за издаване на удостоверение за семейно положение – 4 лв.
6.    за издаване на удостоверение за родствени връзки – 4 лв.
7.    за адресна регистрация и/или издаване на удостоверения за постоянен или настоящ адрес – 4 лв.
8.    за заверка на покана-декларация за посещение на чужденец в Република България –24 лв.
9.    за заверка на покана-декларация за частно посещение в Република България на лице, живеещо в чужбина, на което родителите или един от тях са от българска народност –24 лв.
10.    за легализация на документи по гражданско състояние за чужбина     – 6 лв.
11.    за всички други видове удостоверения по искане на граждани     – 4 лв.
12.    за преписи от документи – 4 лв. на страница

Чл. 36 По производства за настаняване под наем, продажби, замени или учредяване на вещни права върху общински имоти се заплаща такса в размер на -12 лв.
Чл. 37  За издаване на свидетелство за собственост при продажба на едър добитък са заплаща такса в размер на -10 лв.
   
Чл. 38 /1/ Отменена на 29.03.2010 г.
т.1 Отменена на 29.03.2010 г.
т.2 Отменена на 29.03.2010 г.
т.3 Отменена на 29.03.2010 г.
т.4 Отменена на 29.03.2010 г.

/2/ отменена на 22.12.2008г.   
/3/  отменена на 22.12.2008г.
/4/ отменена на 22.12.2008г.
/5/ отменена на 22.12.2008г.                     
/6/ отменена на 22.12.2008г.       
/7/ отменена на 22.12.2008г.   


РАЗДЕЛ VІІ

ТАКСА ЗА ПРИТЕЖАВАНЕ НА КУЧЕ

Чл.39 /1/ За притежаване на куче собственикът заплаща годишна такса в  размер на един лев в общината,на чиято територия е постоянния му адрес/седалище
/2/Освобождават се от такса собствениците на кучета по чл. 175,ал.2 от Закона за ветеринарномедицинската дейност,а именно:

1.кучета на инвалиди;
2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
3. кучета, използвани за опитни цели;
4. кучета, използвани от Българския червен кръст;
5. кастрирани кучета;
6. ловни кучета.

/3/ В тримесечен срок от датата на придобиване на куче собственикът подава декларация в общината на постоянния му адрес/седалище
/4/ Таксата се заплаща ежегодно до 31 март на съответната година или в едномесечен срок от датата на придобиване на кучето,когато то е придобито след 31 март.За кучетата,придобити през текущата година,таксата се дължи в размер на една дванадесета от годишния и размер за всеки месец до края на годината,включително за месеца на придобиването.
/5/На основание чл.8 ал.6 от ЗМДТ, освобождават се такса кучета инвалиди с право на личен асистент  и членуващите в общинската организация към съюза на слепите в България.С 50% намаление заплащат такса всички останали инвалиди с над 50% нетрудоспособност, както и самотните стари хора в пенсионна възраст, живеещи в покрайнините на населените места.
/6/ Приходите от събраните такси по чл.40 се използват за мероприятия,свързани с намаляване броя на безстопанствените кучета.


РАЗДЕЛ VІІІ

ТУРИСТИЧЕСКА ТАКСА

Разделът е отменен с Решение № 117/30.12.2010 г.

Чл.39а /Нов  22.10.09г./ ,Отм. 30.12.2010 г.

ГЛАВА ТРЕТА

ЦЕНИ НА НЕУРЕДЕНИ СЪС ЗАКОН УСЛУГИ, ОКАЗВАНИ ИЛИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНАТА НА ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА

