www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Препис – извлечение от Заповед № РД-01-05- 445/14.09.2015 г. на Кмета на Община Кочериново

  • ПДФ

Препис – извлечение от Заповед № РД-01-05- 445/14.09.2015 г. на Кмета на Община Кочериново

На основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.91,ал.1,2,3,4,5,6 от Изборния кодекс, във връзка с Указ №162/10.08.2015г. на Президента на Република България за определяне на 25.10.2015г. за дата на провеждане на избори за общински съветници и за кметове/ Обн. ДВ бр.61/11.08.2015г./, във връзка с Указ №163/10.08.2015 г. на Президента на Република България за определяне на 25.10.2015 г. за дата на произвеждане на национален референдум с въпрос: „Подкрепяте ли да може да се гласува и дистанционно по електронен път при произвеждане на изборите и референдумите ?” /Обн. ДВ Бр. 61/11.08.2015 г./ и Решение 1984-МИ/НР на Централна Избирателна Комисия

ОПРЕДЕЛЯМ:

Комисия в състав:

  1. Ивайло Георгиев Велков – секретар на община Кочериново
  2. Стоян Георгиев Банчев – директор АПИО,ФСД и УС
  3. Наталия Благоева Граховска – технически сътрудник „ Секретар”

, която на 18.09.2015 г. от 10,30 ч. да проведе консултации с парламентарно представените партии и коалиции от партии, и партии имащи членове в Европейския парламент от Република България избрани с техните листи, които не са парламентарно представени, за състава на Секционните Избирателни Комисии на община Кочериново за изборите за общински съветници и за кметове и националния референдум насрочени на 25 октомври 2015 г. в „Клуб на инвалида” находящ се на партера на административната сграда на община Кочериново.

НАСРОЧВАМ:

консултации с парламентарно представените партии и коалиции от партии, и партии имащи членове в Европейския парламент от Република България избрани с техните листи, които не са парламентарно представени, за състава на Секционните Избирателни Комисии на община Кочериново за изборите за общински съветници и за кметове и националния референдум насрочени на 25 октомври 2015 г. в „Клуб на инвалида” находящ се на партера на административната сграда на община Кочериново.

В консултациите могат да участват и партии и коалиции, който не са парламентарно представени.

При консултациите участващите партии и коалиции представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- имената и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- партия или коалиция, която ги предлага,

- телефон за връзка  с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от датата на издаване на указа на Президента на Република България за насрочване на изборите за общински съветници и за кметове - 10 август 2015 г.; или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-ото Народно събрание. С тях се удостоверяват пълномощията на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощени лица, се представя и пълномощно, подписано от представляващия партията/коалицията или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на ОИК.

За резултатите от проведените консултации да се състави Протокол, който да се подпише от участниците в тях, съгласно разпоредбите на чл.91, ал.6 от ИК .

Настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Препис от настоящата Заповед да бъде поставена на информационното табло на община Кочериново и също така да бъде публикуван на интернет страницата на община Кочериново.

Контрол по изпълнение на настоящата Заповед възлагам на Ивайло Велков - секретар на община Кочериново.

Кмет на община

Кочериново:………/П/…………

/ИВАН МИНКОВ/

Изготвил:……/П/………

/Ивайло Велков – секретар/

Съгласувал:……/П/…….

/Мария Чомакова- юрист/

3 екз.

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново