www.ob-kocherinovo.bg

Font Size

Screen

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel

СЪОБЩЕНИЕ - 12.11.2018г.

Е-мейл Печат ПДФ

Директорът на териториално поделение на НОИ съвместно с община Кочериново организира приемен ден за консултации, свързани с въпроси по пенсионно осигуряване, парични обезщетения за безработица и парични обезщетения за временна неработоспособност. Приемният ден ще се състои на 22.11.2018 г. (четвъртък) от 10.00ч. в Заседателната зала (стая № 17) в Общинска администрация гр. Кочериново.

От общинска администрация

Последно променен на Понеделник, 12 Ноември 2018 13:28

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 02.11.2018 г с Протокол №15

Е-мейл Печат ПДФ

Решения на ОбС - Кочериново взети на редовно заседание на ОбС на 02.11.2018 г с Протокол №15

Касовите отчети на община Кочериново към 30.09.2018г.

Е-мейл Печат ПДФ
1. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА - ТУК!
2. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДЕС - ТУК!
3. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - ДМП - ТУК!
4. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА - ТУК!
5. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - КСФ - ТУК!
6. ОТЧЕТНИ ДАННИ ПО ЕБК ЗА СМЕТКИТЕ ЗА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ - РА - ТУК!
Последно променен на Четвъртък, 08 Ноември 2018 08:39

Заповед № РД-01-05-412/01.11.2018г.

Е-мейл Печат ПДФ

На основание: чл.44; ал.2 от ЗМСМА, чл. 92и чл. 99 "б" от ЗГР /Закона за гражданската регистрация/ и във връзка с подаден сигнал от Никола Димитров Голаков вх.№ РД-01-11-347/30.10.2018г.

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Информация за целите на епизоотичните комисии за мерки за превенция и контрол на АЧС в България

Е-мейл Печат ПДФ

Пълният текст на документа може да изтеглите от ТУК!

Дневен ред на Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 02.11.2018 г. от 10:00 часа в Заседателната зала на община Кочериново

Е-мейл Печат ПДФ
На основание чл.23, ал.4 от ЗМСМА и във връзка с чл.5 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Кочериново и взаимодействието му с общинската администрация

СВИКВАМ

Общински съвет – Кочериново на редовно заседание, което ще се проведе на 02.11.2018 г. от 10:00 часа в  Заседателната зала на община Кочериново, при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1.Докладни записки, относно:
1.1. Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ – гр. Кочериново по §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.2. Обявяване за частна общинска собственост на недвижим имот УПИ I, кв. 52 по плана на с. Мурсалево, общ. Кочериново с площ от 7670 кв.м., с отреждане „За детски дневен дом”, ведно с двуетажна масивна сграда със застроена площ от 230 кв.м., който имот е актуван с Акт за публична общинска собственост № 7 от 03.10.1997 г., вписан в СВ-Дупница с акт № 46, том I, вх. рег. № 53 от 12.01.2006 г.
Докладва: Кмет на община Кочериново/Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.3. Предоставяне на земи от Общински поземлен фонд на ОСЗ – гр. Кочериново по §27, ал. 2 от ПЗР към ЗИД на ЗСПЗЗ.
Докладва: Кмет на община Кочериново/ Председател на ПК по ТСУ, ОС, благоустрояване и комунални дейности.
1.4. Приемане на Отчет за дейността на Общински съвет – Кочериново и неговите комисии за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г.
Докладва: Председател на ОбС.
2. Молби на граждани.
Докладва: Председател на ПК по ТСП, ООРЧП, СОТ.
3. Изказвания, питания, становища и предложения на общински съветници и граждани.

25.10.2018 г. Председател на ОбС
гр.Кочериново

Последно променен на Четвъртък, 25 Октомври 2018 13:35

Банкови сметки на Община Кочериново

СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО ЗА ВНАСЯНЕ НА ГАРАНЦИИ 3А УЧАСТИЕ И ИЗПЪЛНЕНИЕ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG87STSA93003300702108
ВIС: STSABGSF


СМЕТКА НА ОБЩИНА КОЧЕРИНОВО 3А 3АПЛАЩАНЕ НА ТРЪЖНИ ДОКУМЕНТИ
БАНКА ДСК
КЛОН КОЧЕРИНОВО
IBAN: BG89STSA93008431131400
ВIС: STSABGSF
ВИД ПЛАЩАНЕ: 44 70 00

ПЛАЩАНЕ НА МЕСТНИ ДАНЪЦИ И ТАКСИ

baner-MDT-200x110

За контакти...

Сигнал за корупция

Тук може да подадете сигнал за корупция в Община Кочериново.

RSS Новини

RSS

Изгледи от Община Кочериново