www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Препис Заповед РД-01-05-404/14.08.2015г

  • ПДФ

Препис – извлечение от Заповед № РД-01-05- 404/14.08.2015 г. на Кмета на Община Кочериново

На основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, т.5 от Решение №1483-МИ от 19.05.2015 година на ЦИК, параграф 17, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на
Изборния кодекс (ИК), чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното
устройство на Република България (ЗАТУРБ)
и във връзка с Указ №162/10.0
8.2015г.
на Президента на Република България за определяне на 25.
10.2015г. за дата на провеждане на избори за общински съветници и за кметове

/ Обн. ДВ бр.61/11.08.2015г./

ОПОВЕСТЯВАМ:

Населените места в община Кочериново придобили статут на кметства по силата на параграф 17, ал.1 от ПЗР на ИК и чл. 16, т. 1 от Закона за административно-териториалното устройство на Република България (ЗАТУРБ), където ще се проведат избори за кметове на кметства, заедно с изборите за общински съветници и за кметове на 25.10.2015 г., а именно избори за кметове на кметства в община Кочериново ще се проведат в с. Бараково, с. Бураново, с. Мурсалево, с. Пороминово и с. Стоб.

Препис извлечение бъде публикуван на интернет страницата на община Кочериново.

Препис извлечение от настоящата Заповед да бъде поставена на информационното табло на община.

Препис извлечение от настоящата Заповед да бъде поставена на видно място пред кметствата на с. Бараково, с. Бураново, с. Мурсалево, с. Пороминово и с. Стоб.

Контрол по изпълнение на настоящата Заповед възлагам на Ивайло Велков - секретар на община Кочериново.

Кмет на община:……/П/…….

Кочериново

/ИВАН МИНКОВ/

Изготвил:……/П/……

/Ивайло Велков – секретар/

Съгласувал:……/П/…….

/Мария Здравкова- юрист/

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново