www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ, КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ ПРИ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

  • ПДФ

НАРЕДБА


ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ,

КОИТО СЕ ЗАПЛАЩАТ
ПРИ ПРОМЯНА НА ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО
НА ЗЕМЕДЕЛСКИ ЗЕМИ

ОТ ОБЩИНСКИЯ ПОЗЕМЛЕН ФОНД

(по чл.30, ал.2 от Закона за опазване на земеделската земя – ЗОЗЗ)

obshtinski_savet

Раздел I

Общи положения

Чл. 1. С наредбата се определя размерът на местните такси, които се заплащат при промяна на предназначението на земеделските земи за не земеделски нужди от Общинския поземлен фонд .
Чл. 2. При изграждане на оранжерии, разсадници и други обекти за производство на земеделска продукция такса се заплаща само за тази част от земята, която се застроява със спомагателни сгради, съоръжения и комуникации и от нея пряко не се получава земеделска продукция.
Чл. 3. Таксата за всички спомагателни и допълнителни обекти, за инженерната инфраструктура и комуникациите, намиращи се във и извън границите на площадката (трасето) на основния обект, се определя в зависимост от вида на обекта, за който се иска промяна на предназначението на земеделските земи.

Раздел II

Определяне на таксата за промяна на предназначението на земеделска земя за не земеделски нужди от Общинския поземлен фонд

Чл. 4. Размерът на таксата за промяна на предназначението на земеделска земя от ОПФ се определя от:
1. бонитетната категория на земеделската земя, посочена в акта за категоризация, изготвен съгласно Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение (ДВ, бр. 90 от 1996 г.);
2. размера на земята, включена в границите на определената площадка или трасе на обекта;
3.местонахождението на земята съобразно категорията на населеното място, определена по реда на чл. 36, ал. 2 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България;
4. вида на обекта;
5. възможността за напояване.

Чл. 5. (1) Размерът на таксата се определя по формулата:
Т = СББ x Кплощ x Кк x Кпол,
където:
Т е таксата за промяна на предназначението на 1 дка земеделска
земя (лв.);
СББ - средният бонитетен бал за съответната категория земеделска земя
при неполивни условия; за некатегоризируема земя СББ е 2,5;
Кплощ - коефициентът за площта на земята, необходима за обекта;
Кк - коефициентът за категорията на населеното място;
Кпол - коефициентът за поливност.
(2) Коефициентът за площта на земята се определя в зависимост от размера на земята, необходима за обекта, и от вида на обекта, както следва:
1. за обектите по чл. 6:
а) при площ до 1 дка включително - 2,00;
б) при площ над 1 до 5 дка включително - 3,00;
в) при площ над 5 до 10 дка включително - 4,00;
г) при площ над 10 дка - 5,00;
2. за обектите по чл. 7 независимо от размера на площта, която се засяга - 2,00;
3. за имоти, които са разположени в едно и също землище и за които предложения за промяна на предназначението са внесени от един и същ собственик или лице, което има право да строи в чужд имот, коефициентът за площ по т. 1 се определя въз основа на сумата от площите на всички имоти независимо от броя на изработените за тях подробни устройствени планове.
(3) Коефициентът за категорията на населеното място се определя в зависимост от групата по категория на населеното място и от вида на обекта, както следва:

 

Групи по категория

                   Вид    на

обекта

 

 

по чл.6

по чл.7

1.

За земи в землището на гр.Кочериново и село Бараково –

IV и V категория

 

 

9,00

 

 

0,80

2.

За земи в землищата на населени места от

VI, VII и VIII категория

 

6,00

 

0,50

(4) За линейни обекти коефициентът по ал. 3 е 1,00.
(5) Коефициентът за поливност при поливни условия е 1,20, а при неполивни - 1,00. 

Чл. 6. Размерът на таксата се определя по реда на чл. 5 , като се ползва съответният коефициент в колона 2 на таблицата към чл. 5, ал. 3 , при промяна на предназначението на земеделската земя от ОПФ за изграждане на:
1. търговски обекти;
2. производствени обекти;
3. складови обекти;
4. административни обекти;
5. курортни обекти;
6. туристически и спортни обекти;
7. жилищни и вилни сгради, паркинги и гаражи.

Чл. 7. Размерът на таксата се определя по реда на чл. 5 , като се ползва съответният коефициент в колона 3 на таблицата към чл. 5, ал. 3 , при промяна на предназначението на земеделската земя от ОПФ за изграждане на:
1. обекти - публична държавна и публична общинска собственост;
2. здравни обекти;
3. обекти на науката, образованието и културата;
4. обекти на енергетиката и транспорта;
5. обекти със социално предназначение;
6. обекти за опазване и възстановяване на околната среда;
7. обекти, свързани с отстраняване на природни бедствия и аварии;
8. обекти на отбраната и националната сигурност;
9.обекти, свързани с производството, съхранението и преработката на селскостопанска продукция, както и обекти на хранително-вкусовата промишленост; стокови тържища за непреработена растителна и животинска продукция; обекти за съхраняване, поддържане и ремонт на селскостопанска техника;
10. хидромелиоративна инфраструктура;
11. игрални полета на игрища за голф.
 
Чл. 8. Таксите по тарифата се внасят по бюджета на Община Кочериново.

Преходни и заключителни разпоредби

§1 Тази Наредба се издава на основание чл.30, ал.2 от Закона за опазване на земеделската земя, приета с Решение № 2 от Протокол № 1 от 03.02.2012г. и влиза в сила от 18.02.2012г.

Добави коментар


Защитен код
Обнови

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново