www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

УВЕДОМЛЕНИЕ

  • ПДФ

У В Е Д О М Л Е Н И Е

 

Съгласно Решение №4182- НС от 01.02.2017г на ЦИК , Решение 25/08.02.2017 г. на РИК Кюстендил и Заповед №РД- 01-05-60/13.02.2017 г. на кмета но Община Кочериново на 17.02.2017 година от 10:30 часа в „Клуб на Инвалида” намиращ  се на партера на административната сграда на община Кочериново ще се проведат консултации с парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите, които имат избрани с техните кандидатски листи членове в Европейския парламент от Република България, но не са парламентарно представени,  за състава на Секционните Избирателни  Комисии на община Кочериново за изборите за Народни Представители, насрочени  на 26 март 2017 г.

При консултациите представителите на участващите партии и коалиции да представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- партия или коалиция, която ги предлага,

- телефон за връзка  с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от  дата на Указ №59/24.01.2017 г. на Президента на Република България или копие от Решението за образуване на коалицията за участие в изборите за избори за Народни Представители насрочени на 26 март 2017 г. С тях се удостоверяват пълномощията на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

При определяне на състава и ръководствата на СИК в рамките на общината се спазва Решение 4182- НС от 01.02.2017г на ЦИК и Решение 25/08.02.2017 г. на РИК Кюстендил.

От общинска администрация

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново