Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

                                                                                                                                         До
                                                                                                                                         Общински съвет
                                                                                                                                        гр. Кочериново

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

От
Иван Минков – кмет на община Кочериново

Уважаеми г-да съветници,

Във връзка с последните промени в Закона за пчеларството /изм. ДВ бр. 19 от 08 март 2011г./, Ви уведомявам, че на основание чл. 8. ал.1 и ал.4 от посочения закон, а именно:

(1) В кметствата се води регистър на пчелините, включително пчелните семейства.

(4) За извършване на регистрацията по ал. 1 не се заплаща такса,

е необходимо да бъде отменена т. 40 към чл.46 от Наредба за определянето и администрирането  на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново, за регистрация на собственици на  пчели и пчелни семейства. Тази точка предвижда такса в размер на 5 /пет/ лева за регистрация на пчелни семейства.
Във връзка с гореизложеното, на основание чл.21, ал. 1, т.2 от ЗМСМА, чл.27, ал.2,3 от ЗМСМА, и чл. 79 от АПК ,Моля общински съвет да вземе следното:

РЕШЕНИЕ

Изменя Наредба за определянето и администрирането  на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново, както следва:
1. Отменя т. 40 към чл.46 от Наредба за определянето и администрирането  на местните такси и цени на услуги на територията на община Кочериново, за регистрация на собственици на  пчели и пчелни семейства. Тази точка предвижда такса в размер на 5 /пет/ лева за регистрация на пчелни семейства.

                                                      С уважение: …………………
                                                                           / Иван Минков/
                                                                          Кмет на общ. Кочериново