Чл. 40  /1/  За всички услуги, предоставяни от общината, които не са регламентирани със закон, се определя цена с тази Наредба.
/2/   Цените на услугите се формират на основа на пълните разходи, направени от общината по предоставяне на услугите. Пълните разходи включват всички преки и непреки разходи по предоставянето на услуги от общината. Те включват и съответен дял от:
а/ преките и непреки разходи за персонал, включително работна заплата и осигуровки;
б/ материални, режийни, консултантски и други разходи, включително разходите за материали и доставки, комунални услуги, застраховки, пътни и наеми на сгради и оборудване;
в/ разходи за управление и контрол;
г/ разходите по прилагане, събиране, научноизследователска дейност, определяне на стандарти и регулиране, включително и за задължителни протоколи за оценка на влиянието върху околната среда;
д/ пълните разходи се определят или изчисляват въз основа на данни от съществуващата система за отчетност.
/3/ Цените на услугите могат и да надвишават себестойността им.
/4/ Цените на услугите са прости и пропорционални.
/5/ Цените на услугите се събират от общинската администрация и приходите от тях постъпват в бюджета на общината.

Чл. 41 /1/  Услугите, предоставяни от общината могат да бъдат:
1.    обикновена;
2.    бърза;
3.    експресна;
/2/  Сроковете за извършване на услугите,за които в тази Наредба не е указан друг срок, са:
1.    обикновена – в рамките на 10 работни дни;
2.    бърза – в рамките на 5 работни дни;
3.    експресна – в рамките на едни работен ден.
/3/  Сроковете за извършване на услугите започват да текат от деня на подаване на необходимите документи по чл. 46 и заплащане на цената на съответния вид услуга.
/4/  Заплащането се извършва в брой или безкасово по съответната сметка.
/5/  Бързата услуга се заплаща с 50 % увеличение, а експресната – със 100 %.

Чл. 42 Необходимите документи за извършване на конкретна услуга или предоставяне на право от общината се утвърждават със заповед на Кмета на общината.
Чл. 43 Мястото за изпълнение на конкретния вид услуга се определя със заповед на Кмета на общината.
Чл. 44 При неспазване на сроковете по чл. 41, ал. 2, размерът на цената на услугата се намалява с едно на сто на ден, считано от деня на забавянето, но не повече от 30 на сто от пълния й размер.
Чл. 45 При предсрочно прекратяване на предоставеното право, общината възстановява част от платената цена, пропорционално на периода, през който правото не се ползва.
Чл. 46 Общинският съвет определя следните услуги и цените за тях:
1.    Издаване на заверено препис-извлечение от решения, протоколи, заповеди, актове и договори  -  2.50 лв./стр
2.    Издаване на удостоверение от общ характер и служебна бележка -   1.20 лв./бр.
3.    Издаване на удостоверение за наличие или липса на задължения към общината -   2.50 лв./бр.
4.    Издаване на удостоверения за изплатен приватизиран обект -  18.00 лв./бр.
5.    Копирни услуги:
- едностранно -  0.15 лв.
- двустранно-  0.20 лв.
6.   Бланки - 1.20 лв./стр.
7.   Молба с декларация за закупуване на жилище  -  15.00 лв./бр.
8.   Тръжни книжа:
- за приватизация -   100.00 лв./бр.
- за отдаване под наем - 50.00 лв./бр.
- за продажба по ЗОС -  100.00 лв./бр.
- за възлагане на обществен превоз -  85.00 лв./бр.
- процедури по ЗОП -  85.00 лв./бр.  
- за продажба на вещи на стойност:
- до 500лв. -  за пакет тръжни документи – 25,00 лв.
- до 1000лв -  за пакет тръжни документи – 50,00 лв.
- над 1000 лв – за пакет тръжни документи – 90,00 лв.
- за отдаване под наем на земеделска земя: /нов от 26.04.2010 г./
- до 2 дка вкл. – 5 лв.
- над 2 до 5 дка – 10 лв.
- над 5 до 10 дка – 20 лв
- над 10 до 50 дка – 35 лв
- над 50 дка – 50 лв

9.   Заверка на копие от актове, договори, заповеди, решения, протоколи и други документи -  5.00 лв./бр.
10. Попълване приложение на данъчни декларации - 5.00 лв./бр.
11. Изготвяне на образец УП-2 и Обр.30  -  5.00 лв./бр.
12а. Удостоверение за данъчна оценка на имот обикновена услуга -14 дни –  2,00лв./бр.
12б. Удостоверение за данъчна оценка на имот бърза услуга -3 дни  –  4,00лв./бр.
13. Издаване на фактура -   1.00 лв./бр.
14. Становища на държавна приемателна комисия - 50.00 лв./бр.
15. Одобряване на комплексни инвестиционни проекти – чл.150 от ЗУТ
- І етап – одобряване ПУП – 60.00 лв.
- ІІ етап – одобряване инвестиционен проект -  60.00 лв.
16. Одобряване на екзекутивни чертежи по чл.155 ал.3 от ЗУТ - 50.00 лв.
17. Издаване разрешение за строеж на кв.м. разгъната застроена площ - 2.00 лв.
18.Издаване на разрешение за строеж – 0.02 % от строителната стойност, но не по-малко от:
- жилищни сгради с височина до 10 м. - 50.00 лв./бр.
- нежилищни сгради с РЗП до 200 кв.м. - 60.00 лв./бр.
- жилищни сгради с височина над 10 м - 70.00 лв./бр.
- нежилищни сгради с РЗП над 200 кв.м. - 120.00 лв./бр.
- техническа инфраструктура - 50.00 лв./бр.
19. Удостоверение за търпимост на основание параграф 16, ал. 1 от ЗУТ за строежи, сграден до 07.04.1987 г. - 50.00 лв./бр.
20. Удостоверение за реално обособени части на сгради /чл. 202 от ЗУТ/ - 15.00 лв./бр.
21. Удостоверение за отстояние на търговски обект от здравно, детско и учебно заведение - 15 лв/бр.
22. Издаване на разрешение за строеж за общински обекти  -  безплатно.
23.Удостоверения за идентичност на поземлен имот -  20.00 лв./бр.
24.  Удостоверение за извършена обстоятелствена проверка - 20.00 лв./бр.
25.Становище на общинския експертен съвет за външни специалисти (без инвестиции)
- за устройствен план -  40.00 лв.
- за проект  - 70.00 лв.
26.  Услуга със шаси   /променена на 24.11.2008/  - 10.00 лв./т/км.
27.  Услуга с водоноска:
- отпадни води - 20.00 лв./куб.
- тоалетна - 30.00 лв./куб.
28.  Услуга с камион - 2.00 лв./км.
29.  Услуга с багер - 40.00 лв.м/час
30.  Услуга с автобус
- за ученици - безплатно.
31.  Продажба на дърва за огрев - 65.00 лв./куб.
31а. Продажба на дърва за огрев (тополови изрезки от паднали дървета) – 20 лв./куб/.
32.  Такса за издаване на становище за влияние на обекти върху околната среда - 20.00лв./бр.
33.  Обезщетение при отсичане на местни и широкоразпространени иглолистни дървета - 60.00 лв./бр.
34.   Обезщетение при отсичане на местни и широкоразпространени широколистни дървета - 60.00 лв./бр.
35.  Обезщетение при отсичане на храсти - 6.00 лв./бр.
36. Обезщетение при унищожаване на тревни площи - 60.00 лв./дка.
37.Такса за провеждане на културни,спортни и други мероприятия на открито в зелени площи,предназначени за обществено ползване както следва:
- За спортни мероприятия – 15 лв./час
- За културни мероприятия    – 8 лв./час
- За други мероприятия - 10 лв./час
37a. /нов 31.01.2011 г. / Такса за ползване на стадионите и спортните съоражения  за провеждане на спортни, културни или други мероприятия –  15.00 лв. на час
38. Обезщетение при изкореняване на орехови дървета -  150.00 лв./бр.
39.  Молба за регистрация на горска и земеделска техника -  2.00 лв./бр.
40.  Регистрация на собственици на пчели и пчелни семейства  -   5.00 лв.
41.  Издаване на удостоверение за частна ветеринарно - медицинска практика - 12.00 лв.
42.  Регистрация на пункт за дестилация на ферментирали плодови материали за производство на ракия от граждани с техни материали /еднократно/ - 120.00 лв.
43.  Регистрация на горска земеделска техника - 10.00 лв.
44.  Регистрация на куче - 5.00 лв.
45.  Ползване зали – общинска собственост - 15.00 лв.
46.  Ползване зала за граждански ритуали - 15.00 лв.
47.  Услуги за погребения - 10.00 лв.
48.  Транспортиран отпадък в депото на куб.м. - 3.50 лв.
49.  Такса за маркиране на дървета   за 1 бр. - 3.00 лв.
- маркиране на дървесина за 1 бр. – 1.00 лв.
50.  Услуга с  Трактор МТЗ -80 както следва:
“Оран” – 22.00лв./дка    .
„Дисковане” – 10.00лв./дка   
„Сеитба” – 8.00 лв./дка .
„Маркиране” (трапене) – 10.00 лв./дка.
51. Услуга с Малък трактор  (южнокорейски) както следва: 
„Оран” – 25.00 лв./дка.
„Фрезоване”    – 27.00 лв./дка.
52. Услуга с Ямкокопател (дупки за овощни дървета) както следва:
Малка – 1.00 лв./бр.
Голяма – 1.30 лв./бр.
53. /нов 22.10.09г./ Такса за издаване на разрешение за поставяне на преместваем обект – 30.00 лв.
54. /нов 22.10.09г./ Такса за издаване на разрешение за поставяне на рекламно-информационен елемент – 10.00 лв.
55. /нов 03.02.12г./ Техническа такса за издаване на разрешително за таксиметрови превози на пътници с леки автомобили –  20.00 лв.


ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.47 /1/ За неспазване на разпоредбите на тази наредба извън случайте по чл.123,124 и 125 от ЗМДТ на виновните лица се налага глоба в размер от 20 до 200 лв.,а на юридическите лица и едноличните търговци – имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.
/2/Който декларира неверни данни и обстоятелства,водещи до намаляване на такса или освобождаване от нея,се наказва с глоба от 50 до 200 лв., а за юридическите лица и едноличните търговци – имуществена санкция в размер от 100 до 500 лв.
/2а/ Нов 30.12.2010 г. За маловажни случаи на административни нарушения по тази наредба, установени при извършването им, могат да бъдат налагани на местонарушението глоби в размер от 10 до 50 лв. За наложената глоба се издава фиш, който съдържа данни за самоличността на контролния орган и на нарушителя, мястото и времето на нарушението, нарушените разпоредби и размера на глобата. Фишът се подписва от контролния орган и от нарушителя, че е съгласен да плати глобата. На нарушителя се дава препис, за да може да заплати доброволно глобата. Ако нарушителят оспори нарушението или откаже да плати глобата, за нарушението се съставя акт за установяване на административното нарушение."
/2б/ Нов 30.12.2010 г. За неуредените от тази наредба случай на нарушения се прилагат предвидените в ЗМДТ административно-наказателни разпоредби
/3/ Актовете за установяване на нарушенията по тази Наредба се съставят от определени от Кмета на общината длъжностни лица /от Общинската администрация/, а наказателните постановления се издават от Кмета на общината или от упълномощени от него длъжностни лица.
/4/    Установяването на нарушенията, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления се извършва по реда на Закона за административните нарушения и наказания.
/5/ Приходите от глоби и имуществени санкции по наказателни постановления,издадени от кмета на общината,постъпват в приход на бюджета на общината.


ГЛАВА ПЕТА

АДМИНИСТРИРАНЕ НА ДРУГИ ЦЕНИ И УСЛУГИ, ОПРЕДЕЛЕНИ СЪС ЗАКОН

чл.48 /1/ Максималните цени за таксиметров превоз на пътници за един километър пробег, валидни за територията на община Кочериново са както следва:
а/ дневна тарифа – 80 ст./км.
б/ нощна тарифа – 90 ст./км.
в/престой- 15 ст./мин.
г/първоначална такса - 50 ст.

/2/ Валидността на разрешенията за таксиметров превоз по чл.24а, ал.1 е две години.

ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА

§ 1 По смисъла на тази Наредба:
1.    “Услуги за всеобщо ползване” са тези общински услуги, при които конкретният ползвател не може да бъде определен.
2. „Битови отпадъци” са тези,които се получават в резултат на жизнената дейност на хората по домовете,дворните места,в административните, социалните и други обществени сгради. Към тях се причисляват и отпадъците от търговските обекти,занаятчийските дейности, предприятията, обектите за отдих и забавление,когато нямат характер на опасни отпадъци и в същото време тяхното количество или състав няма да попречи на третирането им съвместно с битовите.
3.    “Ползватели” са физически лица и юридически лица, на които се предоставят публични услуги по смисъла на Закона за местните данъци и такси.
4.    “Личен доход” са всички доходи на лицата с изключение на:
а/ добавка за чужда помощ на инвалидите с намалена работоспособност над 90 на сто с определена чужда помощ;
б/ Изменена на 22.12.2008г.  сумите, които лицата, настанени в специализирани институции за предоставяне на социални услуги, получават като възнаграждение в трудовотерапевтичен процес;
в/ Изменена на 22.12.2008г. даренията с хуманитарна цел, направени на лицата, ползващи услугите на  специализирани институции за предоставяне на социални услуги и формите за социално обслужване;
г/ еднократно изплащане допълнителни суми към пенсиите по решение на Министерския съвет;
д/добавките към пенсията на ветераните, доброволците и пострадалите, взели участие в Отечествената война, и на пострадалите при изпълнение на мисиите във военни контингенти на Организацията на обединените нации
е/ допълнителната месечна компенсация към пенсиите на навършилите 75- или 80-годишна възраст;
ж/ добавката към пенсиите по чл. 9 от Закона за политическа и гражданска реабилитация на репресирани лица.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§ 2 Изпълнението и контрола по изпълнението на тази Наредба се осъществява от Кмета на общината или определени от него лица.
§ 3 При започнало, но незавършено плащане на такси и цени на услуги, същото се завършва по реда на тази Наредба с оглед размер и срок.
§ 4 Тази Наредба се издава на основание чл. 9 от Закона за местните данъци и такси,като е приета с Решение № 97 от Протокол  № 11 от 30.06.2008г. и влиза в сила от 15.07.2008 г.
§ 5  Размерът за таксата за битови отпадъци по Глава втора, Раздел І за 2008 година е определен, съгласно Решение на Общински съвет №  13 от 27.12.2007 година.
§ 6 Другите общински такси, определени със закони, се събират от Общинската администрация на база на тарифи, определени от Министерския съвет.            
§ 7 Служителите от административните звена на община Кочериново се задължават да внасят предложения при председателя на Общинския съвет за актуализация на разпоредбите по тази наредба в следните случай:
1.При промяна на цените на горива,електроенергия,консумативи и други фактори, оказващи пряко и непряко влияние на заплащаните такси и предоставяните услуги,след като извършат преизчисления на съответните такси/услуги - в седемдневен срок
2. при промяна в съответните закони и нормативни документи  - в десетдневен срок
§ 8 Нов 30.12.2010 г. За 2011 г. Общинският съвет определя такса за битови отпадъци до 31 януари 2011 г. Когато общинският съвет не е взел решение, с което се определя размерът на таксата за битови отпадъци, от всеки длъжник се събира такса в размер на абсолютната стойност от предходната година.

Отразени актуализации:
 
-    24.11.2008 г.
-    22.12.2008 г.
-    30.03.2009 г.
-    22.10.2009 г.
-    03.11.2009 г.
-    29.03.2010 г.
-    26.04.2010 г.
-    31.05.2010 г.
-    28.06.2010 г.
-    30.12.2010 г.
-    31.01.2011 г.
-    30.05.2011 г.
-    03.02.2012 г.

Последно променен на Сряда, 29 Февруари 2012 22:49

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново