www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Решения на ОбС - Кочериново взети на извънредно заседание на ОбС на 03.12.2018 г с Протокол №17

Е-мейл Печат ПДФ
Решения на ОбС - Кочериново взети на извънредно заседание на ОбС на 03.12.2018г. с Протокол №17
Последно променен на Вторник, 11 Декември 2018 09:17

СЪОБЩЕНИЕ - 05.12.2018г.

Е-мейл Печат ПДФ

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 18.12.2018 г. (вторник) от 10.00ч. в Заседателната зала (стая № 17) в Общинска администрация гр. Кочериново.

От общинска администрация

Последно променен на Четвъртък, 06 Декември 2018 12:02

СЪОБЩЕНИЕ - 30.11.2018г.

Е-мейл Печат ПДФ

Във връзка с писмо с Вх. № РД-01-15-47/30.11.2018 г., и на основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда (Наредбата за ОВОС, изм. и доп. ДВ, бр. 12/2016 г.), Община Кочериново

У В Е Д О М Я В А:

всички физически и юридически лица, че е разработена информация по Приложение № 2 към чл. 6 от Наредбата за ОВОС за инвестиционно предложение: „Проектиране и изграждане на анаеробна информация за разделно събрани биоразградими отпадъци за регионална система за управление на отпадъците Регион Благоевград“ от г-н Атанас Станкев Камбитов, Кмет на Община Благоевград, с адрес на управление: гр. Благоевград, пл. „Георги Измирлиев - Македончето“ № 1

Подробна информация за Приложение № 2 за горецитираното инвестиционно предложение може да получите в стая № 1 на Общинска администрация гр. Кочериново  всеки работен ден от понеделник до петък от 08.30 до 17.00 часа в рамките на 14 (четиринадесет) дни, считано от 30.11.2018 г.

Писмени становища могат да се предоставят в указания срок в деловодството на Община Кочериново.

Общинска администрация

Последно променен на Петък, 30 Ноември 2018 15:48

СЪОБЩЕНИЕ - 30.11.2018г.

Е-мейл Печат ПДФ

Общинската администрация  на община Кочериново обявява, че на 27.12.2018 г. /четвъртък/ от 14.00 ч. в Заседателната зала на Общински съвет в сградата на Община Кочериново с административен адрес: гр. Кочериново, площад „3-ти март“ №1, ще се проведат ОБЩЕСТВЕНИ КОНСУЛТАЦИИ С ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА във връзка с предложеното Допълнение и изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Кочериново във връзка с измененията в ЗМДТ, постановени чрез § 39 на ЗИД на Закона за корпоративното подоходно облагане /ДВ, бр. 98 от 27.11.2018 г.

Всички заинтересовани лица могат да правят предложения и становища по предложения проект за Допълнение и изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Кочериново

1. По време на публичното обсъждане 

2. До изтичане на едномесечният срок от публикуване на Проекта за изменение заедно с мотивите на интернет страницата на Община Кочериново, извършено на 30.11.2018 г. Предложенията може да се изпращат и по пощата или на електронната поща на адрес:

п.к.2640
Гр. Кочериново
Пл. „Трети март” №1, Община Кочериново

E-mail: Е-мейл адресът e защитен от спам ботове.

Общинска администрация

1. Доклад - Относно: Допълнение и изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Кочериново

2. Мотиви - Относно: Допълнение и изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Кочериново

3. Проект за Допълнение и изменение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Кочериново

Последно променен на Петък, 30 Ноември 2018 12:15

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 07.12.2018 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 07.12.2018 г. от 10:00 часа в  Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1. Продажба на недвижим имот УПИ I-80, кв. 7 по плана на с. Пороминово, общ. Кочериново с площ от 690 кв.м., с отреждане „За поща и битови услуги”, ведно с построената в него едноетажна масивна сграда със застроена площ 135 кв. м., който имот е актуван съгласно Акт № 1899 от 22.04.2015 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.2. Отдаване под наем на помещение за търговска дейност, находящо се в „Посетителски и информационен център” на с. Стоб, община Кочериново с обща площ от 21.50 кв.м, намиращи се в парцел УПИ II – 507, кв. 1 по плана на с. Стоб, община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.3. Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Кочериново за 2018 г.
Докладва: Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания
2. Молби на граждани.
Докладва: Председател на ПК по ТСП, ООРЧП, СОТ.
3. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

29.11.2018 г. Председател на ОбС
гр.Кочериново
Последно променен на Четвъртък, 29 Ноември 2018 14:13

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на извънредно заседание, което ще се проведе на 03.12.2018 г. от 17:30 часа в Заседателната зала на община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ
На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.27а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет община Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на извънредно заседание, което ще се проведе на 03.12.2018 г. от 17:30 часа в Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладни записки, относно:
1.1. Отмяна на решение № 105 от Протокол № 15 от проведено на 02.11.2018 г. заседание на Общински съвет – Кочериново.
Докладва: Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.

1.2. Отмяна на решение № 106 от Протокол № 15 от проведено на 02.11.2018 г. заседание на Общински съвет – Кочериново.
Докладва: Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.

2. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

27.11.2018 г. Председател на ОбС
гр.Кочериново
Последно променен на Сряда, 28 Ноември 2018 16:27

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново