www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на извънредно заседание, което ще се проведе на 01.08.2017 г. от 17:30 часа в Заседателната зала на община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.27а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет община Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на извънредно заседание, което ще се проведе на 01.08.2017 г. от 17:30 часа в Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладни записки, относно:
1.1. Отдаване под наем на земеделски земи, представляващи „Ниви” в землището на Пороминово, община Кочериново, собственост на община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.2. Изменение на действаща Наредба за управление на общинските пътища в община Кочериново.
Докладва: Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.3. Продажба на недвижим имот със законно построени сгради в него, а именно УПИ III кв.124 по плана на с.Бараково, общ. Кочериново с площ 725 кв.м / седемстотин двадесет и пет кв.м/, с отреждане „За индивидуално жлищно строителство”, който имот е актуван съгласно Акт № 204 от 04.11. 2002 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.4. Удостояване със званието „Почетен гражданин на град Кочериново
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания.
2. Молби на граждани.
Докладва: Председател на ПК по ТСП, ООРЧП, СОТ

3. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

24.07.2017 г.                        Председател на ОбС :
гр.Кочериново                               
                                                   / Калин Везенков/

ОБЯВА - 11.07.2017г.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание  чл. 32,ал. 1 от Наредбата за символите ,почетните знаци,отличията и почетните звания на община Кочериново и постъпила Докладна записка  вх. РД-01-03-45/04.07.2017 година от Иван Минков,кмет на община Кочериново

ОТНОСНО: Удостояване със званието „Почетен гражданин на Кочериново” на СЛАВЧО  ВАСИЛЕВ БАГАШКИ

Уведомяваме  гражданите на община Кочериново , че на 19.07.2017 г. от 11.00 часа  ще се проведе публично обсъждане на внесеното в Общински съвет предложение .
Обсъждането ще се проведе в Заседателната зала на община Кочериново,пл. „Трети март” № 1.

Даниела Миланова
Председател на постоянна комисия
Общински съвет-Кочериново

gerb-kocherinovo

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 07.07.2017 г с Протокол №11

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 07.07.2017 г с Протокол №11

Последно променен на Събота, 15 Юли 2017 17:06
document

Информация за преценяване на необходимостта от ОВОС от Георги Петров Грънчаров и г-жа Милка Минчева Грънчарова

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Последно променен на Вторник, 11 Юли 2017 20:33
spravka

Справка за постъпилите предложения заедно с обосновка за неприетите предложения, по повод предложените изменения на Наредба за управление на общинските пътища в община Кочериново.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново