www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

  • ПДФ

ГЛАВА ПЪРВА
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.1 С тази наредба се определя редът за придобиване право на собственост и на ограничени вещни права,за предоставяне за управление,под наем и за разпореждане с имоти и вещи – собственост на община Кочериново. С наредбата се определят и конкретните правомощия  на кмета на общината,на кметовете на кметства и кметските наместници съгласно Закона за общинската собственост  и на специалните закони.           

Чл.2 Наредбата не се прилага за:
    1.общински имоти, предмет на разпореждане по Закона за приватизция и следприватизационен контрол.
    2.общинско имущество, включено в капитала на търговските дружества, което се урежда по силата на ТЗ;
    3.предоставяне на концесии върху обекти – публична общинска собственост,което се урежда по силата на друг закон
    4.отдаване под наем и продажба на общински жилища.
   
Чл.3  (1) Придобиването,управлението и разпореждането с имоти и вещи – общинска собственост,се извършват под общото ръководство и контрол на общинския съвет.
(2) Общинската собственост се управлява в интерес на населението в общината,с грижата на добър стопанин и в изпълнение на стратегията и общинския план за развитие.
(3)Общинската собственост се използва съобразно своето предназначение и за нуждите за които е предоставена.
(4)     Предоставянето под наем и разпореждането с имоти и вещи - общинска собственост, се извършват след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено друго. Условията и редът за провеждането на публичните търгове или публично оповестените конкурси се определят с глава седма на настоящата наредба.
(5) /изм. 26.04.2011 г./ Всички разпоредителните сделки с имоти или вещни права върху имоти – общинска собственост, се извършват по пазарни цени, но не по-ниски от данъчните им оценки.
(6) /изм. 26.04.2011 г./ Пазарните цени на имотите и на вещните права се определят от общинския съвет, въз основа на пазарни оценки, изготвени от оценители, отговарящи на изискванията на Закона за независимите оценители, освен ако в закон не е предвидено друго.
(7) /изм. 26.04.2011 г./ Във връзка с правомощията си по ал.6, общинският съвет може да определи и по-висока пазарна цена от посочената пазарна оценка на лицензирания оценител, освен ако в закон е установено друго.
(8) /изм. 26.04.2011 г./ Началните цени при провеждането на публични търгове или публично оповестени конкурси за разпореждане с имоти или с вещни права  върху имоти – общинска собственост, не могат да бъдат по-ниски от пазарните цени, определени от общинския съвет.
(9) При разпоредителните сделки с имоти и вещни права не се допуска заплащането на цената изцяло или частично с компенсаторни инструменти.
(10)  В общината се създава и поддържа публичен регистър за разпоредителните сделки с имоти - общинска собственост. В регистъра се вписват данни за имотите според акта за собственост, по видове разпоредителни сделки, както и:
1. пазарната и данъчната оценка на имотите или вещните права, оценката, определена от общинския съвет, и крайната цена на сделката;
2. начинът на разпореждане - чрез публичен търг, публично оповестен конкурс или решение на общинския съвет;
3. насрещната страна по сделката;
4. Адреса на имота и неговата площ
Член 4 (1) Общинският съвет определя имотите на територията на общината, извън имотите по чл. 12, ал. 2 от ЗОС, които се предоставят за управление на съответните кметове на кметства. При продажба или отдаване под наем на имотите, предоставени за управление на кметовете на  кметства, не по-малко от 30 на сто от средствата, придобити от продажбата или от отдаването под наем, се превеждат по сметка на кметството по местонахождението на съответния имот и се използват за изпълнение на дейности от местно значение, определени от общинския съвет.
(2) Кметовете на  кметства или определени от тях служители от съответната администрация се включват в състава на комисиите по провеждането на търговете или конкурсите в случаите, в които предоставянето под наем или разпореждането с имоти на територията  на кметството се извършва от кмета на общината.
Член 5 (1) Общинският съвет приема стратегия за управление на общинската собственост за срока на мандата си по предложение на кмета на общината. Стратегията определя политиката за развитие на общинската собственост и стопанската дейност на общината и съдържа:
1. основните цели, принципи и приоритети за придобиване, управление и разпореждане с имотите - общинска собственост;
2. основните характеристики на отделните видове имоти, които могат да се предоставят под наем или да бъдат предмет на разпореждане;
3. нуждите на общината от нови имоти и способите за тяхното придобиване;
4. общинският съвет със свое решение може да определи и други данни, които да бъдат вписани в стратегията.
5. общинският съвет със свое решение може да актуализира приетата стратегия.
(2) В изпълнение на стратегията по ал. 1 общинският съвет приема годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост, по предложение на кмета на общината. Програмата се приема най-късно до приемането на бюджета на общината за съответната година и може да бъде актуализирана през годината, като при необходимост се извършва и актуализация на общинския бюджет. Програмата съдържа:
1. прогноза за очакваните приходи и необходимите разходи, свързани с придобиването, управлението и разпореждането с имоти - общинска собственост;
2. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права или за предоставяне на концесия;
3. описание на имотите, които общината има намерение да предложи за замяна срещу имоти на граждани или юридически лица, с подробно описание на нуждите и вида на имотите, които общината желае да получи в замяна;
4. описание на имотите, които общината има намерение да придобие в собственост, и способите за тяхното придобиване;
5. /нов 26.04.2011 г./ обектите, за изграждането на които е необходимо отчуждаване на частни имоти
6. /нов 26.04.2011 г./ обектите по т.5 от първостепенно значение
7. общинският съвет със свое решение може да определи и други данни, които да бъдат вписани в програмата;
8. общинският съвет със свое решение  може да извърши актуализация на програмата.
(3) 1.Стратегията по ал. 1 и програмата по ал. 2, както и промените и актуализациите в тях се обявяват на населението на определените за целта местта, където се обявяват всички останали актове на Общинския съвет.
    2. Стратегията по ал. 1 и програмата по ал. 2, както и промените в тях се публикуват и на интернет страницата на общината.
Чл. 6  Актовете на общинския съвет и на кмета за придобиване, управление и разпореждане с имоти и вещи - общинска собственост, подлежат на контрол и могат да бъдат оспорвани по реда на чл. 45 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.
Чл.7 (1)  Застроените имоти - публична общинска собственост, задължително се застраховат.
(2) Общинският съвет определя имотите - общинска собственост, извън тези по ал. 1, които подлежат на задължително застраховане.
(3) Кметът на общината определя вещите - общинска собственост, които подлежат на задължително застраховане.
(4) Застрахователните вноски се предвиждат по бюджетите на общината или на съответните организации и юридически лица на бюджетна издръжка, на които имотите и вещите по ал. 1 - 3 са предоставени за управление. Застрахователните вноски за имотите и вещите по ал. 1 - 3, предоставени под наем, за ползване или на концесия, са за сметка на наемателите, ползвателите или концесионерите.
Чл.8 Ежегодно кметът на общината съставя и предоставя на общинския съвет отчети за състоянието на общинската собственост и за резултатите от нейното управление по видове и категории обекти.
   
Чл.9 (1) Общинската собственост е публична и частна.
     (2) Промяната в предназначението на обектите на общинската собственост от публична в частна се извършва съгласно разпоредбите на ЗОС с решение на Общинския съвет,взето с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците.

     (3) Промяната в предназначението на обектите на общинската собственост от частна в публична се извършва съгласно разпоредбите на ЗОС с решение на Общинския съвет,взето с мнозинство повече от половината от общия брой на общинските съветници.
 
     (4)Предложенията по предходните алинеи 2 и 3 се правят в писмена форма от кмета на общината. Предложението трябва да съдържа: вида и местонахождението на имота, акт за общинска собственост, мотиви, обосноваващи предложението, скица от действащия подробен устройствен план, становище от гл.архитект на общината и на гл.експерт общинска собственост.

     (5)В общи или подробни устройствени планове или техни изменения, може да се предвижда промяна на публична общинска собственост в частна общинска собственост след решение на общински съвет съгласно изискванията на ЗОС.

    (6) Промяната в предназначението на общинските имоти, което не води до промяна характера на собствеността от публична в частна, се извършва с решение на общински съвет взето с мнозинство повече от половината от общия брой съветници.

Чл.10 (1) Всяко лице може да получи справка по актовите книги за общинска собственост срещу заплащане на услугата.

    (2) В случаите, когато исканата справка не представлява фактическа трудност и не се налага издаване на служебно удостоверение, информацията може да бъде устна. В случаите на отказ, лицето може да подаде писмено заявление.

    (3) В случаите когато се налага справка по досиетата към акта за общинска собственост или се иска писмено удостоверение за наличието на определени документи или обстоятелства, лицето подава писмено заявление за справка.

    (4) В двуседмичен срок от датата на подаване на заявлението по ал.3 гл.експерт “общинска собственост” издава служебно удостоверение, копие от искания документ или мотивиран отказ.

    (5) Ако в срока по ал.4 отдел “общинска собственост” не представи исканата справка се счита, че е налице мълчалив отказ.

ГЛАВА ВТОРА
ПРИДОБИВАНЕ НА ИМОТИ И ВЕЩИ

    Чл.11 (1) Община Кочериново придобива възмездно или безвъзмездно право на собственост и други ограничени вещни права върху имоти и вещи по силата на закон или въз основа на решение на общински съвет.

          (2)  Община Кочериново придобива безвъзмездно  собственост върху движими вещи на стойност до 35 000 лв. без решение на Общински съвет от кмета на общината.
             
Чл.12 С решение на общински съвет се придобива собственост в следните случаи:
    1.покупка на имоти или части от тях;
    2. /изм. 30.03.2009г./ замяна на имот – частна общинска собственост, с имот собственост на физически и/или юридически лица само в случайте,посочени в ЗОС;
    3. /изм. 30.03.2009г./ замяна на право на строеж върху имот - частна общинка собственост с имот – собственост на физически и/или юридически лица само в случайте,посочени в ЗОС;
    4.обезщетение срещу учредено право на строеж или на друго учредено вещно право върху имот – частна общинска собственост;
    5.делба;
    6.по давност – съгласно Закона за собствеността;
    7 Имотите и вещите - публична общинска собственост, земите от общинския поземлен фонд и горите и земите от общинския горски фонд, не могат да се придобиват по давност.
    8.предоставяне на общината с акт на компетентен държавен орган.

Чл.13 (1) Дарения и завещания се приемат от кмета на общината при условията на чл.61, ал.2  от Закона за наследството.

    (2) Кметът на общината или упълномощето от него длъжностно лице съставя и води публичен регистър за всички дарения. Регистърът съдържа номер по ред, номер на договор, стойност на дарението, условие/срок и номер на писмото, с което дарителят е информиран за изпълнение на волята му съгласно договора. След писмено съгласие на дарителя в регистъра може да се впише име/ фирмата.

    (3) Дарения не се примат от лица, които участват в обявени от общинска администрация търгове или конкурси или са в процедура по предоставяне на услуги или права от страна на общината в негова полза.

    (4) Когато дарението е безвъзмездно предоставяне на услуги, чрез изпълнение на строителни и монтажни работи, поддръжка, ремонт или разрушаване на сгради, почистване, озеленяване и други благоустройствени дейности, кметът на общината приема дарението с писмен договор и констативен протокол за извършената услуга. Стойността на дарението се удостоверява с финансово-счетоводни отчетни документи, вкл. за стойността на вложените материали и труд, които се прилагат към договора за дарение.

Чл.14 (1) Кметът на общината, в рамките на предвидените по бюджета средства, сключва договори за доставка на машини, съоръжения, технологично оборудване, транспортни средства и други дълготрайни активи, след провеждане на процедурите по ЗОП и подзаконовите актове за обществените поръчки .

     (2)Вещите необходими за административните и стопански нужди на общината, се закупуват от кмета или от упълномощени от него длъжностни лица.

     (3) Вещите необходими за административните и стопански нужди на звената, работищи на самостоятелна бюджетна сметка, се закупуват от ръководителя на звеното.

Чл.15 При изтичане на давностния срок по чл.67 от Закона за собствеността и при нереализирано право на строеж до 5 години, кметът на общината определя комисия, която да установи, че няма започнато фактическо строителство в парцела, въз основа на одобрени архитектурни проекти, издадени разрешения за строеж и протокол за строителна линия и ниво.

ГЛАВА ТРЕТА
УПРАВЛЕНИЕ НА ИМОТИ ПУБЛИЧНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл.16 (1) Кметът на общината управлява имотите предназначени за осъществяване функциите на общинския съвет и на общинската администрация.

    (2) Ръководителите на юридическите лица и на звената на общинска бюджетна издръжка управляват предоставените им от общински съвет имоти за безвъзмездно ползване.

    (3) Публична общинска собственост, предназначена за осъществяване на функциите на кметството се управлява от кмета на съответното кметство.

    (4) Публична общинска собственост, предназначена за осъществяване функциите на общинска администрация в населените места, които не са кметства, се управлява от кметския наместник на съответното населено място.

    (5) Кметът на общината осъществява контрол по управление на имотите по т.2, 3, и 4.

Чл.17 (1) Ръководителите на организациите или на юридически лица, които са на бюджетна издръжка, различна от общинския бюджет, осъществяват управлението на публичната общинска собственост от свое име, за своя сметка и на своя отговорност в рамките на действащата нормативна уредба.

    (2) Ръководителите на организациите или на  юридически лица, които са на издръжка на общинския бюджет, осъществяват управлението на публичната общинска собственост в рамките на предвидените в техните бюджети средства.

Чл.18 (1) /изм. 26.04.2011 г./  Свободни имоти или части от тях – публична общинска собственост, с изключение на обектите, подлежащи на концесиониране, могат да се отдават под наем след решение на общински съвет за срок до 10 години. Срокът на отдаване под наем се определя с конкретното решение на общинския съвет”

     (2) Отдаване под наем на предходната алинея се осъществява след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс.

     (3)Въз основа на резултатите от публичния търг или публично оповестения конкурс по ал.2, кметът на общината издава заповед и сключва договор за наем.

    (4) Публичните търгове или публично оповестените конкурси се провеждат съгласно Глава седма от настоящата наредба.

    (5) /нов 26.04.2011 г./ Части от имоти, публична общинска собственост, които са предоставени за управление по реда на чл.12 от ЗОС, могат да се отдават под наем, при условие че не се възпрепятства осъществяването на дейностите, за които съответния имот е предоставен за управление”


ГЛАВА ЧЕТВЪРТА
УПРАВЛЕНИЕ И ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ИМОТИ – ЧАСТНА ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл.19 (1)Кметът на общината организира, ръководи и контролира имоти – частна общинска собственост.

    (2)Ръководителите на юридически лица и на звената на общинска бюджетна издръжка, осъществяват управлението на имотите – частна общинска собственост, предоставени им безвъзмездно за осъществяване на техните функции.

Чл.20 (1) Свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, могат да се отдават под наем на трети лица. 

(2) /изм. 26.04.2011 г./ Отдаването под наем на имоти по ал. 1 се извършва от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, освен ако в закон е предвидено предоставянето под наем да се извършва без търг или конкурс”

(3) Срокът за отдаване под наем на имотите по ал. 1 се определя с решение на общинския съвет и не може да бъде по-дълъг от 10 години.

(4) Въз основа на резултатите от публичния търг или публично оповестения конкурс се сключва договор за наем от кмета на общината или упълномощен от него заместник – кмет.
    (5)Договори за наем сключени за срок по-кратък от 10 години и чиито срок не е изтекъл, по искане на наемателя могат да бъдат удължени за срок до 10 години от кмета на общината, след решение на ОбС.   

(6) /нов 26.04.2011 г./ Съгласно чл.14,ал.6 от ЗОС с решение на Общинския съвет свободни нежилищни имоти - частна общинска собственост, които не са необходими за нуждите на органите на общината или на юридически лица на издръжка на общинския бюджет, могат да се отдават под наем без търг или конкурс за здравни, образователни и социални дейности за задоволяване на съответните нужди на населението, както и на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза.Отдаването на имоти по тази алинея става по ред, който следва да бъде определен в настоящата Наредба.

Чл.21 (1) Отдаването под наем на общински терени за поставяне на павилиони за търговска дейност, по схема одобрена от гл.архитект на общината, се извършва след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс, който се провежда при условията на Глава седма.

(2) Одобрената от главния архитект схема по ал. 1 е съобразена с наредбата за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Кочериново.

(3) Въз основа на резултатите от публичния търг или публично оповестения конкурс, кметът на общината или упълномощен от него заместник – кмет сключва договор, чиито срок не може да бъде по дълъг от 10 години.

Чл.22 (1) С решение на общински съвет могат да бъдат отдавани под наем свободни нежилищни помещения – частна общинска собственост, без публичен търг или публично оповестен конкурс , на юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи дейност в обществена полза.

    (2) Кметът на общината сключва договор за наем при условия определени с решението от общинския съвет по ал.1

    (3) Срокът за наемните отношения не може да бъде по-дълъг от 5 години.
   
Чл.23 (1) Със заповед на кмета на общината без публичен търг или публично оповестен конкурс се предоставят нежилищни помещения – частна общинска собственост, на общинските ръководства на политическите партии, отговарящи на условията, предвидени в Закона за политическите партии.

    (2)Исканията за предоставяне на помещения по ал.1 се отправят до кмета на общината и се придружават от данни за финансовото състояние на организацията, установяващи възможностите й за плащане на наема.

    (3)При наличие на помещения кмета на общината издава заповед за настаняване въз основа на която се сключва договор за срок до края на мандата на Народното събрание.

    (4)Не се предоставят помещения на организации по ал.1, ако те не са изпълнили задълженията към общината, произтичащи от ползване на други общински имоти.

    (5)Предоставените помещения на политическите партии не могат да се пренаемат, да се преотстъпват, да се ползват съвместно по договор с трети лица, както и да се използват за стопанска дейност.

    (6)Размера на наема се определя по реда на Закона за политическите партии.

Чл.24 (1) Със заповед на кмета на общината без публичен търг или публично оповестен конкурс се предоставят нежилищни помещения – частна общинска собственост на общинските ръководства на синдикалните организации.

        (2)Договорите по предходната алинея се сключват за срок до 5 години.

Чл.25 Общински съвет приема размер на наема да не се променя от размера на съществуващата базисна цена за отдаване под наем на трети лица за 1 кв.м, за помещенията отдавани на юридически лица с нестопанска цел на осъществяващи дейност в обществена полза и на общинските ръководства на синдикалните организации.

Чл.26 (1) Първоначалната цена при провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс за отдаване под наем на имоти, предназначени за административни и стопански  нужди не може да бъде по-ниска от тази обявена с решение на общински съвет.

      (2)В зависимост от местоположението, целта на инвестиционната дейност, нивото на заетост и реалните пазарни цени за дадения район, както и вида на дейността (производство, административна услуга, стопанска или търговска дейност)  общински съвет приема базисни наемни цени.

Чл.27 (1) /изм. 26.04.2011 г./ Въз основа на местоположение, категория, поливност/ неполивност, вид на стопанисване, начин на ползване  на земите от общинския поземлен фонд общинският съвет приема базисни наемни цени на 1 дка, за отдаване под наем.
(2) /изм. 26.04.2011 г./ отдаването на земите от общинския поземлен фонд, с изключение на мерите и пасищата, под наем или аренда се извършва чрез публичен търг или публично оповестен конкурс.Условията на отдаване под наем  /срок, начална тръжна или конкурсна цена и други условия, ако има такива/, се определят от общинския съвет с конкретното решение.Срокът за отдаване под наем не може да бъде по-дълъг от десет години. При провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс началната тръжна или конкурсна цена се формира въз основа на базисната цена, определена от общинския съвет по ал.1
(3) /изм. 26.04.2011 г./  Земите от общинския поземлен фонд могат да се отдават под наем или аренда без търг или конкурс в следните случай:
а. когато са заети с трайни насаждения;
б.когато не са били използвани две или повече стопански години;
в. в случайте по чл. 37в, ал.10 от ЗСПЗЗ
г. в други случай, когато това е определено със закон

(4) /нов 26.04.2011 г./ Условията на отдаване под наем по ал.3 /срок, цена и други условия, ако има такива/, се определят от общинския съвет с конкретното решение.Срокът за отдаване под наем не може да бъде по-дълъг от десет години. Цената за отдаване под наем се формира въз основа на базисната цена, определена от общинския съвет по ал.1

(5) ) /нов 26.04.2011 г./ Със свое решение, по предложение на кмета на общината, общинският съвет определя маломерни имоти от общинския поземлен фонд, които могат да се отдават под наем за една година без публичен търг или публично оповестен конкурс. Цената за отдаване под наем се формира въз основа на базисната цена, определена от общинския съвет по ал.1
 
(6) ) /нов 26.04.2011 г./ Въз основа на резултатите от проведения публичен търг или публично оповестен конкурс по ал.2 или решението на общинския съвет по ал.4 или ал.5, кметът на общината сключва договор за наем или аренда.

(7) ) /нов 26.04.2011 г./ Общинският съвет предоставя земи от общинския поземлен фонд при наличие на едно от следните условия:
а. установяване на границите на земеделските имоти, за които е издадено решение на общинската служба по земеделие за признаване на правото на възстановяване на собствеността в съществуващи или възстановими стари реални граници;
б. изпълнение на съдебни решения за признато право на собственост
в. обезщетяване на собствениците, чиято собственост не може да бъде възстановена.

(8). ) /нов 26.04.2011 г./ Писмата на общинска служба земеделие за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд или съдебните решения по ал.7  се окомплектоват с необходимите документи, отнасящи се до общинския имот и се внасят за разглеждане в Общинския съвет от кмета на общината

Чл.28 Размерът на наема за срока на наемното отношение се изменя с официалния инфлационен индекс на потребителските цени за периода,публикуван от Национален статистически институт.

Чл.29 Наемните отношения се прекратяват по реда и при условията на чл.15 от Закона за общинската собственост.

Чл.30 (1)Безстопанствен имот се установява от комисия, определена със заповед на кмета на общината, в която влизат представители на отдели “Правен”, “Общинска собственост”, “Архитектура и благоустройство”. Комисията съставя констативен протокол за наличието на имота и за неговото състояние.

    (2)Кметът на общината издава заповед за завземане на имота. Заповедта съдържа мероприятията, които трябва да се проведат за привеждането му в състояние да бъде използван по предназначение.

    (3)Завладения безстопанствен имот се управлява съобразно реда за управление на съответния вид имот, частна общинска собственост, указан в тази наредба или в наредбата по чл.45а от Закона за общинската собственост.
Чл.30а (1) /нов 30.03.2009г./ Общината стопанисва и управлява земеделската земя, останала след възстановяването на правата на собствениците. След влизане в сила на плана за земеразделяне и одобрената карта на съществуващи и възстановими стари реални граници земите стават общинска собственост.

(2) /нов 30.03.2009г./ За земите по ал. 1 общинският съвет с решение, прието с мнозинство две трети от общия брой на съветниците, може да разреши сключването на:
1. предварителни договори;
2. договори за наем и аренда за срок от три, съответно 4 години.

(3) /нов 30.03.2009г./ Разпоредителни сделки със земите по ал.1 могат да се извършват по решение на общинския съвет,прието с мнозинства три четвърти от общия брой на съветниците,когато земите са необходими за проекти:
3.1. по чл.19,ал.4,т.4 и т.5 от ЗСПЗЗ
3.2. със селскостопанско предназначение,при условия и по ред,определени с правилника за прилагане на ЗСПЗЗ
3.3. за жилищно застрояване и включването им в границите на урбанизирана територия,съгласно устройствен план на населеното място.
3.4. предвидени със закон

ГЛАВА ПЕТА
ВЕЩИ

Чл.31 (1) Вещите общинска собственост се управляват в интерес на населението в общината и с грижата на добър стопанин.

    (2) Общото ръководство и контрол по управлението на вещите – общинска собственост се осъществява от кмета на общината.

    (3) За недвижими вещи (дървета), съгл. Чл.111 от Закона за собствеността се прилагат разпоредбите, които се отнасят до движимите вещи.

Чл.32 Вещи – частна общинска собственост, се предоставят безвъзмездно за ползване на юридически лица и звена на общинска бюджетна издръжка със заповед на кмета на общината.

Чл.33 Вещите – частна общинска собственост извън тези по чл.32 се предоставят под наем от кмета на общината след провеждане на публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на Глава седма.

ГЛАВА ШЕСТА
РАЗПОРЕЖДАНЕ С ИМОТИ И ВЕЩИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл.34 (1)Разпореждане с недвижими имоти – частна общинска собственост се осъществява чрез:
    1.продажба на имоти или на идеални части от тях;
    2. /изм. 30.03.2009г./замяна на имоти или на идеални части от тях и на вещни права върху тях само в случайте,посочени в ЗОС;
    3.учредяване правото на строеж, надстрояване и пристрояване – възмездно или безвъзмездно;
    4.учредяване на вещно право на ползване – възмездно или безвъзмездно;
    5.делба;
    6.премахване на сгради, постройки и съоръжения съгласно ЗУТ и Наредбата за за принудителното изпълнение на заповеди за поправяне, заздравяване или премахване на строежи или части от тях на територията на Община Кочериново
    7.дарение на юридически лица на бюджетна издръжка;
    8.сделки по чл.15, ал.3 и чл.17, ал.3 от Закона за устройство на територията;
    9.по силата на закона;

    (2)Разпореждането с вещи – частна общинска собственост се осъществява чрез:
    1.продажба;
    2.замяна;
    3.предоставяне безвъзмездно право на ползване;

    (3) При разпореждане с имоти, физически и юридически лица заплащат на общината режийни разноски в размер на 2 % от неговите цена или данъчна оценка, оценени съгласно чл.46, ал.2, т.1 от Закона за местните данъци и такси:
    1.на имота, предмет на продажба, съответно на ограничено вещно право, което се учредява;
    2.на имота с по-висока данъчна основа при замяна;
    3.на реалния дял с по-висока данъчна основа – при делба;
    4.в случаите на безвъзмездни сделки,както и размера на сумата за изготвяне на лицензираната оценка.

    (4)Продажбата на вещи, които не са необходими за дейността на общината, се осъществява чрез публичен търг или публично оповестен конкурс по реда на Глава седма, след решение на общинския съвет.

    (5)Замяна на вещи се извършва с договор, сключен с кмета на общината по реда и условията на Закона за задълженията и договорите.

    (6)Възмездно право на ползване върху вещи се предоставя от кмета на общината със заповед и договор.

    (7)Безвъзмездно право на ползване върху вещи се предоставя от кмета на общината на юридически лица и звена на бюджетна издръжка.

    (8)Безвъзмездно право на ползване на юридически лица се предоставя от кмета на общината, след решение на общинския съвет,прието с мнозинство от 2/3 от  общия брой на съветниците.

Чл.35 (1)Продажбата на нежилищни имоти – частна общинска собственост, се извършва от кмета на общината след решение на общинския съвет, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс, по реда на Глава седма.

    (2) Въз основа на резултатите от проведения публичен търг или публично оповестен конкурс, кметът на общината издава заповед и сключва договор.

    (3) Продажбата на имоти  - частна общинска собственост , се извършва от Кмета на общината без публичен търг или публично оповестен конкурс:
1. между общината и държавата
2.между общини
3.когато лицата,на които може да се извърши продажбата,са определени със закон

    (4)Продажбата по предходната ал.3 се осъществява след решение на общинския съвет,прието с мнозинство 2/3 от общия брой на съветниците.

    (5)Решението на Общинския съвет се взема след изготвяне на пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител на имоти.
 
    (6)Въз основа на решението по ал.3 кметът на общината сключва договор.

Чл.36 (1) Продажбата на имоти (земя) - частна общинска собственост , се извършва от Кмета на общината без публичен търг или публично оповестен конкурс на ФЛ или ЮЛ, собственици на законно построена сграда или придобили Право на строеж  върху общинска земя- урегулиран поземлен имот или поземлен имот в урбанизирани територия на общината.

      (2) Правата по ал.1 имат лицата придобили право на строеж върху общинска земя, за построяване на жилищна, вилна или друг вид сграда.

      (3) Собствениците на жилищна и или други обекти в етажна собственост, придобили идеални части от правото на строеж върху общинска земя, могат да придобият идеална част от правото на собственост върху земята върху която е застроена сградата, съответстваща на притежаваната идеална част от правото на строеж при условие, че за общинската земя е отреден урегулиран поземлен имот или поземлен имот в урбанизираната територия на общината като подата молба до Кмета на съответната община.

      (4) Молбите на лицата по предходините алинеи се придрават от следните документи:
- Нотариален акт или Договор за учредено право на строеж, удостоверение за признато право на строеж в случаите по § 6 от преходните правила на Закона за собствеността,
- Скица на имота с попълнен кадастър на сградата
- РС , издадено по надлежния ред,
-Удостоверение за наследници  и /или други документи  при необходимост.
-Констативен протокол от общинска администрация, че сградата е завършена в груб вид .
(5)изм.28.10.2008г. В случаите при Договор за учредено право на строеж до 13.07.1991г и удостоверение за признато право на строеж в по § 6 от преходните правила на Закона за собствеността,  цената , по която се  продава  собствеността се определя, като данъчната оценка се увеличава с 20 на сто. Така определената цена за продажба на земя – частна общинска собственост,на собственици на законно построена върху нея сграда се отнася само за неприключилите производства,за които има подадена молба до кмета на общината до влизането в сила на ЗОС съгласно ДВ бр.54 от 13.06.2008г.

(6) Когато имотът, върху който е изградена сградата, е поделяем, кмета на общината предприема необходимите действия за разделянето на имота и може да извърши продажбата по чл. 33ал.1 от Наредбата за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество само след като имотът бъде разделен с влязъл в сила подробен устройствен план.

(7) Въз основа на представените документи кмета на общината издава заповед, в която определя купувача, имота, който се прехвърля, цената и другите плащания.

(8) В едномесечен срок от връчването на заповедта лицето, подало молбата за закупуване, заплаща цената на земята.

(9) В 14-дневен срок след представянето на документ за извършено плащане се подписва договорът за продажбата на земята.

(10) По реда на ал. 4 се извършва и продажбата на идеални части от правото на собственост върху земята на физически и юридически лица, притежаващи идеални части от правото на собственост върху законно построена сграда върху тази земя.

(11)изм.28.10.2008г. Заинтересуваните лица, притежаващи право на собственост върху законно изградена сграда, изградена върху земя - частна общинска собственост, могат да придобият правото на собственост върху земята въз основа на заповед на кмета на общината по пазарни цени, определени от лицензиран оценител на имоти съгласно чл.41,ал.2 от ЗОС.

Чл.37 (1) Предварителният и окончателният договор по чл.15, ал.5 и чл.17, ал.5 от Закона за устройство на територията, се сключва по пазарни цени от кмета на общината.

    (2) Предварителният договор по ал.1 се сключва след решение на общински съвет.

    (3) Предварителният договор по ал.1 съдържа цената на частта на имота – общинска собственост за създаване на урегулиран поземлен имот и се включва на основа на проект за изменение на действащия подробен устройствен план. В предварителния договор се вписват условията по ал.4, ал.5 и ал.6.

    (4) В случай, че изменението на подробния устройствен план не влезе в сила шест месеца след сключване на предварителния договор, се извършва нова оценка на частта на имота – общинска собственост за създаване на уреголиран поземлен имот, въз основа на която се сключва окончателния договор.
    (5) В случай, че експертния съвет по чл.5, ал.4 от Закона за устройство на територията установи, че проектът по ал.3 не може да бъде приет без изменения, прави служебно предложение до кмета на общината зе изменение на предварителния договор.

    (6) Окончателният договор се сключва в срок от един месец след влизане в сила на подробния устройствен план. След изтичане на този срок, общината може да иска сключване на окончателен договор по съдебен ред, както и обезщетение в размер на законната лихва върху дължимите суми за периода на забавата.

    (7) Окончателният договор се вписва от съдия по вписванията по местонахождение на имота.


Чл.38 (1)Продажба на общински имот – частна общинска собственост може да се извърши без публичен търг или публично оповестен конкурс, след решение на общинския съвет и според предвижданията на годишната програма по чл.5,ал.2 от тази наредба по предложение на Българската агенция за инвестиции, на инвеститор, получил сертификат за инвестиция първи клас съгласно ЗНИ.

      (2)Продажбата по ал.1 се извършва по пазарна оценка, изготвена от лицензиран оценител на имоти. Въз основа на решението на общински съвет кметът на общината сключва договор.

Чл.39 (1)Дарение на недвижим имот – частна общинска собственост, може да се извърши след решение на общинския съвет и според предвижданията на годишната програма по чл.5,ал.2 от тази наредба, по предложение на Българската агенция за инвестиции, на инвеститор, получил сертификат за инвестиция от първи клас.

    (2)Дарение на недвижим имот – частна общинска собственост, може да се извърши след решение на общинския съвет, на Държавата или на юридическо лице на държавна бюджетна издръжка.

    (3)Решението на общински съвет по предходните алинеи 1 и 2 се приема с мнозинство ? от общия брой на съветниците.

    (4)Въз основа на решението по ал.3 кметът на общината сключва договор.

Чл.40 (1) Съсобствеността върху имот между община Кочериново и държавата, физическо или юридическо лица се прекратява чрез:
    1.доброволна делба;
    2.продажба на частта от общината;
    3.изкупуване на частта от съсобственика/съсобствениците;
    4.замяна на идеални части с друг равностоен имот;

    (2) Доброволната делба се осъществява чрез:
    1.даване или получаване в дял на реални части от имота;
    2.получаване собствеността на целия имот от един от съсобствениците с изплащане частите на останалите съсобственици в брой, когато имотът е реално неподеляем.

    (3) Съсобствеността върху имоти между община Кочериново и физически или юридически лица, се прекратява по предложение на съсобствениците до кмета на общината или по инициатива на кмета на общината, с решение на общински съвет.

    (4) В тримесечен срок след решение на общински съвет по предходната алинея кметът на общината издава заповед за прекратяване на съсобствеността. Заповедта се връчва на купувача срещу подпис.

    (5) След плащане на цената и на дължимите данъци, такси и режийни разноски в посочения в заповедта по ал.4 срок, кметът на общината сключва договор за продажба.

    (6) Когато плащането не се извърши в определения срок, кметът на общината може да отмени заповедта по ал.4 и преписката се прекратява.

Чл.41 (1)В случаите по чл.37, ал.4 и ал.6, чл.38, ал.2 и чл.39, ал.3 и ал.5 от Закона за общинската собственост, кметът на общината внася предложение до общински съвет за предоставяне на съответните права.

    (2)Лицата желаещи да придобият правата по чл.37, ал.4 и ал.6, чл.38, ал.2 и чл.39, ал.3 и ал.5 от Закона за общинската собственост подават молба до кмета на общината.

    (3)Кметът на общината определя задължителните документи, които трябва да придружават молбата по предходната алинея.

    (4)Предложението по ал.1 трябва да съдържа данни за:
    1.имотът за който ще се предоставя съответното право с неговите характеристики, местонахождение, предназначение и фактическо ползване на имота.
    2.нуждите, за които ще се използва имота;
    3.срока за който се предоставя съответното право.

    (5)На основание решение на общински съвет, кмета на общината издава заповед и сключва договор.

Чл.42 Разпореждането с нежилищни имоти – частна общинска собственост, се извършва след изготвяне на пазарна оценка от лицензиран оценител на имоти. Изготвянето на пазарната оценка се възлага от кмета на общината или определен от него заместник-кмет. Стойността на разходите, направени от общината за изготвяне на оценката, се възстановяват по сметка на общината от физическото или юридическото лице, с което се сключва разпоредителната сделка.

Чл.43  (1) Право на строеж върху имот-частна общинска собственост,се учредява след решение на общинския съвет от кмета на общината чрез публичен търг или публично оповестен конкурс и съобразно изискванията на влязъл в сила подробен устройствен план.

      (2) /изм. 26.04.2011 г./ С решението по алинея 1 общинският съвет може да разреши в условията на търга или конкурса да се предвиди заплащането на цената на правото на строеж или на част от нея да се извърши с предоставяне в собственост на общината на обекти в новопостроената сграда или на обекти в друга сграда, които са собственост на лицето, в полза на което е учредено правото на строеж, или то да изгради за своя сметка друг обект за нуждите на общината. В тези случаи условията на търга или конкурса се одобряват от общинския съвет.Стойността на обектите, предоставяни в собственост на общината, не може да бъде по-малка от цената на правото на строеж или на съответната част от него

      (3) Когато правото на строеж е учредено за определен срок, след изтичането на срока, за който то е учредено, общината придобива безвъзмездно собствеността на построения обект.
      (4) Правото на строеж се учредява без публичен търг или публично оповестен конкурс на:
1. юридически лица на бюджетна издръжка;
2. религиозни институции, регистрирани съгласно Закона за вероизповеданията, или на техни местни поделения за обредни, молитвени или богослужебни домове за публични религиозни обреди и служби, за храмове и манастири;
3. други лица, когато това е предвидено в закон.

      (5) Учредяването на право на строеж по ал.4 става  след решение на общинския съвет, прието с мнозинство повече от половината от общия брой на съветниците.

      (6) /изм. 26.04.2011 г./ При определяне на цената на правото на строеж по ал.4 общинският съвет се ръководи от пазарни оценки, изготвени от оценител, отговарящи на изискванията на Закона за независимите оценители. Цената в решението на общинския съвет не може да бъде по-ниска от пазарната оценка, изготвена от оценителя.Общинският съвет може да завиши цената на правото на строеж спрямо посочената оценка от оценителя.”

      (7) Въз основа на решението по ал.5 кметът на общината издава заповед и сключва договор.

Чл. 44  (1) /изм. 30.03.2009г. , изм. 26.04.2011 г./ / Не може да се извършва замяна на имот-частна общинска собственост, на право на строеж върху имот-частна общинска собственост,или на учредено в полза на общината право на сроеж с имот или с право на строеж- собственост на физически лица или на юридически лица, освен в случайте, посочени в ЗОС”

(2) /изм. 26.04.2011 г./ Освен в случайте, посочени в този закон, замяна на имот – частна общинска собственост, на право на строеж върху имот – частна общинска собственост, или на учредено в полза на общината право на строеж, с имот или с право на строеж върху имот – собственост на други лица, може да се извършва:
1.за изпълнение на задължения, произтичащи от международен договор;
2.между общината и друга община или между общината и държавата;
3.в други случай – при условия и по ред, определени в закон.”

(3) В случаите по ал. 2 кметът на общината отправя писмено предложение за замяна до заинтересованите собственици или съсобственици на имоти. Предложение за замяна до кмета на общината могат да правят и заинтересованите собственици или съсобственици на имоти по ал. 2. В предложението се посочват предлаганите за замяна имоти или вещни права. При постигане на съгласие кметът на общината внася предложението за замяна в общинския съвет.

(4) За направените предложения за замяна се изготвя обявление за всеки имот, което се публикува на интернет страницата на общината. В обявлението се посочват данни за имотите или вещните права, предмет на предложението за замяна. Обявлението се поставя и на определените места в сградата на общината, района, кметството или населеното място по местонахождението на общинския имот.

(5) /отм. 26.04.2011 г./

(6) Предложението по ал. 3, внесено  в общинския съвет от кмета на общината,се придружава с експертна оценка от лицензиран оценител на имоти относно пазарната стойност на имотите или вещните права,които са предмет на предложението за размяна.

(7) Решенията за извършване на замяна се приемат от общинския съвет с мнозинство от две трети от общия брой на съветниците.

(8) Предложенията по ал. 3 не обвързват общинския съвет за извършване на замяна. Отказите на общинския съвет за извършване на замяна не подлежат на обжалване.

(9) Въз основа на решението на общинския съвет кметът на общината издава заповед и сключва договор за замяна.

(10) Не се допускат замени:
1. когато имотите - собственост на трети лица, са обременени с ипотека или други тежести, отдадени са под наем или под аренда;
2. /изм. 26.04.2011 г./ на общински урегулирани поземлени имоти, отредени за жилищно строителство, срещу нежилищни имоти
3. на общински имоти с имоти на лица, за които е установено, че без правно основание ползват общински имот, договорите за наем или за вещни права върху общински имоти са прекратени по тяхна вина или с които общината води съдебни имуществени спорове;
4. в други случаи, определени в закон или в наредбата по чл. 8, ал. 2 от ЗОС

ГЛАВА СЕДМА
УСЛОВИЯ И РЕД ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПУБЛИЧНИ ТЪРГОВЕ И ПУБЛИЧНО ОПОВЕСТЕНИ КОНКУРСИ

Чл.45 С тази глава се уреждат условията и редът за провеждане на публични търгове и публично оповестени конкурси, съгласно Закона за общинската собственост.

Чл.46 По реда на тази глава се извършва отдаване под наем, чрез публичен търг или публично оповестен конкурс на имоти:
    1.имоти – частна общинска собственост, предназначени за стопански нужди;
    2.вещи – частна общинска собственост: машини, съоръжения, оборудване, транспортни средства и вещи за стопански и административни нужди;
    3.земи от общински поземлен фонд и земи в строителни граници.

Чл. 47.По реда на тази глава се извършва продажба чрез публичен търг или публично оповестен конкурс на:
    1.нежилищни имоти – частна общинска собственост;
    2.вещи – частна общинска собственост.

Чл.48 По реда на тази глава се извършва чрез публичен търг или публично оповестен конкурс:
    1.учредяване на право на строеж в случаите по чл.37, ал.1 от ЗОС;
    2.учредяване право на надстрояване или пристрояване върху недвижим имот – частна общинска собственост по реда на чл.38 от ЗОС.

Чл.49(1) Публичният търг се открива със заповед на кмета на общината, която съдържа:
           1.описание на имота;
           2.вида на търга – с тайно или явно наддаване;
           3.начална цена;
           4.начина на плащане и евентуални обезпечения;
           5.датата, мястото и часа на търга;
           6.специални изисквания към участниците, когато това се налага от вида на обекта;
           7.размера на депозита;
           8.други тръжни условия;

              (2) Със заповедта по ал.1 се утвърждават и тръжната документация, условията за огледа на обекта, съставът на комисията по провеждане на публичния търг и крайния срок за приемане на заявленията за участие.

             (3) Комисията по провеждане на публичния търг се състои от 3 до 5 члена, като задължително в нейния състав се включват юрист и икономист.

    (4) В Заповедта за назначаването на комисията се определят и двама резервни члена.

    (5) Определеният депози не може да бъде по малък от 10% от първоначално определената цена.

Чл.50 Условията на публичния търг по отношение на обекта, началната цена, специалните изисквания към участниците и срока за подаване на заявленията за участие се обнародват поне в един местен или национален ежедневник, най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване заявленията за участие. Извлечение от заповедта на кмета на общината по чл.49, ал.1 с изключение на състава на комисията се обявява на видно място в сградата на общинската администрация в тридневен срок от нейното издаване.

Чл.51(1) Публичният търг може да се проведе само в случай, че са се явили най-малко:
    1.трима от членовете на комисията по чл.49, ал.3;
    2.двама кандидати или са подадени две заявления за участие;

    (2) Когато на публичния търг се яви само един кандидат от подалите заявление за участие, търгът се отлага с два часа и ако след този срок не се яви друг, кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-ниска от началната тръжна цена.

    (3) Когато на публичния търг не се яви кандидат той се обявява за непроведен и кмета на общината насрочва нов търг в 15-дневен срок.

    (4) Когато на публичния търг,провеждан повторно, в случая на предходната алинея се яви само един кандидат той се обявява за спечелил по предложената от него цена, която не може да бъде по-малка от началната тръжна цена.

    (5) В случай, че отсъства повече от един член от комисията или правоспособният юрист, публичният търг се отлага за същия час и място за следващия работен ден.

    (6) В случаите когато се отлага започнат вече публичен търг, поради невъзможност за провеждането му, обявените до този момент за спечелили участници, за отделни обекти от имуществото – предмет на търга, запазват правата си.

    (7) отм. 28.10.2008г.
    (8) отм.28.10.2008г.

Чл.52 При възникване на обстоятелства, които правят невъзможно откриването на публичния търг или неговото приключване, комисията съставя протокол, въз основа на който кмета на общината със заповед определя провеждането на нов публичен търг.

Чл.53 При публичен търг с явно наддаване, председателя на комисията обявява първоначалната цена от която да започне наддаването и определя стъпката на наддаването. Тя не може да бъде по-малка от 1 на 100 и по-голяма от 10 на 100 от началната цена.

Чл.54 Наддаването се извършва, чрез гласно обявяване от участниците на последователни суми над началната цена, разграничени от председателя на комисията със звуков сигнал. Всяко увеличение трябва да бъде равно на наддавателната стъпка.

Чл.55 (1)Участниците обявяват високо и ясно предлаганите от тях суми. Обявената от участника сума го обвързва към комисията и другите участници в търга без право на позоваване на грешка.

      (2)Преди третото обявяване на последната оферта се прави предупреждение, че е последна и ако няма други предложения наддаването приключва със звуков сигнал от председателя, който обявява спечелилият публичния търг и предложената окончателна цена и закрива търга.

Чл.56 В случая че участниците в публичния търг след изрична покана от председателя не изявят желание да купят включително и по първоначално обявената цена обекта, внесените от тях депозити не се връщат. Не се връща и депозита на участник който е определен за спечелил публичния търг, но откаже да заплати предложената от него цена.

Чл.57 В случай, че в резултат на декласиране на участник остане само един кандидат, публичния търг се провежда и кандидатът се обявява за спечелил по предложената от него цена, ако не е по-ниска от обявената начална тръжна цена.

Чл.58 Публичен търг с тайно наддаване се провежда, чрез предварително подаване на писмени предложения от всеки участник в запечатан плик.

Чл.59(1) В деня на провеждане на публичния търг комисията разпечатва подадените пликове и се запознава с редовността на подадените документи.

    (2)По преценка на председателя на комисията заседанието й може да бъде открито или закрито.

Чл.60(1) Комисията отбелязва върху всеки плик вх.№ на офертата на кандидата, името му, платежния документ за внесен депозит, предложената цена и другите обстоятелства (от тръжните указания) по редовността на подадените документи.

    (2)В предложението поставено в плика кандидата вписва наименованието на обекта на публичния търг, предлаганата цена – цифром и словом, името на участника или името на упълномощеното лице. В плика се прилага и оригиналното или нотариално заверено копие на документа удостоверяващ представителната власт или пълномощното на представителя.

    (3)Всяко предложение предоставено в незапечатан плик или което не съдържа данните по ал.2 или ал.3 е недействително.

Чл.61 (1) Председателя на комисията при отваряне на всеки плик проверява дали са спазени условията за участие в публичния търг, обявява редовността на предложението и оповестява предложената цена.

    (2) Предложенията се заверяват от членовете на комисията по публичния търг и се подреждат според размера на посочените суми.

    (3) Редовно подадените оферти се класират според размера на предложената цена на обекта. В случай че двама или повече кандидати са предложили еднаква най-висока цена, публичният търг продължава на следващия работен ден, в същия час, между тях, с тайно наддаване, като наддаването започва от предложената цена.

    (4) Участниците по ал.3, получават от общинска администрация по един образец на оферта за явяване на повторен публичен търг.

    (5) Обстоятелствата по ал.1  и по чл.59, ал.1се констатират с протокол на комисията, който се подписва от всичките и членове.

Чл.62 Въз основа на резултата от публичния търг кметът на общината издава заповед с която обявява купувача, цената и условията на плащане. Внесеният депозит се прихваща от цената.

Чл.63 Заповедта на кмета на общината по чл.62 се издава в 7-дневен срок от датата на провеждането на публичния търг и се обявява в сградата на общинската администрация на място достъпно за всички заинтересовани лица.

Чл.64 (1) След като заповедта за обявяване на купувача влезе в сила тя се връчва на лицето по реда на ГПК. Купувачът е длъжен да внесе цената, дължимите данъци, такси и режийни разноски в 14-дневен срок от връчването на заповедта.

    (2) Ако купувачът не внесе цената в срока по ал.1, приема се че е отказал да заплати предложената цена.

    (3) В случая по ал.2 за купувач се определя участникът предложил следващата по размер цена, но не по-късно от 14 дни от връчването на заповедта.

    (4) Ако лицето по ал.3 не внесе цената  в срока по ал.1 се насрочва нов публичен търг.

Чл.65 (1)Въз основа на влязлата в сила заповед за определяне на купувача и документ за платена цена, представена от купувача, кметът на общината сключва договор за продажба на имота в 7-дневен срок.

    (2)Собствеността се прехвърля на купувача от датата на сключването на договора.

    (3)Имуществото предмет на сделката се предава с приемателно-предавателен протокол от представителите на общината. Протоколът е неразделна част от договора.

    (4)Вписването на договора се извършва от купувача, който представя екземпляр от вписания договор в отдел общинска собственост за отписване на имота и отбелязване на извършената промяна в актовите книги.

Чл.66 Внесените депозити на неспечелилите участници се освобождават след закриване на публичния търг с писмено нареждане от председателя на комисията, като общината не дължи лихви върху сумите от депозитите, за времето през което ги е задържала.

Чл.67 Публично оповестен конкурс се организира в случаите когато освен размера на цената се поставят специфични изисквания към предмета на сделката и сключването и изпълнението й са подчинени на определени условия.

Чл.68 (1) Кметът на общината назначава комисия, която разработва условията на публично оповестения конкурс.

      (2) Примерни условия на публично оповестения конкурс могат да бъдат:
    1.заплащане на определена цена;
    2.запазване предназначението на обекта;
    3.запазване или създаване на работни места;
    4.извършване на инвестиции;
    5.свързани с опазване или възстановяване на околната среда;
    6.по начина и срока за прехвърляне на собствеността;
    7.определяне на срок през който приобретателят не може да се разпорежда с обекта на конкурса;
    8.специфични, технологични, технически или естетически качества на изпълнението или крайния строителен продукт;
    9.други условия и изисквания към участниците съобразно спецификата на сделката.

        (3)Кметът на общината утвърждава конкурсните книжа и определя приоритетните условия  на публично оповестения конкурс.

Чл.69 (1)  Публично оповестения конкурс се открива със заповед на кмета на общината.

      (2)Със заповедта по ал.1 се утвърждават условията за оглед на обекта, съставът на комисията по провеждане на публично оповестения конкурс и крайния срок за приемане на предложенията за участие.

     (3)Комисията по провеждане на публично оповестения конкурс се състои от 3 до 5 члена, като задължително в нейния състав се включват юрист и икономист.

    (4)В Заповедта за назначаването на комисията се определят и двама резервни члена.

Чл.70 Условията  на публично оповестения конкурс и срока за подаване на предложенията се обнародват поне в един местен ежедневник най-малко 15 дни преди крайния срок за подаване на предложенията за участние.Извлечение от заповедта на кмета по чл.69, с изключение на състава на комисията, се обявява на видно място в сградата на общинска администрация в три дневен срок от нейното издаване.

Чл.71 Предложенията на участниците в публично оповестения конкурс  съдържат данните по чл.68, ал.2 и:
       1.наименованието на обекта и конкурса;
       2.становище и разработки по отделните условия на конкурса;
       3.проект за стопанско развитие на обекта;
       4.насрещни предложения на участника, благоприятни за общината;
       5.цена и условия за плащане;

Чл.72 Когато в срока постъпи предложение само от един кандидат, срокът  за подаване на предложенията за участние в публично оповестения конкурс може да се удължи до 30 дни със заповед на кмета. Ако и след този срок не постъпи друго предложение, кметът на общината назначава нов публично оповестен конкурс.

Чл.73 След изтичане на срока за приемане на предложенията, конкурсната комисия ги разглежда и изготвя доклад до кмета на общината в който оценява и подрежда представените предложения. Комисията класира на първо място участникът чието предложение най-пълно удовлетворява конкурсните условия или е направил насрещни предложения по- благоприятни от първоначалните условия.

Чл.74 Комисията не класира участник ако установи:
    1.непълнота на представените документи и неспазване на изискванията посочени в условията на публично оповестения конкурс;
    2.че участникът е лице неизправно по правоотношение с общината или системно нарушава актове на общинския съвет.

Чл.75 Въз основа на доклада по чл.73 кметът издава заповед с която обавава спечелилият публично оповестения конкурс, цената и условията на плащането. Заповедта се връчва на спечелилия по реда на ГПК.

Чл.76 Договорът по предмета на публично оповестения конкурс се сключва от кмета на общината и спечелилият участник в 7-дневен срок след представяне от участника на документ за извършено плащане.

Чл.77(1) При неплащане на цената в определения срок спечелилият участник губи правото за сключване на сделка по предмета на публично оповестения конкурс, както и внесения депозит ако е определен такъв.

    (2) В случая по ал.1 за спечелил се определя участникът, класиран на второ място в доклада на комисията.

    (3) Ако лицето по ал.2 не внесе цената в определения срок, се насрочва нов публично оповестен конкурс.

ГЛАВА ОСМА
СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ НА ОБЩИНАТА

Чл. 78 (1) Общината може да осъществява стопанска дейност, да създава общински предприятия и да участва в съвместни форми на стопанска дейност при условия и по ред, определени със закон.

(2) Общината може да осъществява стопанска дейност чрез търговски дружества с общинско участие в капитала, чрез граждански дружества по Закона за задълженията и договорите или чрез сдружения с нестопанска цел при условията и по реда на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Общината може да осъществява самостоятелно стопанска дейност чрез общински предприятия, създадени по реда на ЗОС.

(3) Общината може да участва в осъществяването на различните форми стопанска дейност със свободни парични средства, с изключение на целевите субсидии от държавния бюджет, както и с имоти и вещи или вещни права.
(4) Общината може да участва само в такива форми на стопанска дейност, в които отговорността й не надвишава размера на дяловото й участие. Общината не може да участва в търговски дружества като неограничено отговорен съдружник.

(5) Условията и редът за упражняване на правата на собственост на общината в търговски дружества с общинско участие в капитала, за участието на общината в граждански дружества и в сдружения с нестопанска цел се определят с наредба на общинския съвет. В наредбата се определят:
1. образуването, преобразуването и прекратяването на еднолични търговски дружества с общинско участие в капитала;
2. участието на едноличните търговски дружества с общинско участие в капитала в други дружества;
3. участието на общината в други търговски дружества;
4. възлагането на управлението и контрола и съдържанието на договорите, съставът и компетенциите на органите за управление и контрол, редът за определяне на представителите на общината в органите за управление и контрол, техните права и задължения, възнаграждението и отговорността при неизпълнение на задълженията;
5. правилата за сключване на договори за наем и разпореждане с дълготрайни активи и за задължително застраховане на имуществото.

(6) Общината може да внася свободни имоти и вещи или вещни права върху имоти, частна общинска собственост, като непарична вноска в капитала на търговски дружества при условия и по ред, определени в наредбата по ал. 5, след решение на общинския съвет, прието с мнозинство от две трети от общия брой на общинските съветници.

(7) Търговските дружества с общинско участие в капитала могат да отдават под наем имоти или части от тях, внесени от общината като непарична вноска в капитала им, или да учредяват ограничени вещни права върху такива имоти чрез публичен търг или публично оповестен конкурс по ред, определен в наредбата по ал. 5. Срокът на договорите за наем и за правото на ползване за тези имоти не може да бъде по-дълъг от 10 години.

(8) Капиталът на едноличните търговски дружества с общинско участие може да се намалява със стойността на имоти и вещи или вещни права, които са внесени като непарична вноска в капитала им, въз основа на решение на общинския съвет.

(9) Имотите и вещите, със стойността на които е намален капиталът на едноличните търговски дружества с общинско участие, придобиват статут на частна общинска собственост от влизането в сила на решението по ал. 8 и се управляват по ред, определен от общинския съвет.

(10) Обектите - публична общинска собственост, не могат да бъдат част от имуществото на еднолични търговски дружества с общинско имущество.

(11) В общината се създават и поддържат публични регистри за търговските дружества с общинско участие в капитала, за общинските предприятия, за юридическите лица с нестопанска цел и за гражданските дружества, в които участва общината.

(12) Образците на регистрите, редът за воденето и съхраняването им се определят с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието.

(13) За всички неуредени с тази наредба и с наредбата  за реда за учредяване на търговски дружества и упражняване на правата на собственост на община Кочериново в търговските дружества въпроси относно стопанската дейност на община важат разпоредбите на Търговския закон и останалите закони на РБ.

Чл. 79 (1) Общинското предприятие е специализирано звено на общината за изпълнение на дейности, финансирани от общинския бюджет.

(2) Общинското предприятия се създава, преобразува и закрива с решение на общинския съвет.

(3) Общинското предприятие осъществява дейността си въз основа на правилник, приет от общинския съвет.

(4) С правилника по ал. 3 се определят предметът на дейност, структурата, управлението, численият състав и правата и задълженията на предприятието по отношение на предоставеното му общинско имущество.

(5) Общинското предприятие е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити.

(6) Общинското предприятие може да осъществява дейност по:
1. управление, изграждане, поддържане, ремонт и реконструкция на обекти, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура и други имоти - общинска собственост, както и предоставяне на свързаните с тях услуги за населението;
2. предоставяне на други услуги или осъществяване на други местни дейности, необходими за задоволяване на потребностите на общината или на нейното население, които се финансират от бюджета на общината, определени от общинския съвет.

(7) Директорите на общинските предприятия се назначават от кмета на общината чрез конкурс.


ГЛАВА ДЕВЕТА
НАДЗОР И АКТУВАНЕ НА ИМОТИ – ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ

Чл. 80 (1) За общинските имоти се съставят актове за общинска собственост по образци, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието.

(2) За временните постройки, улиците, площадите, общинските пътища и други линейни обекти на техническата инфраструктура не се съставят актове за общинска собственост, освен ако в специален закон е предвидено друго.
 
Чл. 81 (1) Актът за общинска собственост се съставя в два екземпляра от длъжностно лице, определено от кмета на общината. Актът се подписва от съставителя, утвърждава се от кмета на общината и се предоставя за вписване по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър в 7-дневен срок от утвърждаването му.

(2) Първият екземпляр на акта се съхранява в службата по вписванията, а вторият - в общината. Препис от акта се изпраща в 7-дневен срок от вписването му на службата по геодезия, картография и кадастър и на лицата, на които е предоставен имотът.

(3) За всеки общински имот се съставя досие по образец, утвърден от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието, към което се прилага копие от акта за собственост и документите, удостоверяващи възникването, изменението и прекратяването на правото на собственост на общината, предоставените права на трети лица, както и други данни, определени с наредба на министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието съгласно чл. 63, ал. 3 от ЗОС.

(4) Актът за общинска собственост за имот, прехвърлен безвъзмездно в собственост на общината от държавата, както и за имот, придобит в собственост на общината чрез покупко-продажба от държавата или чрез замяна между общината и държавата, се съставя след отписването му от актовите книги за държавна собственост по ред, определен от Министерския съвет.

(5) Актът за общинска собственост за имот - държавна собственост, преминал в собственост на общината по силата на закон, се съставя по реда на ал. 1. Препис от акта се изпраща на областния управител в 7-дневен срок от вписването му в службата по вписванията. Въз основа на вписания акт за общинска собственост областният управител отписва имота от актовите книги за държавна собственост.
 
Чл. 82 Когато при изменение в подробните устройствени планове се образуват нови урегулирани поземлени имоти - общинска собственост, за всеки новообразуван урегулиран поземлен имот се съставя нов акт за общинска собственост, в който се посочват номерът и датата на стария акт. Промяната се отбелязва и в стария акт и в съответния регистър.

Чл. 83  При промяна на характера на собствеността от публична в частна или обратно се съставя нов акт, като това обстоятелство се отбелязва в новия и в стария акт и в регистрите.
 
Чл. 84 В акта за общинска собственост се вписват данните по чл. 30, ал. 2, т. 4, чл. 60, т. 1 - 7, чл. 61, ал. 1, т. 5, 7, 9 и 10 и чл. 84, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър.
 
Чл. 85 (1) Актовете за общинска собственост се вписват с последователни номера в регистъра, подшиват се в актови книги и се съхраняват в съответните служби "Общинска собственост".

(2) Актовите книги за общинските имоти са общодостъпни и всеки може да иска справка по тях при следния ред:
1.Заинтересуваното лице подава молба до кмета на общината,в която описва вида справка,която иска да бъде извършена.
2.В едномесечен срок служебните лица,отговарящи за актовите книги, издават справката на лицето.
(3) Върху акта за общинска собственост на имот, който е престанал да бъде собственост на общината, или за който е съставен нов акт, се отбелязва това обстоятелство и той се съхранява по начина, предвиден в ал. 1.
 
Чл. 86 (1) Въз основа на съставените актове за общинска собственост се създават главен регистър за публичната общинска собственост и главен регистър за частната общинска собственост, по образци, утвърдени от министъра на регионалното развитие и благоустройството и министъра на правосъдието.

(2) Актовете за общинска собственост, главните регистри и досиетата на имотите се съхраняват безсрочно.

(3) Регистрите се състоят от партидите на отделните имоти.


(4) Под общото ръководство и контрола на кмета на общината, в съответствие с наредбите на МРРБ и на МП се определя и извършва:
    1.  Редът за съставяне на актовете, досиетата и регистрите
    2.  Поддържането и съхраняването на актовете, досиетата и регистрите
    3.  Извършването на поправки в актовете, досиетата и регистрите
    4. Създаване и поддържане на компютризирани информационни системи, които осъществяват връзка с кадастъра и имотния регистър       
5. Определяне на условията за ползване на информационните системи, както и за пряк достъп до данните в тях.
       

Чл. 87 (1) Имотите, неправилно актувани като общинска собственост, както и имотите, основанието за актуването на които е отпаднало, се отписват от актовите книги със заповед на кмета на общината и се предават на собственика.

(2) Споровете за материално право се решават по съдебен ред.

Чл. 88 (1) Общински имот, който се владее или държи без основание, не се използува по предназначение или необходимостта от него е отпаднала, се изземва въз основа на заповед на кмета на общината.

 (2) Заповедта за изземване на имота се изпълнява по административен ред със съдействието на полицията.

 (3)Заповедта по ал. 1 подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Обжалването не спира изпълнението на заповедта, освен ако съдът разпореди друго.

 (4) Лицата, от които са иззети имоти по ал. 1, нямат правата по чл. 72 - 74 от Закона за собствеността.


ГЛАВА ДЕСЕТА
УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩИНСКИ ГОРСКИ ФОНД

Чл.89 Общински горски фонд включва:
    1.гори и земи възстановени по реда на Закона за възстановяване на собствеността върху гори и земи от горския фонд и ППЗВСГЗГФ.
    2.гори залесени или самозалесили се върху земеделски земи от поземления фонд, възстановени по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи и Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
    3.гори създадени върху негодни за земеделско ползване слабопродуктивни и застрашени от ерозия земеделски земи от общинския поземлен фонд, след включване в общинския горски фонд.
    4.гори придобити по реда на Закона за общинската собственост.

Чл.90 Възпроизводството на гори обхваща създаването на нови гори, възобновителни, огледни и санитарни сечи, които се извършвате съгласно Закона за горите и Правилника за прилагане на Закона за горите.

Чл.91 (1)Създаването на нови гори включва дейностите по събиране на семена, производство на посадъчен материал, залесяване, отглеждане, инвентаризация на млади култури и борба с ерозията.

      (2)Кметът на общината възлага извършването на дейности по ал.1, чрез публичен търг, публично оповестен конкурс или пряко договаряне при условие и по ред, определени в Закона за горите и Закона за обществените поръчки.

      (3)Дейностите по ал.1 могат да се възлагат поотделно или в комплекс от дейностите в зависимост от вида, местонахождението , обема и сроковете им.

Чл.92 Ползването на горите и земите се осъществява с решение на общински съвет по един от следните начини:
    1.с такси за ползване на дървесина на корен и с такси за странични ползвания, утвърдени от общински съвет;
    2.чрез публичен търг или публично оповестен конкурс;
    3.чрез преговори с потенциален ползвател, при които се договарят специфични условия и изисквания към ползвателя;
    4.чрез концесия;

Чл.93 Годишното ползване на горите общинска собственост се извършва по одобрен от Държавно лесничейство “План-извлечение” от действащия Лесоустройствен проект.

Чл.94 (1)Ползването на дървесина от общински горски фонд се извършва по реда на чл.91, ал.2

        (2)Гражданите с постоянен адрес на територията на общината могат да ползват дървесина от горите – общинска собственост, като заплащат такса на корен.

        (3)Позволителното за странични ползвания от гори и земи от общинския горски фонд, се издава от държавното лесничейство, срещу документ за платена такса.

Чл.95 Пашата в горите и земите от общинския горски фонд се разрешава с годишно позволително издадено от държавното лесничейство, въз основа на годишен план, приет с решение на общински съвет, съгласуван с държавното лесничейство и утвърден от Регионано управление на горите.

Чл.96 Общинският съвет приема:
    1.Тарифа на таксите на корен на облите дървени материали, дървата за горене и вършината, добити от общинския горски фонд;
    2.Тарифа за таксите на страничните ползвания и страничните горски продукти, добити от общински горски фонд;
    3.Тарифа за таксите на административно-технически услуги;
    4.Тарифа за таксите за изключени или предоставени за ползване площи от общинския горски фонд.

Чл.97 Строителство в горите и земите от общински горски фонд, без промяна на предназначението им, се извършва във връзка с осигуряване на мероприятита по управление на горите и се допуска съгласно предвижданията на Общата устройствена схема.

Чл.98 Провеждане на мероприятията по осигуряване на пожарна безопасност в общински горски фонд се извършва от отдел ОМЗ и ГЗ съвместно с кметовете на кметства и кметските наместници.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

    §1Странични ползвания от горите и земите от общински горски фонд са:
    1.добивът на борина, сено, кори, лико и семена;
    2.събирането на гъби, билки, лишеи и мъхове, горски плодове, дървесна зеленина, новогодишни елхи, пръчки, листников фураж, други растения и животни (които не са дивеч), паша на селскостопанските животни, инертни материали, без ползване на дървесина.

    §2 Една стопанска година обхваща период от месец октомври на предходната до месец октомври на настоящата година.

§3 По смисъла на тази наредба:
"Оценител на имоти" и „лицензиран оценител на имоти” е лице, което:
а) има необходимото образование и професионална квалификация за оценяване на имоти;
б) притежава документ за извършване на оценки на имоти, издаден от компетентен орган;
в) има поне три години професионален опит за оценяване на имоти;
г) не е заинтересован от отчуждаването или от разпореждането, не е роднина по права линия без ограничения, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до втора степен на страните по отчуждаването или разпореждането.

§4  Съгласно §10 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗОС с неговото влизане в сила преминават в собственост на общините обектите, изградени с държавни средства, предоставени на бившите народни съвети, или с доброволен труд и средства на населението.

§5 Предоставянето на концесии върху обекти, които са общинска собственост, както и даването на разрешения за дейности, които се осъществяват от общините, се определят с отделен закон.

§6 (1) След утвърждаването на образците на актовете за общинска собственост и на регистрите и издаване на наредбите по ЗОС от министърът на регионалното развитие и благоустройството и министърът на правосъдието, кметът на общината организира съставянето на регистрите по ЗОС в тримесечен срок от влизането в сила на съответните наредби.

(2) Кметът на общината организира съставянето на регистъра по чл. 41, ал. 4 от ЗОС в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.

(3) Общинският съвет приемат стратегия за управление на общинската собственост, измененията и допълненията на наредбите по прилагане на  ЗОС и определя ценовите зони в урбанизираните територии в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.

(4) Отчуждителните производства, за които има приети решения на общинския съвет по отменения чл. 23 от ЗОС, се довършват по досегашния ред.

§7. С Решение № 80/Протокол №8 от 20.05.2008г. се постановява,че във връзка с нарастващата инфлация и факта,че от 2005 г. не е имало увеличение на месечните наемни цени на 1 /един/ м2  площ - нежилищни помещения, собственост на община Кочериново, Общински съвет – Кочериново увеличава цените на наемите за  1 /един/ м2  площ - нежилищни помещения със 40.00 %   /четиридесет процента/.

Забележка: Цените на наемите са определени с Решение на ОбС № 16/ 26.02.2004 и Заповед на кмета на общината № 72/31.03.2004г.

§8 (1) Настоящата наредба е приета от Общински съвет на община Кочериново, с Решение №  133 от Протокол № 15 / 07.10.2008г и влиза в сила 15/петнадесет/ дни след приемането й.

(2) С влизането в сила настоящата наредба заменя съществуващата   Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета чрез  Решение №  1  от 03.02.2005 година.

Извършени актуализации:

1. 28.10.2008 г.
2. 30.03.2009 г.
3. 29.06.2009 г.    
4. 26.04.2011 г.

Последно променен на Сряда, 03 Август 2011 19:48

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново