www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Бюджетен календар на община Кочериново за 2018 година.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

ПОКАНА ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ДО МЕСТНАТА ОБЩНОСТ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗГОТВЯНЕТО НА ПРОЕКТОБЮДЖЕТА НА ОБЩИНАТА ЗА 2018 ГОДИНА

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Заповедта относно необходимостта от предприемане на мерки за предотвратяване възникването на заболяването инфлуенца/грип/ по птиците на територията на община Кочериново.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Заповедта за откриване на бюджетната процедура за съставяне на Проектобюджета за 2018

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на извънредно заседание, което ще се проведе на 17.11.2017 г. от 17:30 часа в Заседателната зала на община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.27а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет община Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на извънредно заседание, което ще се проведе на 17.11.2017 г. от 17:30 часа в Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладни записки, относно:
1.1. Актуализиране на „Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Кочериново 2016-2020 г.”.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.
    1.2. Кандидатстване по процедура № BG16M1OP002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”
 Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.
    1.3. Необходимост от преустановяване експлоатацията на общинско депо за твърди битови отпадъци, намиращо се в м. „Айдере”, землището на с. Бараково, община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.

2. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

14.11.2017 г.                        Председател на ОбС :
гр.Кочериново                               
                                     / Калин Везенков/

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново