www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 02.03.2018 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ

На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 02.03.2018 г. от 10:00 часа в  Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1. Допълване и изменение на Наредба за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.2. Даване на мандат и позиция от Общински съвет - Кочериново във връзка с провеждане на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „ Кюстендилска вода” ЕООД гр. Кюстендил.
 Докладва: Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.3. Отдаване под наем на земеделски земи, представляващи „Ниви” в землището на с. Цървище, общ. Кочериново, собственост на Община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности. 
1.4. Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ – гр. Кочериново по § 27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
 Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.  
1.5. Кандидатстване по процедура № BG16M1OP002-2.004 „Проектиране и изграждане на анаеробни инсталации за разделно събрани биоразградими отпадъци” по приоритетна ос 2 на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.”
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми.
1.6. Актуализиране на „Програма за управление на дейностите по отпадъците на територията на община Кочериново 2016-2020 г.”
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ОФДТ, общинска администрация, концесионни договори, евроинтеграция, проекти и програми. 
1.7. Приемане на Отчет за дейността на Местна комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни при община Кочериново за 2017 година.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания.
1.8. Приемане на План за изпълнение на Националната стратегия за младежта на община Кочериново за 2018 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по здравеопазване, образование, култура и вероизповедания.
1.9. Продажба на недвижим имот УПИ XI, кв. 31 по плана на с. Стоб, общ. Кочериново с площ от 535 кв.м /петстотин тридесет и пет кв. м/, с отреждане „За обществено обслужване”, който имот е актуван съгласно Акт № 1378 от 04.02.2013 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.10. Продажба на недвижим имот със законно построена сграда в него, а именно УПИ XVI, кв. 31 по плана на с. Стоб, общ. Кочериново с площ от 379 кв.м. /триста седемдесет и девет кв. м /триста седемдесет и девет кв.м/, с отреждане „За обществено обслужване”, който имот е актуван съгласно Акт № 1941 от 10.06.2015 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.11. Обявяване за частна общинска собственост на недвижим имот, част от улица, с площ 771.00 кв.м. /седемстотин седемдесет и един кв.м/, придаваем към УПИ III-644, кв. 31 представляващ 771/8901 ид. ч. от същия мот по плана на с. Стоб, общ. Кочериново, съгласно влязла в сила заповед за изменение на ПУП-ПР на УПИ III-644, кв. 31 по плана на с. Стоб, общ. Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.12. Наименование на съществуваща улица с осеви точки №5, 192 и 13 по действащия кадастрален и регулационен план на с. Мурсалево и даване име на улицата „Прага”.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.13. Отдаване под наем на земеделски земи, представляващи „Овощна градина” в землището на гр. Кочериново, общ. Кочериново, собственост на Община Кочериново.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.14. Изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и взаимодействието му с общинската администрация, община Кочериново, област Кюстендил.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
2. Молби на граждани.
Докладва: Председател на ПК по ТСП, ООРЧП, СОТ.
3. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

22.02.2018 г.                            Председател на ОбС 
гр.Кочериново                                Калин Везенков

ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ПЕРИОД ОТ 01.01.2018 ДО 31.01.2018

Е-мейл Печат ПДФ

1. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА - ТУК!
2. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС - ТУК!
3. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП - ТУК!
4. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА - ТУК!
5. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ - ТУК!
6. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА - ТУК!
7. СПРАВКА ЗА ПРОСРОЧЕНИТЕ ВЗЕМАНИЯ И ЗАДЪЛЖЕНИЯ - ТУК!

Последно променен на Четвъртък, 22 Февруари 2018 19:23

СЪОБЩЕНИЕ - 20.02.2018г.

Е-мейл Печат ПДФ

Във връзка с разпоредбата на чл.149, ал.6 от ЗУТ, Община Кочериново съобщава, че е издадено Разрешение за строеж № 34/28.12.2017г. от главния архитект на Община Кочериново за
Обект: „Дърводелски цех и пелетна инсталация“
Местоположение: УПИ I по парцеларния план на бивш стопански двор с.Боровец, община Кочериново,

приложение към което е Писмо с изх.№ 1600/3/16.06.2017г. от РИОСВ-Благоевград –Решение № БД-12-ЕО/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка от Директора на РИОСВ – Благоевград.
Разрешението за строеж и приложението към него могат да бъдат разгледани в сградата на Община Кочериново, пл.”Трети март” № 1, стая 12.

Правилник за организацията и дейността на общински съвет, община Кочериново, и взаимодействието му с общинската администрация

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Наредба на общински съвет за определяне размера на местните данъци

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново