www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Списък и описание на поддържаните регистри

  • ПДФ

СПИСЪК И ОПИСАНИЕ НА ПОДДЪРЖАНИТЕ РЕГИСТРИ В ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО

1.    Регистър за предоставените под наем имоти
В регистъра са записани имотите, които община Кочериново е предоставила под наем, срока на договора, наемателя, основанието за отдаване
2.    Регистър за предоставените под наем вещи
В регистъра са записани вещите, които община Кочериново е предоставила под наем, срока на договора, наемателя, основанието за отдаване
3.    Регистър за предоставени под наем имоти на регионални ръководства на политически партии .
В регистъра са записани имотите, които община Кочериново е предоставила под наем на регионални ръководства на политически партии, срока на договора, наемателя, основанието за отдаване
4.    Регистър за предоставени под наем имоти на регионални ръководства на синдикални организации
В регистъра са записани имотите, които община Кочериново е предоставила под наем на регионални ръководства на синдикални организации, срока на договора, наемателя, основанието за отдаване.     
5.    Регистър по ЗПУКИ към органа по назначаване.
В Регистъра са описани подадените декларации по ЗПУКИ  към органа по назначаването със задължителните атрибути съгласно закона – вид декларация, дата, име на лицето.
6.    Публичен регистър на даренията
В регистъра са записани даренията, които община Кочериново е получила със задължителните атрибути – номер по ред, вид дарение, номер на договор, стойност на дарението, условия и срок на дарението, дарител
7.    Регистър за разпоредителните сделки с общински имоти
В регистъра са записани имоти, собственост на община Кочериново, които са били обект на разпоредително действие – номер по ред, АОС, номер на имота , вид на имота, начин на разпореждане, данъчна оценка, пазарна оценка, Решение на ОбС, договор/дата, лицето в чиято полза е извършено разпореждането.
8.    Регистър за предоставени на концесия имоти
Съдържа пореден номер, идентификационен номер, номер и дата на решение на ОбС, номер и дата на Заповед за конкурсна комисия, предмет на концесията, индивидуализация на обекта на концесията, срок, дата на сключване на концесионния договор, дата на влизане в сила на договора, наименование, седалище и адрес на управление на концесионера, данни за концесионера, длъжностно лице или структура за контрол по изпълнение на договора, имуществени права на концесионера, имуществени задължения на концесионера, имуществени права на концедента, имуществени задължения на концедента, методика за определяне на концесионното възнаграждение, дата,основание и акт за прекратяване на договора, забележка по вписаните обстоятелства
9.    Регистър на дружествата с общинско участие в капитала
Съдържа  номер по ред, наименование на дружеството, решение на ОбС, данни за съдебна регикстрация, размер на капитала  ипроцент на дялоното ,частие на общината, предмет на дейност, лица в органа на управление, адрес на управление и описание на вида и размера на дялоното участие н капитала на ТД
10.     Регистър на имоти, предоставени безвъзмездно за управление на държавни юридически лица и организации на държавна бюджетна издръжка
Съдържа номер по ред, наименование на имота, местонахождение на имота, лице, на което е предоставен, решение на ОбС, Договор, срок за предоставяне
11.     Регистър по ЗДОИ
В регистъра са отбелязани пореден номер, дата, заявител, обект на исканата информация, решение за предоставяне/отказ и дата, друга кореспонденция
12.     Регистър за печатите
Съдържа образец от използваните печати в община Кочериново, място на съхранение, лицата,отговорни за използване и съхранение и дата на въвеждане в употреба и излизане от употреба
13.    Регистър за издадени разрешения за извършване на таксиметров превоз на пътници.
Съдържа пореден номер, име на чието е издадено, срок
14.     Регистър за издадените пълномощни на служители
Съдържа пореден номер, упълномощител, упълномощен,  правомощия, оттегляне на пълномощни права
15.     Регистър на вероизповеданията
Съдържа номер и дата на заявлението, наименование на вероизповеданието, седалище и адрес на местното поделение, представляващи го лица, удостоверение от централното ръководство, Заповед за вписване.

Последно променен на Сряда, 07 Февруари 2024 19:21

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново