www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

  • ПДФ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

На вниманието на гражданите на община Кочериново

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви ,че с писмо изх. № РД-04-2685/01.07.2016 г. на Областна дирекция „Земеделие” – Кюстендил е обявено настъпването на „Восъчна зрялост” на посевите от житни култури. Тази година на територията на община Кочериново с житни култури са засети общо 12 840 декара, които предстои да бъдат ожънати, ето защо  във връзка с усложнената пожарна обстановка, ръководството на община Кочериново се обръща към земеделските производители, ръководителите на предприятия, ловци, туристи, пастири, горски работници и всички други граждани, развиващи дейност или просто пребиваващи сред природата, да спазват следните противопожарни правила:

 

1. Изрично е забранено паленето на стърнища, сервитутни ивици и слогове със суха тревна растителност. Запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращите се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, горския фонд.

 

2.  Паленето на отпадъци да става на пожаробезопасни площадки при липса на вятър и при осигурено наблюдение до загасването им. Паленето на огън на открито във ветровито време е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня.

 

3. Не изхвърляйте фасове от автомобилите, с които преминавате покрай житни масиви или през горски участъци. Не бива да се изхвърлят стъклени бутилки – дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни отпадъци.

 

4.  В дворовете палете само, ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък ,тупалки и др.).

 

5.Забранено е използването на открит огън, тютюнопушенето и паркирането на МПС в площите с посевите и в непосредствена близост до тях от настъпване на восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата.

 

6.  Да не се използва огнестрелно оръжие и сигнални ракети в района на неожънати масиви и фуражни площадки.

 

7. Паркирането на превозните средства и устройването на лагери и биваци за почивка да става само на определените за това места.

 

8. При преминаване покрай неожънати площи да се спазват правилата и нормите за пожарна безопасност и с действията си да не предизвикват възникването на пожари.

 

9. Да се спазват предупредителните и забранителните знаци за пожарна безопасност.

 

10. От 10.12.2014 година е в сила Наредба № 8121з – 968  за правилата и нормите за пожарна безопасност при извършване на дейности в земеделските земи. В тази връзка Ви уведомяваме,че съгласно наредбата физическите и юридически лица / земеделски производители /, осъществяващи дейности в земеделските земи:

 

-  Уведомяват писмено РСПБЗН – гр.Рила преди започване на жътвата в площи над 20 дек.

 

-  Парцелират и осигуряват пожарозащитни ивици в земеделските земи, засети с житни култури, съгласно горепосочената наредба.

 

- Осигуряват земеделските земи и обекти с пожарогасителни технически средства

 

- Организират наблюдение на площите с посеви през периода от восъчна зрялост до окончателното прибиране на реколтата, чрез подвижни и неподвижни постове, оборудвани с пожарогасителни технически средства и съобщителни средства.

 

- Поставят на видни места покрай площите с житни култури знаци за забрана на пушенето и паленето на открит огън.

 

С прибирането на сламата се увеличава броят на нарушенията при съхраняването и, и то главно от частните стопани.

Тук е мястото да напомним, че съгласно изискванията на Наредба Із – 1971/29.10.2009г. на МВР и МИП (ДВ бр.96 от 2009 г. , изм. и доп. ДВ. бр.8 от 30 Януари 2015г., изм. и доп. ДВ. бр.2 от 8 Януари 2016г.),  за строително – технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар:

- Разстоянията от складирания груб фураж до съседни сгради в личните дворове се определя в зависимост от конструкцията на постройките – масивна или дървена и са  на разстояние от 6 до 14 метра.

- Гражданите трябва да знаят, че устройването на единични купи с груби фуражи на полето става на 50 метра от горски масиви и на 10 метра от пътищата, а в регулацията на населените места извън личните дворове това е забранено със заповед на Кмета на община Кочериново.

За успешното пожарогасене и минимални загуби при забелязан пожар в житни масиви е необходимо да позвъните на тел. 112 или на дежурните по общински съвет за сигурност и управление при кризи в Община Кочериново на тел. 07053/21-14.

Доброволното участие на хора от населението е особено ценно поради крайно ограничения числен състав на щатните служители и големите площи, които по правило се обхващат от такъв вид пожари.

Сигналът за пожар в землището на населеното място е тревожно биене на църковната камбана. При подаването на такъв сигнал гражданите  могат да окажат съдействие на огнеборците за погасяването на пожара с подръчни средства и в подходящо облекло.

Община Кочериново призовава фирмите, стопанските ръководители и гражданите да повишат бдителността си за строго спазване на изискванията за пожарна безопасност и пожелава на земеделските стопани богата реколта и безпроблемно прибиране.

 

 

05.07.2016г.                                                      Ст.експерт „ОМП и ПБЗН”

Гр.Кочериново                                                 Любка Йорданова

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново