www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

График за сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на територията на община Кочериново - Октомври 2021г.

Е-мейл Печат ПДФ

График за сметосъбиране и сметоизвозване на ТБО от населените места на територията на община Кочериново - Октомври 2021г.

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 02.11.2021 г. от 10:00 часа в Пленарната зала на Читалището в град Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация
СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 02.11.2021 г. от 10:00 часа в  Пленарната зала на Читалището в град Кочериново, при следния
ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1. Приемане на проектобюджета за 2022 година в частта му за местни дейности и на актуализираната бюджетна прогноза за 2023-2024 година на община Кочериново, област Кюстендил, II-ри етап.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.   
1.2. Изменение и допълнение на  Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на община Кочериново.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.   
1.3. Одобряване на изменение в структурата на общинската администрация.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.   
1.4. Приемане на Анализ на потребностите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците в община Кочериново.  
 Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания.
1.5. Право на прокарване на „Подземна оптична кабелна линия за пренос и разпределение на цифрови данни /интернет/” по пътища – общинска публична собственост извън урбанизираните територии на населените места в землищата на с. Стоб, с. Пороминово и гр.  Кочериново /землище на с. Бараково/.
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
1.6. Одобряване на ПУП-Парцеларен план на техническата инфраструктура от първостепенно общинско значение за обект „Общински път IV клас в местностите „Чапрашлжко” и „Ачкала” в землището на с. Бараково, община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСУ, общинска собственост, благоустрояване и комунални дейности.
2. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

26.10.2021 г.                            Председател на ОбС 
гр.Кочериново                                Елена Бозовайска

Изготвяне на ОПР 2021-2027 г.

Е-мейл Печат ПДФ

1. Първа среща на работната група за изготвяне на ОПР 2021-2027 г.
Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

2. Предварителна оценка за изготвяне на Общински план за развитие на община Кочериново за периода 2021 – 2027 г.
Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

3. Втора среща на работната група за изготвяне на ОПР 2021-2027 г.
Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Последно променен на Сряда, 20 Октомври 2021 11:24

Граници на районите на територията на община Кочериново включени в състемата на организираното поддържане на чистотата през 2022.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Заповед за поставянето на агитационни материали на терторията на община Кочериново за изборите на 14.11.2021г.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Предварителна оценка за изготвяне на Общински план за развитие на община Кочериново за периода 2021 – 2027 г.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ДРУГИ УСЛУГИ И ЦЕНИ
БАНКА ДСК
КЛОН БЛАГОЕВГРАД
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF

ВИД ПЛАЩАНЕ:
Данък върху недвижими имоти - 442100
Данък върху превозните средства - 442300
Данък при придобиване на имущество по дарение и възмезден начин - 442500
Туристически данък - 442800
Наеми на имущество - 444100
Наеми на земя - 444200
Глоби и санкции - 446500
Такси за технически услуги - 448001
Такси за административни услуги - 448007

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

s_lice_kym_horata

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново