www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

СЪОБЩЕНИЕ - 29.11.2016 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 20.12.2016 г. (вторник) от 10.00ч. в Заседателната зала (стая № 17) в Общинска администрация гр. Кочериново.

От общинска администрация

Проект на бюджет на Община Кочериново за 2017г.

Е-мейл Печат ПДФ
Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Правила за провеждане на процедура за избиране на съдебни заседатели за района на РС-Дупница - 5 броя.

Е-мейл Печат ПДФ

С Решение №121 от Протокол № 13 от заседание на ОбС – община Кочериново от 04 ноември 2016 година е създадена временна комисия, която да изготви Правила за провеждане на процедура за избиране на съдебни заседатели за района на РС-Дупница  - 5 броя. Временната комисия да извърши всички необходими процедури според разпоредбите на Закона за съдебната власт за избор на съдебни заседатели.

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 02.12.2016г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация
СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 02.12.2016г. от 10:00 часа в  Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1. Създаване на временна комисия, която в съответствие със сроковете определени в Закона за нормативните актове, да изготви необходимите изменения в чл. 32, ал. 2 изр. 2 и 3 от действащата Наредба за реда и условията за поставяне и премахване на преместваеми обекти на територията на Община Кочериново, във връзка с Протест от Районна прокуратура – Дупница вх. № РД-01-13-29/24.08.2016 г. до Административен съд – Кюстендил. Комисията да бъде в състав от трима общински светници предложени на заседанието на Общински съвет Кочериново.
Докладва: Председател на ОбС Кочериново.
1.2. Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ – гр. Кочериново по §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.3. Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ – гр. Кочериново по §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.4. Отдаване под наем на обособено помещение, намиращо се в двуетажна монолитна сграда /кметство/ в с. Боровец, община Кочериново, с площ от 80.70 кв.м., в парцел I, кв. 11 по плана на с. Боровец, община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.5. Отдаване под наем на обособено помещение, намиращо се в двуетажна масивна сграда /кметство/ в с. Бураново, община Кочериново, с площ от 112.30 кв.м., в парцел II, кв. 14 по плана на с. Бураново, община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.6. Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ – гр. Кочериново по §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.7. Продажба на движимо имущество Колесен трактор ЮМЗ-6АКЛ, рег. № КН 01602, Тракторно ремарке РСЕ-1,0, рег. № КН 01600, Товарен автомобил ЗИЛ 495716, рег. № КН 4618 АВ, Лек автомобил „Фолксваген Пасат”, комби, рег. № КН 8528 АК, бензин/газ, 1600 куб.м., Лек автомобил „Фолксваген Пасат”, комби, рег. № КН 1175 АС, бензин, 1800 куб.м. и 12 броя дърводелски маси, чрез публичен търг, Сметосъбирач „Щаер”, модел „891.170”, с рег. № КН 9669 АК, година на производство 1986г., собственост на Община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.8. Определяне размера на трудовите възнаграждения на кмета на общината, кметовете на кметства и кметските наместници в Община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми. 
1.9. Освобождаване от такса смет на СУ „Христо Ботев” гр. Кочериново.
Докладва: Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми. 
2. Молби на граждани.
Докладва: Председател на ПК по ТСП, ООРЧП, СОТ.
3. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.
               
24.11.2016 г.                            Председател на ОбС 
гр.Кочериново                                Калин Везенков

Покана - Публично обсъждане на проекта за Бюджет 2017 год. на Община Кочериново, област Кюстендил

Е-мейл Печат ПДФ

Съгласно Заповед № РД – 01 – 05 - 515/09.11.2016 година на Кмета на община Кочериново и на основание чл. 84, ал.1  и 3 от Закона за публичните финанси, както  и чл. 29, ал. 1 и 2 от Наредбата за условията и реда за съставяне, приемане , изпълнение  и отчитане на общинския бюджет, Кметът на община Кочериново Иван Минков кани жителите на общината на ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТО-БЮДЖЕТА ЗА 2017 ГОДИНА.
Уважаеми съграждани,
Предстои приемането на бюджета на община Кочериново за 2017 година. Това трябва да става след широко обществено обсъждане с местната общност, затова приканваме всички граждани, които са заинтересовани от бюджетната процедура  да участват в общественото обсъждане на Проекта на Бюджета на община Кочериново за 2017 година, като дадат своите предложения.
За постъпилите предложения от публичното обсъждане ще бъде съставен протокол, който се внася в Общинския съвет заедно с окончателният Проект на Бюджета.
Публичното обсъждане на Проекта на Бюджет 2017 гоодина ще се проведе на 30.11.2016 година от 15.00 часа в заседателната зала на община Кочериново
Мнения и предложения могат да се входират в деловодството на Община Кочериново от 8.30 часа до 17.00 часа в работни дни до 29.11.2016 година.
Съгласно Закона за публичните финанси, който е в сила от 01.01.2014 година, публичното обсъждане е задължителен етап при формиране и приемане на бюджета

От общинска администрация
Гр. Кочериново

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново