www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Уведомление за инвестиционно предложение - „Изграждане на нов собствен водоизточник (сондаж), находящ се в УПИ IX, имот 1436, кв. 38 по плана на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил”

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Уведомление за инвестиционно предложение - „Изграждане на нов собствен водоизточник (сондаж), находящ се в УПИ IX, имот 1436, кв. 38 по плана на гр. Кочериново, община Кочериново, област Кюстендил”

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 05.07.2022 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация
СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 05.07.2022 г. от 10:00 часа в  Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1. Проект за изменение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услугии на територията на Община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.   
1.2. Промяна Булстат на Направление „Образование”.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.   
1.3. Допълване на Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Чистота” към Община Кочериново.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по опазване на околната среда и рационално използване на природните ресурси.
1.4. Приемане План за реформиране на Дом за стари хора /ДСХ/ „Свети Иван Рилски” гр. Кочериново, област Кюстендил.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСП, ООРЧП, СОТ.
1.5. Общо кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по Подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г., в партньорство с общините Рила, Бобошево, Невестино  и Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.   
1.6. Отдаване под наем на обособено помещение, намиращо се в двуетажна масивна сграда /кметство/ в с. Бураново, община Кочериново, с площ от 112.30 кв. м., в парцел II, кв. 14 по плана на с. Бураново, община Кочериново.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.7. Отдаване под наем на земеделски земи, представляващи „Пасища, мери и ливади” в землището на с. Фролош и с. Цървище, общ. Кочериново, собственост на Община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.8. Отдаване под наем на земеделски земи, представляващи „Пасища, мери и ливади” в землището на с. Цървище, с. Фролош, с. Стоб и гр. Кочериново, общ. Кочериново, собственост на Община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.9. Отдаване под наем на земеделски земи, представляващи „Овощни градини” и „Ниви” в землището на гр. Кочериново, общ. Кочериново, собственост на Община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.10. Отдаване под наем на обособено помещение, намиращо се в двуетажна монолитна сграда /кметство/ в с. Боровец, община Кочериново, с площ от 80.70 кв. м., в парцел I, кв. 11 по плана на с. Боровец, община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.11. Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 39116.85.25 по КККР на гр. Кочериново, общ. Кочериново, местност „Жабокрек”, от „Нива” в „За жилищно строителство”.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.12. Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 39116.124.53 по КККР на гр. Кочериново, общ. Кочериново, местност „Бахчите”, от „Ливада” в „За жилищно строителство”.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.13. Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПЗ за промяна предназначението на имот с идентификатор 39116.104.2 по КККР на гр. Кочериново, общ. Кочериново, местност „Чуките”, от „Ливада” в „За жилищно строителство”.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.14. Допускане на процедура по изработване на ПУП-ПУР за промяна на уличната регулация на улица „Димчо Дебелянов” с о.т. 46 и 31 по плана на гр. Кочериново, общ. Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
2. Молби на граждани.
 Докладва: Председател на ПК по ТСП, ООРЧП, СОТ.
3. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

28.06.2022 г.                            Председател на ОбС 
гр.Кочериново                                Елена Бозовайска

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Уважаеми жители на Община Кочериново,
Във връзка с изпълнението на Закона за управление на отпадъците (ЗУО) Ви уведомявам, че:
⮚ Услугите по събирането и извозването на смесените битовите отпадъци се извършват във всички населени места на територията на община Кочериново. Честотата по събирането на отпадъците е на всеки две седмици.
⮚ Строителните и биоразградимите отпадъци да не се смесват и изхвърлят в съдовете за смесен битов отпадък.
⮚ Общинска администрация Кочериново има споразумение с площадка „Габи 2“, намираща се на територията на гр. Бобошево, община Бобошево за строителни отпадъци, като при генериране на отпадъци от строително-монтажните работи, гражданите следва да ги транспортират към площадката за оползотворяване.
⮚ Растителните отпадъци следва да се съхраняват/оставят от гражданите до съдовете за битови отпадъци (до поставяне на съдове за биоразградими отпадъци), с цел третиране чрез компостиране или анаеробно разграждане.
Информирам Ви, че съгласно чл. 133, ал. 1 от ЗУО с глоба в размер от 300 до 1000 лв. се наказва физическо лице, което изхвърля отпадъци на неразрешени за това места. На основание чл. 134 от същия закон се наказва с имуществена санкция в размер от 1400 до 4000 лв. едноличен търговец и юридическо лице за изхвърляне на неопасни отпадъци на неразрешени за това места, както и за изгаряне на неопасни отпадъци. При повторно извършено нарушение глобата, съответно санкцията са в двоен размер, съгласно разписаното в чл. 133, ал. 6 и чл. 134 от ЗУО.
Допълнителна информация за правилата и изискванията при събиране и предаване на отпадъците може да получите на следните телефони: 0879 130 349 и 0879 130 356.

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ КОЧЕРИНОВО

Последно променен на Понеделник, 27 Юни 2022 10:20

СЪОБЩЕНИЕ

Е-мейл Печат ПДФ

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 30.06.2022г. (четвъртък) от 10.00ч. в Заседателната зала в Общинска администрация гр. Кочериново.

От общинска администрация

Последно променен на Понеделник, 27 Юни 2022 10:23

Регистър на одобрен ПУП за 2022 година.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Последно променен на Понеделник, 27 Юни 2022 06:46

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново