Списък и описание на поддържаните регистри

СПИСЪК И ОПИСАНИЕ НА ПОДДЪРЖАНИТЕ РЕГИСТРИ В ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

1.    Регистър за предоставените под наем имоти
В регистъра са записани имотите, които община Кочериново е предоставила под наем, срока на договора, наемателя, основанието за отдаване
2.    Регистър за предоставените под наем вещи
В регистъра са записани вещите, които община Кочериново е предоставила под наем, срока на договора, наемателя, основанието за отдаване
3.    Регистър за предоставени под наем имоти на регионални ръководства на политически партии .
В регистъра са записани имотите, които община Кочериново е предоставила под наем на регионални ръководства на политически партии, срока на договора, наемателя, основанието за отдаване
4.    Регистър за предоставени под наем имоти на регионални ръководства на синдикални организации
В регистъра са записани имотите, които община Кочериново е предоставила под наем на регионални ръководства на синдикални организации, срока на договора, наемателя, основанието за отдаване.     
5.    Регистър по ЗПУКИ към органа по назначаване.
В Регистъра са описани подадените декларации по ЗПУКИ  към органа по назначаването със задължителните атрибути съгласно закона – вид декларация, дата, име на лицето.
6.    Публичен регистър на даренията
В регистъра са записани даренията, които община Кочериново е получила със задължителните атрибути – номер по ред, вид дарение, номер на договор, стойност на дарението, условия и срок на дарението, дарител
7.    Регистър за разпоредителните сделки с общински имоти
В регистъра са записани имоти, собственост на община Кочериново, които са били обект на разпоредително действие – номер по ред, АОС, номер на имота , вид на имота, начин на разпореждане, данъчна оценка, пазарна оценка, Решение на ОбС, договор/дата, лицето в чиято полза е извършено разпореждането.
8.    Регистър за предоставени на концесия имоти
Съдържа пореден номер, идентификационен номер, номер и дата на решение на ОбС, номер и дата на Заповед за конкурсна комисия, предмет на концесията, индивидуализация на обекта на концесията, срок, дата на сключване на концесионния договор, дата на влизане в сила на договора, наименование, седалище и адрес на управление на концесионера, данни за концесионера, длъжностно лице или структура за контрол по изпълнение на договора, имуществени права на концесионера, имуществени задължения на концесионера, имуществени права на концедента, имуществени задължения на концедента, методика за определяне на концесионното възнаграждение, дата,основание и акт за прекратяване на договора, забележка по вписаните обстоятелства
9.    Регистър на дружествата с общинско участие в капитала
Съдържа  номер по ред, наименование на дружеството, решение на ОбС, данни за съдебна регикстрация, размер на капитала  ипроцент на дялоното ,частие на общината, предмет на дейност, лица в органа на управление, адрес на управление и описание на вида и размера на дялоното участие н капитала на ТД
10.     Регистър на имоти, предоставени безвъзмездно за управление на държавни юридически лица и организации на държавна бюджетна издръжка
Съдържа номер по ред, наименование на имота, местонахождение на имота, лице, на което е предоставен, решение на ОбС, Договор, срок за предоставяне
11.     Регистър по ЗДОИ
В регистъра са отбелязани пореден номер, дата, заявител, обект на исканата информация, решение за предоставяне/отказ и дата, друга кореспонденция
12.     Регистър за печатите
Съдържа образец от използваните печати в община Кочериново, място на съхранение, лицата,отговорни за използване и съхранение и дата на въвеждане в употреба и излизане от употреба
13.    Регистър за издадени разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници.
Съдържа пореден номер, име на чието е издадено, срок
14.     Регистър за издадените пълномощни на служители
Съдържа пореден номер, упълномощител, упълномощен,  правомощия, оттегляне на пълномощни права
15.     Регистър на вероизповеданията
Съдържа номер и дата на заявлението, наименование на вероизповеданието, седалище и адрес на местното поделение, представляващи го лица, удостоверение от централното ръководство, Заповед за вписване.

Последно променен на Понеделник, 10 Април 2017 12:33