www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Наредба за регистрация, стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Кочериново

  • ПДФ

РАЗДЕЛ I Общи разпоредби
Чл. 1/1/ . Настоящата Наредба регламентира редът и изискванията за регистриране , стопанисване и контрол на кучетата на територията на Община Кочериново. Наредбата не се отнася за кучетата на: МНО, МВР, Планинска спасителна служба и други организации на бюджетна издръжка използващи специални кучета. 
Чл. 2. Собствениците на кучетата носят гражданска и административно-наказателна отговорност за действията на стопанисваните от тях кучета.

РАЗДЕЛ II Регистрация на кучетата
Чл. З /1/. Собствениците на кучета са задължени да ги регистрират в срок не повече от навършване на 3 месечна възраст, а за новопридобитите не повече от 30 дни от деня на придобиване.
      /2/.Никой няма право да се грижи или да дава подслон на куче по-възрастно от 3 месеца в рамките на Общината, ако то не е регистрирано, както се изисква в тази наредба.
Чл.4.Регистрацията на кучета е двустепенна и включва ветиринарно-медицинска и административна регистрация.
Чл.5. Ветиринарно-медицинската регистрация се извършва от държавните ветеринарни органи или от лицензирани специалисти по ред определен от Закона за ветиринарно-медицинската дейност и се съпровожда от задължителна имунопрофилактика и дехелминти-зация.
Чл.6/1/.Административната регистрация се извършва от упълномощени служители на Община Кочериново при представяне на следните документи:
  
 1. Документ за ветиринарно-медицинска регистрация.
 2. Документза платена такса по ЗМДТ.
       /2/. На базата на представените документи се извършва вписване в специален регистър, който съдържа следните данни:
 1 .Име на собственика
    2.    Данни за кучето според представените документи име, възраст, порода, пол, тличителни белези.
    3.    Цел на използване.
    4.    Постоянно местообитаване.
    5.    Други, ако има такива.
       /З/. Въз основа на извършената регистрация се издават:
     1 .Специален талон
       2.0бозначителен знак с регистрирания номер на кучето, който се монтира върху нашийника му.
             /4/. Регистрацията е пожизнена, а при смърт, смяна на собственика или адреса се извършва актуализация в регистъра в срок до 1 месец.
     /5/. За извършената административна регистрация собственикът на кучето плаща стойността на регистрационния талон и обозначителния знак.
             /6/. Никой не може да използва обозначителен знак на дадено куче за друго такова.
             /7/. Ако бъде загубен или унищожен талона или обозначителния знак се издава нов срещу такса от 10 лв.
Чл.7. Собствениците на кучета заплащат годишен данък, чийто размер се определя ежегодно от Общински съвет съгласно ЗМДТ.
 Чл.8. Освобождават се от данък:
          1.кучета на инвалиди;
          2. служебни кучета в организациите на бюджетна издръжка;
          3. кучета, използвани за опитни цели;
          4. кучета, използвани от Българския червен кръст;
          5. кастрирани кучета;
          6. ловни кучета.
 Чл.9 /1/. Данъкът се заплаща в срок до 31 март на годината за която се отнася иди заедно с подаването на декларацията /когато кучето е придобито след тази дата/срещу оформен имунизационен картон/.
         /2/.3а кучета придобити през текущата година, данъкът се заплаща в размер една дванадесета от годишния й размер за всеки месец до края на годината, включително за месеца на придобиването.
Чл.10. Срещу платен данък общинските служби издават документ за платен данък за  календарната година.

РАЗДЕЛ ІІІ Стопанисване на кучетата
Чл. 11. Собствениците на кучета са длъжни да се отнасят към тях с грижата на добри стопани: да не ги изоставят, да опазват здравето им, да ги предпазват от болка и страдания, да ги отглеждат съобразно физиологичните им нужди и санитарно-хигиенните изисквания.
Чл.12/1/ Разходката на кучетата става на определени от Общината за целта места, като кучетата трябва да бъдат с нашийник и повод, а агресивните и едри породи с намордник.      
      /2/.Куче без един от реквизитите: нашийник,повод, обозначителен знак за регистрация и талон за платена годишна такса, непридружено от собственика се счита за безстопанствено.
     /З/.При извеждане на кучетата собственикът е длъжен да осигури пълца безопасност за живота , психическото и физическото здраве на гражданите.
     /4/. Кучетата за опазване на стадата да се придвижват задължително с оборудвани спъвалки. Необорудваните кучета да се считат за безстопанствени.
Чл.13. При дефекация на улици,тротоари,алеи,тревни площи и други места собственикът на кучето е длъжен да почисти замърсеното място и да изхвърля на подходящо място фекалиите на кучето.
 Чл.14. Забранява се:
1.    Допускането и престоя на кучета в магазини и обществени сгради.
2.    Превозване на кучета с обществен транспорт.
3.    Преминаване и престоя на кучета през детски площадки и територията на детски ясли и градини и училищните дворове.
4.    Допускането на свободно движещи се кучета на обществени места предназначени за отдих на гражданите, спортна и лечебна дейност.
5.    Всякакво свободно пускане на кучета извън разрешените и обозначените за тях места.
6.    Отглеждането на куче, което с поведението си системно безпокои живеещите в съседство хора.
7.    Отглеждане на кучета на тераси, балкони, и други с външно отводняване. 
Чл.15/1/.Кметьт на Общината със заповед определя разрешените места за допускане на кучета,както и местата за свободно пускане на кучетата.
        /2/.Собствениците на кучета могат да ги пускат свободно да се движат извън чертите на населеното място, в собствения си двор (но не в общ двор на жилищна   кооперация, където дворната площ е с общо ползване) и в местата определени за това и обозначени с табели.
        /З/.Общината може да определи периоди през които всички кучета извън сградата или двора трябва да бъдат завързани. Тези периоди ще бъдат въведени за да се заловят бездомните кучета. Тези периоди ще бъдат с продължителност не повече от
10 дни и няма да бъдат по-чести от 5 пъти за всяка календарна година.
     /4/. Всяко куче заловено в „периодите на почистване” ще престои в приемните за кучета 10дни, след което ако някой не се интересува от него,подлежи на евтаназия.
      /5/.Собствениците на загубените кучета плащат за престоя им в приемника за кучета.
Чл.16/1/.Кучета ухапали или наранили човек или животно се отвеждат веднага в кучешкия приют или в определени ветеринарни клиники,където се изолират и преглеждат.
      /2/. Собственикът на куче, за което е потвърдено че има бяс и/или е ухапало човек,заплаща на пострадалия всички медицински разходи породени от ухапването.
   /З/.Кучетата за които се установи, че са опасно болни или не подлежат на пренасочване се унищожават/евтанират/съгласно ЗВМД.

РАЗДЕЛ IV Контрол и санкции
Чл.17. /1/.Контролът по настоящата Наредба се извършва от специализираните общински и ветиринарно-медицински органи,органите на РДВР, както и други лица определени със заповед на Кмета, които съставят актове за установяване на нарушенията по настоящата Наредба.
        /2/. Наказателните постановления се издават от Кмета на общината или упълномощени от него лица.
Чл.18/1/.Наказва се с глоба от 50 до 500 лева физическо лице, което наруши наредбата.
      /2/.3а нарушение, на Наредбата на юридическите лица се налагат имуществени санкции от една до пет минимални за страната работни заплати.          
     /З/.На местонарушението контролните органи могат да налагат и глоби в размер от 10 лв., като на нарушителите се издава фиш, който се подписва от нарушителя и контролния орган.
Чл.19/1/.При неподаване на декларация по Чл.6/1/ на собственика се налага глоба от 20 лв. и се връчва писмено предупреждение
        /2/Ако кучето не бъде регистрирано в срок от един месец от връчване на предупреждението, то се изземва с протокол и се отвежда в кучешкия приют.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
 „ § 1” . По смисъла на тази Наредба:
1 .Кучетата се класифицират като:
а/Регистрирани   собственост на юридически или физически лица, записани в регистрите на Общината
б/Нерегистрирани   собственост на обитателите на жилището, в което домуват, но без регистрация
в/Безстопанствени родени като такива или изоставени от собствениците, които не обитават дом, ферма или специално определено място за тях.
г/Загубени   регистрирани, свободно движещи се извън мястото надомуване без знанието на собственика.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1 Настоящата Наредба се издава на основание чл. 21,ал.2 от ЗМСМА и изискванията на ЗМДТ и ЗВД.

§ 2 Наредбата е приета с Решение № 101/30.06.2008 г. от Протокол № 11 и влиза в сила един месец след датата на приемането.


Последно променен на Сряда, 03 Август 2011 18:42

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново