www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Препис Заповед №РД-01-05-403/14.08.2015г

  • ПДФ

Препис – извлечение от Заповед № РД-01-05- 403/14.08.2015 г. на Кмета на Община Кочериново

На основание: чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.75,ал.1,2,3 от Изборния кодекс и във връзка с Указ №162/10.08.2015г. на Президента на Република България за определяне на 25.10.2015г. за дата на провеждане на избори за общински съветници и за кметове

/ Обн. ДВ бр.61/11.08.2015г./

ОПРЕДЕЛЯМ:

Комисия в състав:

  1. Ивайло Георгиев Велков – секретар на община Кочериново
  2. Стоян Георгиев Банчев – директор АПИО,ФСД и УС
  3. Наталия Благоева Граховска – технически сътрудник „ Секретар”

, която на 21.08.2015 г. от 10,30 ч. в заседателната зала на община Кочериново да проведе консултации с парламентарно представените партии и коалиции от партии, и партии имащи членове в Европейския парламент от Република България избрани с техните листи, които не са парламентарно представени, за състава на Общинска Избирателна Комисия на община Кочериново за изборите за общински съветници и за кметове, които ще се проведат на 25 октомври 2015 г.

За резултатите от проведените консултации да се състави Протокол, който да се подпише от участниците в тях, съгласно разпоредбите на чл.75, ал.5 от ИК .

Настоящата Заповед да се сведе до знанието на заинтересованите лица за сведение и изпълнение.

Препис от настоящата Заповед да бъде поставена на информационното табло на община Кочериново и също така да бъде публикуван на интернет страницата на община Кочериново.

Контрол по изпълнение на настоящата Заповед възлагам на Ивайло Велков - секретар на община Кочериново.

Кмет на община:……/П/…….

Кочериново

/ИВАН МИНКОВ/

Изготвил:……/П/………

/Ивайло Велков – секретар/

Съгласувал:…/П/…….

/Мария Здравкова- юрист/

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

Изгледи от Община Кочериново