www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

УВЕДОМЛЕНИЕ

  • ПДФ

У В Е Д О М Л Е Н И Е

Съгласно Решение №3524-ПВ/НР от 16.09.2016г на ЦИК и Заповед №РД- 01-05-420/21.09.2016 г. на кмета но Община Кочериново на 27.09.2016 година от 10:30 часа в „Клуб на Инвалида” намиращ  се на партера на административната сграда на община Кочериново ще се проведат консултации с партиите и коалициите, които са участвали изборите за народни представители на 05.10.2014 г. и имат парламентарна група в народното събрание към 08.08.2016 г. ,за състава на Секционните Избирателни  Комисии на община Кочериново за изборите за президент и вицепрезидент на Република България и Национален референдум, насрочени  за 06 ноември 2016 г. В консултациите могат участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.

При консултациите представителите на участващите партии и коалиции да представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- партия или коалиция, която ги предлага,

- телефон за връзка  с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 08.08.2016 г. или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-то Народно събрание. С тях се удостоверяват пълномощията на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

При определяне на състава и ръководствата на СИК в рамките на общината се спазва Решение № 3524-ПВР/НР от 16.09.2016 год. и Методически указания към същото решение.

От общинска администрация

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново