www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Съобщения от арх. Екатерина Баханова - 13.07.2018г.

Е-мейл Печат ПДФ

1. Съобщение 1 - Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!
2. Съобщение 2 - Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!
3. Съобщение 3 - Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!
4. Съобщение 4 - Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

СЪОБЩЕНИЕ от арх. Екатерина Баханова - Главен архитект на община Кочериново - 12.07.2018

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 06.07.2018 г с Протокол №11

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 06.07.2018 г с Протокол №11

Решения на ОбС - Кочериново взети на извънредно заседание на ОбС на 03.07.2018 г с Протокол №10

Е-мейл Печат ПДФ

Препис – Извлечение
от Протокол № 10
от заседание на ОбС – община Кочериново
от 03 юли 2018 година

Относно: Кандидатстване с проектно предложение за реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на Община Кочериново по Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

На основание чл.21, ал.1, т.12 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,           
Общински съвет град Кочериново взе  следното

РЕШЕНИЕ № 81

Общински съвет - Кочериново ДАВА съгласие проектно предложение с наименование: „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на Община Кочериново включваща следните подобекти: улици в гр. Кочериново, улици в с. Бараково и с. Пороминово“ да бъде подадено за получаване на безвъзмездна финансова помощ по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.001 – УЛИЦИ „Строителство, реконструкция и/или рехабилитация на нови и съществуващи улици и тротоари и съоръжения и принадлежностите към тях“ по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.;
Общински съвет - Кочериново УДОСТОВЕРЯВА, че дейностите по проектното предложение съответстват и отговарят на приоритетите, заложени в Общинския план за развитие на община Кочериново за периода 2014-2020 г.

Възлага на Кмета на Община Кочериново да предприеме необходимите действия, свързани с подготовката и кандидатстването на община Кочериново с проектно предложение „Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа на територията на Община Кочериново включваща следните подобекти: улици в гр. Кочериново, улици в с. Бараково и с. Пороминово “

Протоколист:                        Председател на ОбС:
Наталия Чамишка                            Калин Везенков

/със „ЗА” 10 гласа, „ПРОТИВ” няма, „ВЪЗДЪРЖАЛИ СЕ” няма/

Решение № 121 от 21.05.2018 г. на Административен съд Кюстендил.

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Последно променен на Сряда, 04 Юли 2018 18:02

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново