www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

ПОКАНА - От Кмета на Община Кочериново за публично обсъждане на проекта на Бюджет 2018 година и прогноза за 2019 и 2020 години на Община Кочериново, област Кюстендил

Е-мейл Печат ПДФ

В изпълнение на чл. 82, ал.2 от ЗПФ и чл. 29 ал. 1и  6 от Наредбата за условията и реда за съставяне на бюджетната прогноза за местните дейности за следващите три години, за съставяне , приемане, изпълнение и отчитане на общинският бюджет, Кметът на общината организира съставянето и разработването на бюджетната прогноза и на бюджета на общината.Съгласно чл. 29, ал. 6 от Наредбата за условията и реда за съставяне , приемане и отчитане на общинският бюджет, обявата за публичното обсъждане   на проекта на бюджет се публикува най-малко 7 дни преди провеждането му на интернет страницата на общината и в местните средства за масово осведомяване.
В тази връзка Кметът на община Кочериново Иван Минков кани жителите на общината на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО-БЮДЖЕТА ЗА 2018 ГОДИНА.

Уважаеми съграждани,

Предстои приемането на бюджета на община Кочериново за 2018 година. Това трябва да става след широко обществено обсъждане с местната общност, затова приканваме всички граждани, които са заинтересовани от бюджетната процедура  да участват в общественото обсъждане на Проекта на Бюджета на община Кочериново за 2018 година, като дадат своите мнения, предложения и препоръки. За постъпилите предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който се внася в Общинския съвет заедно с окончателният Проект на Бюджета.
Публичното обсъждане на Проекта на Бюджет 2018 гоодина ще се проведе на 21.12.2017 година/четвъртък/ от 15.00 часа в заседателната зала на община Кочериново
Мнения и предложения могат да се представят  в деловодството на Община Кочериново от 8.30 часа до 17.00 часа всеки работен ден,   не по-късно от два дни преди публичното обсъждане.

Последно променен на Четвъртък, 14 Декември 2017 07:23

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на извънредно заседание, което ще се проведе на 18.12.2017 г. от 17:30 часа в Заседателната зала на община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.27а, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет община Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на извънредно заседание, което ще се проведе на 18.12.2017 г. от 17:30 часа в Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладни записки, относно:
1.1. Определяне на представител за участие в комисията за изработване на областна здравна карта..
Докладва: Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.
1.2. Съществуване на маломерна изнесена група в с. Стоб към ДГ „Ален мак” Кочериново за учебната 2017-2018 година.
Докладва: Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания

2. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

13.12.2017 г.                        Председател на ОбС :
гр.Кочериново                               
                                                   / Калин Везенков/

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 01.12.2017 г с Протокол №19

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 01.12.2017 г с Протокол №19

СЪОБЩЕНИЕ - 05.12.2017г.

Е-мейл Печат ПДФ

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 14.12.2017 г. (четвъртък) от 10.00ч. в Заседателната зала (стая № 17) в Общинска администрация гр. Кочериново.

От общинска администрация

Уведомление за инвестиционно предложение от ГАМА - СМ ООД.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново