www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Н А Р Е Д Б А ЗА СИМВОЛИТЕ, ПОЧЕТНИТЕ ЗНАЦИ, ОТЛИЧИЯТА И ПОЧЕТНИТЕ ЗВАНИЯ НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

  • ПДФ

 

Н А Р Е Д Б А

ЗА СИМВОЛИТЕ, ПОЧЕТНИТЕ ЗНАЦИ, ОТЛИЧИЯТА И

ПОЧЕТНИТЕ ЗВАНИЯ НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

 

Г л а в а п ъ р в а

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Тази Наредба урежда вида и съдържанието на символите, почетните знаци, отличията и званията на община Кочериново, както и условията, критериите и начина на използване, а така също и реда по връчване на символите, знаците, отличията и званията в тържествени случаи и по специални поводи.

Чл. 2. При определяне на вида и символиката на знаците се вземат предвид традициите и обичаите на населението от района, културно-историческото наследство и физико-географските особености на Община Кочериново. Символите изразяват самочувствието, силата на традицията и вярата в бъдещето на гражданите от Общината.

Г л а в а в т о р а

СИМВОЛИ НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

Чл. 3. Символите на Община Кочериново, обект на Наредбата, са в йерархическа последователност и взаимообвързаност, както следва:

(1) Знаме на община Кочериново;

(2) Герб на община Кочериново;

(3) Символичен ключ на община Кочериново.

Г л а в а т р е т а

ЗНАМЕ НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

Чл. 4. Знамето на община Кочериново е с първостепенно значение.

Чл. 5. Цветът на знамето е зелено, бяло, зелено. Цветовете са разположени вертикално и заемат еднакво по ширина пространство. В горния край на централната бяла ивица е разположен гербът на град Кочериново, а под него и върху трите цветови ивици е разположен надпис Община Кочериново” . Използваният шрифт е с име „ ft19 ” . При изработката на знамето може да се използват и други шрифтове, които не се отличават съществено по вид и форма от оригиналния

/Приложение №1/

(1) Знамето се изработва от копринен плат с размери 90 на 150 см. Гербът се извезва от копринени конци в цвят, съответстващ на цветовете в герба. Към знамето се пришиват аксесоари като ресни, пискюли, ленти, шнурове. Дръжката на знамето е цилиндрична, изработена от дърво или лек метал с диаметър между 3,5 и 5,5 см, завършваща с бронзирана топка и пика.Това знаме е уникат.

(2) Копия на знамето може да се изработват в различни размери в зависимост от мястото на поставянето или условията при носенето му. Копията на знамето са без ресни.

(3) Може да бъде тиражирано в разнообразни сувенирни варианти, флагове, отпечатвано на хартия; да се увеличава или намалява, като се спазва съотношението на символите. При използване във вертикално положение гербът се поставя прав.

Чл. 6. Знамето задължително се поставя в кабинета на кмета, а копия в заседателната зала на Общинския съвет и на пилон пред сградата на Община Кочериново.

Чл. 7. Участието на знамето в чествания, тържества и други може да се осъществява в следните случаи:

(1) Национален празник на Република България;

(2) Официални празници на Република България;

(3) Ден на град Кочериново;

(4) Празници и чествания на годишнини от събития с изключителна роля в историята на град Кочериново;

(5) В първото заседание на новоизбран Общински съвет град Кочериново.

(6) Тържествени заседания на Общински съвет - Кочериново.

Чл. 8. Забранява се използването на тиражирани варианти на знамето на град Кочериново за политически, религиозни и националистически послания.

Чл. 9. Използването на тиражирани варианти на знамето на град Кочериново по начин, който уронва престижа на Община Кочериново, съдържа аморални елементи и други позорни знаци, се наказва по чл. 31 от ЗАНН, ако не подлежи на по-тежко наказание.

Чл. 10. Знамето на община Кочериново е йерархично подчинено по смисъл и значение на Националното знаме на Република България. При вариант – знаме на РБългария, знаме на Европейския съюз и знаме на Общината – в средата се поставя националното знаме, вляво – на Общината, вдясно – на Европейския съюз, гледано срещу тях.

Г л а в а ч е т в ъ р т а

ГЕРБ НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

Чл. 11. Гербът на община Кочериново представлява щит, който в горния си край е оформен като крепостна стена. Щитът е разделен по средата на четири полета, като в тях са изобразени стилизирани характерните особености на града и общината :

- горе вляво - часовникова кула с камбана;

- горе в дясно - летящ щъркел

- долу в ляво - тютюнев лист

- долу в дясно - скални пирамиди

В горния край на герба между символите и крепостната стена на кирилица е изписано името на общината – „Кочериново” , а в долния край е изписан девизът на града “Сами градим бъдещето си”. Използваният шрифт е с име „ ft19 ”. При изработката на герба може да се използват и други шрифтове, които не се отличават съществено по вид и форма от оригиналния - /Приложение №2/

Чл. 12. Гербът присъства като елемент от знамето и грамотата на град Кочериново.

Чл. 13. Гербът може да се тиражира в различни сувенирни варианти, да се отпечатва на хартия и червен восък, да се уголемява или умалява при спазване на съотношенията между отделните елементи в него.

Г л а в а п е т а

СИМВОЛИЧЕН КЛЮЧ НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

Чл. 14. Символичният ключ на община Кочериново представлява художествено изработен ключ от метал /месинг/ с дължина 20 см. – Приложение №3

Чл. 15. Горният край на символичния ключ /глава/ представлява четери свързани полуокръжности, като страничните са по-големи, а горната и долната по-малки. Размерът на главата на ключа е с широчина 8 см. и с височина 7 см. По главата на тялото на ключа, на около 0,5 см от горния му край, има хоризонтален орнамент с дължина 7 см, и широчина около 0.3 см. Под него има още два хоризонтални по-малки орнамента с дължина 2,5 см. и широчина 0.3 см. В долния край на тялото има хоризонтален орнамент с дължина 3,5 см. и широчина около 0.3 см. В най-долната част на ключа е разположен квадрат с размери 3,5х3.5 см , прорязан съгласно приложени № 3. Тялото на ключа заедно с орнаментите е с дължина 9.5 см. Общата дължина на глава, тяло и квадрат е 20 см. При изработката на ключа се допускат технологични отклонения в размерите не повече от 5-10 %.

Чл. 16. Символичният ключ на община Кочериново се връчва на кмета при встъпването му в длъжност.

Чл. 17. Символичният ключ на община Кочериново се съхранява от кмета на Община Кочериново.

Чл. 18. Копие на символичния ключ от други материали се връчва със заповед на кмета на Община Кочериново на удостоените със званието "Почетен гражданин на Кочериново “ на тържествена церемония в присъствието на председателя на Общинския съвет, на кмета, общински съветници и граждани.

Г л а в а ш е с т а

ПОЧЕТНИ ЗНАЦИ НА ОБЩИНА К О Ч Е Р И Н О В О

Чл. 19. Почетните знаци на община Кочериново, обект на Наредбата, са в йерархическа последователност и взаимносвързаност, както следва:

(1) Почетен знак на община Кочериново – приложение № 4;

(2) Почетна значка на община Кочериново – приложение № 5;

(3) Почетна грамота – приложение № 6

Чл. 20. Почетният знак на община Кочериново е във формата на щит. В горната част е изписано името на града. Останалата част е разделена на три сектора, като вляво е изобразена часовникова кула с камбана, в дясно - църква, а в долния край – кръгло училище. Знакът е поставен в луксозна кутийка, гарнирана отвътре с кадифе и национален флаг. Използваният шрифт е с име „ ft19 ”. При изработката на почетния знак може да се използват и други шрифтове, които не се отличават съществено по вид и форма от оригиналния -

/Приложение № 4/.

Чл. 21. Почетният знак на община Кочериново се връчва на институции, неправителствени организации и граждани за изключителните им заслуги към Кочериново във всички области на обществения живот.

Чл. 22. Почетната значка на град Кочериново е с квадратна форма. В горния край на значката в правоъгълник със скосени до овал ъгли с черен цвят е изписано името на града, център на общината и съответно на общината – Кочериново. В долния край върху лента с вид съгласно приложението с черни букви е изписан девиза на общината “Сами градим бъдещето си”. В средата на значката е изобразена часовникова кула с камбана, а от лявата и дясната страна скални пирамиди. Над девиза на града в ляво и в дясно от кулата са изобразени житни стъкове. В горния десен ъгъл на кулата е изобразен летящ щъркел.

Използваният шрифт е с име „ ft19 ”. При изработката на значката може да се използват и други шрифтове, които не се отличават съществено по вид и форма от оригиналния - /Приложение №5/

Чл. 23. Почетната значка на община Кочериново се връчва на председателя на Общински съвет - Кочериново, на общинските съветници, на кмета, на заместник-кметовете и на секретаря на общината при встъпването им в длъжност. По предложение на Кмета на община Кочериново тя може да се даде и на общинските служители.

Чл. 24. С почетната значка на Община Кочериново се отличават:

(1) Български и чуждестранни граждани с принос за развитието на града и общината;

(2) Преподаватели, подготвили ученици с призови места на национални и международни ученически олимпиади и състезания.

Чл. 25. Почетната значка на Община Кочериново се носи от удостоените на национални и официални празници на Република България, на празника на град Кочериново, на заседания на Общински съвет – Кочериново, и при други случаи по преценка на носителя на значката.

Чл. 26. Тиражиран вариант на почетната значка може да се използва и като сувенир. Като знак със сувенирен характер и реклама на Общината, значката може да се връчва на участници във форуми с международен, национален или местен характер, да се разпространява чрез други възможни начини и на други подходящи за това места.

Чл. 27. Почетната грамота представлява луксозен лист в правоъгълна форма и формат А4 с художествено оформление. В горния край като хоризонтални ивици е изобразено знамето на република България, а в ляво от него - герба на Община Кочериново. Под знамето и герба централно е изписано с главни букви „ ГРАМОТА”, а под този текст е надписът „Община Кочериново”. Художественото оформление е съгласно Приложение № 6. Използван шрифт - Bankir-Retro

При изработката на грамотата може да се използват и други шрифтове, които не се отличават съществено по вид и форма от оригиналния.

Чл. 28. Почетната грамота е официален документ, който се издава от Община Кочериново на:

(1) Български и чуждестранни институции и граждани, чиито постижения са принос в развитието на община Кочериново във всички сфери на обществения живот;

(2) Ученици с призови места в национални и международни ученически олимпиади и състезания.

Чл. 29. Удостояването с почетните знаци на град Кочериново става със заповед на кмета на Община Кочериново. Връчването им се извършва на тържествена церемония от кмета на Община Кочериново или от упълномощено от него лице.

Чл. 30. За издадените почетни знаци се води отделен регистър, който се съхранява от кмета на общината или от упълномощено от него лице.

Г л а в а с е д м а

ПОЧЕТНИ ЗВАНИЯ

Чл. 31. Почетните звания, обект на Наредбата, са в йерархична последователност:

1. Почетен гражданин на Кочериново;

2. Заслужил гражданин на Кочериново.

Чл. 32. (1) Удостояването със званието “Почетен гражданин на Кочериново “ става с решение на Общинския съвет. Решението се взема с мнозинство 2/3 от общия брой на общинските съветници и след проведено обществено обсъждане;

(2) Удостояването със званието “Заслужил гражданин на Кочериново “ става с решение на Общинския съвет. Решението се взима с мнозинство повече от половината от общия брой общински съветници и след проведено обществено обсъждане.

Чл. 33. Предложение до Общинския съвет за удостояване със званията "почетен" и "заслужил" може да правят:

1. Председателят на Общински съвет - Кочериново;

2. Кметът на Община Кочериново;

3. Постоянните комисии към Общинския съвет, групите на общинските съветници или общински съветник по реда Правилника за организацията и дейността на Общински съвет община Кочериново, област Кюстендилска;

4. Инициативни комитети на граждани, подкрепени от подписа на минимум 500 жители на община Кочериново за званието "почетен" и на 350 за званието "заслужил".

Чл. 34. Званието "Почетен гражданин на Кочериново “ се връчва един път в годината на тържествена церемония с участието на председателя на Общинския съвет, на кмета, общински съветници и граждани.

Чл. 35. Званието "Заслужил гражданин на Кочериново “ се връчва не повече от два пъти в годината на тържествена церемония с участието на председателя на Общинския съвет, на кмета, общински съветници и граждани.

Чл. 36. Предложението по чл. 33 се придружава от подробни мотиви, кратка биографична справка и свидетелство за съдимост. Може да се прилагат: копия от дипломи, свидетелства, други награди.

Чл. 37. Със званието "Почетен гражданин на Кочериново “ се удостояват:

(1) Видни държавни, обществени, стопански, научни, културни и спортни дейци, свързали своята дейност с община Кочериново, с утвърждаване престижа на общината или нейните населени места пред национални и международни институции и по повод техни кръгли годишнини;

(2) Чуждестранни граждани със значителни постижения за развитието на община Кочериново и нейните населени места, както и Република България;

(3) Граждани, проявили изключителен героизъм в екстремни или аварийни ситуации за спасяване на човешки живот или предотвратяване на престъпление;

(4) Дарители, чиито дарения са с непреходна стойност за града и общината;

(5) При други заслуги от голяма обществена значимост.

Чл. 38. Със званието "Заслужил гражданин на Кочериново “ се удостояват:

(1) Дейци на науката, чиито постижения са принос в развитието на община Кочериново;

(2) Автори на стойностни литературни, художествени, музикални, исторически, етнографски, географски и други творби, посветени на община Кочериново или нейните населени места, които обогатяват културно-историческото наследство на града;

(3) Спортисти и спортни деятели с изключителни постижения за прослава на град Кочериново;

(4) Лекари и медицински лица с изключителни заслуги за животоспасяване и лечение на болни;

(5) Граждани, проявили героизъм и жертвоготовност за спасяване на човешки живот, за предотвратяване на престъпления и други;

(6) Лица, занимаващи се с благотворителна дейност.

Чл. 39. След приетото от Общинския съвет решение за удостояване със званията "почетен" и "заслужил" гражданин на Кочериново на вносителя на предложението и на удостоения се изпраща копие от решението, както и покана за връчване на удостоверението за присвоено звание, която съдържа дата, час и място на провеждане на тържествената церемония.

Чл. 40. (1) На удостоените със званието "почетен" и "заслужил" гражданин на Кочериново се издава удостоверение по специално изготвен образец, което съдържа: номера на удостоверението, номера на решението на Общинския съвет, повода за удостояването;

(2) Удостоверението се подписва от кмета на общината и от председателя на Общинския съвет и се подпечатва с печат на община Кочериново;

(3) Удостоените със званията "почетен" и "заслужил" се вписват в почетната книга.

(4) Връчването се извършва по реда на чл. 34 и чл. 35 от тази Наредба.

Чл. 41. Носителите на званията "почетен" и "заслужил" гражданин на Кочериново имат право: да бъдат включвани в представителни делегации в страната и чужбина; да присъстват на заседания на Общинския съвет с право на съвещателен глас; да участват в работни срещи на общинското ръководство по въпроси, свързани с професионалните им компетенции, както и в чествания и празници, организирани в град Кочериново и други населени места на територията на общината.

Чл. 42. Общинският съвет може да отнеме с решение званията "почетен" и "заслужил" гражданин на Кочериново на лица, осъдени за престъпления с влязла в сила присъда.

Чл. 43. Удостоеният със звание „почетен” или „заслужил” гражданин може да откаже званието, като за целта подава писмено заявление до кмета на Община Кочериново, който внася предложение до Общински съвет – Кочериново, за решение.

Чл. 44. Почетната книга на град Кочериново се изработва в еднакви по формат томове, всеки от които съдържа по 200 номерирани листа. На първата страница се изобразява гербът на град Кочериново с надпис "Книга за почетните и заслужилите граждани на Кочериново ", том…

Чл. 45. В почетната книга се вписват удостоените със званията "почетен" и "заслужил" гражданин на Кочериново, като се посочват трите имена, мотивите, поводът и основанията за удостояването им. На удостоените се предоставя възможност собственоръчно в нея да изразят отношението си към Кочериново.

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Тази Наредба отменя всички досегашни разпоредби относно символи и знаци, използвани в Общината.

§2. С приемането на тази Наредба се счита, че Общинският съвет е утвърдил и съответните Приложения към нея на символите и почетните знаци, изработени след проведен конкурс- /Приложения № 1,2,3,4,5 и 6/. Приложенията са на хартиен и електронен носител. Съдържащите се в тях символи и знаци са в оригиналните им цветове, който трябва да се използват при отпечатването и изработването им. При отпечатване на символите и почетните знаци се допуска и черно-бял вариант, а при изработването им е възможен релефен, пластичен и графичен дизайн.

§3. Кметът на общината взема мерки и организационни мероприятия за изработването на визираните в Наредбата символи, знаци и книги. Материалите за изработване да отговарят на изискванията на българския държавен стандарт.

§4. Копие на герба на община Кочериново задължително се поставя в кабинета на председателя на Общинския съвет, в заседателната зала, в кабинета на кмета и на фасадата на общината.

§5. Копия от герба и знамето на община Кочериново се поставят в ритуалните зали заедно с герба и знамето на Република България.

§6. Забранява се ползването на герба на община Кочериново като символ на други организации и фирми без разрешение на кмета на общината.

§7. При загубване или унищожаване на удостоверението по чл. 40, ал. 1 след писмено заявление от удостоения се издава ново удостоверение.

§8. Ако предложенията за звание "почетен" или „заслужил” гражданин на Кочериново няма необходимите гласове, номинирането му може да се поднови след три години.

§9. Удостояването със символите, почетните знаци и звания се оповестява по реда на оповестяване на останалите решения на Общинския съвет.

§10. Званията по чл. 31 може да се присъждат и посмъртно.

§11. При определени поводи Община Кочериново може да учредява допълнителни символи и отличия.

§12. За неуредени с настоящата Наредба въпроси Общински съвет – Кочериново, приема отделни решения.

Приложение №1

zname
Приложение №2

Gerb

Приложение №3

kliuch

Приложение № 4

pocheten_znak
Приложение №5

znachka
Приложение №6

gramota

Последно променен на Сряда, 07 Октомври 2015 21:17

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново